ENRICH - Manuscriptorium

advancedSearch


close index Extend mask string - add multiple characters from current index line Shorten mask string - remove last character from mask Page up Line up Line Down Page down Browse to transliterated terms WORD 'Phrase'

My librarySave Selection as a Static Collection

Sorry, you have to log in first.Quick multilingual search

Document description


Publication Statement

History of revisions to the document

Change: (Poslední editace: 9.4.2003)

Last Manuscriptorium process date: 20.9.2010

Basic information

Country: Česká republika

Settlement: Plzeň

Repository: Knihovna Západočeského muzea v Plzni

Idno: 504 C 1

Title: Antiphonarium Plsnense

Date of Origin: 1531 + s. XVI. med.-ex.

Vazba: soudobá, prkénková, pokrytá světlou vepřovicí, bohatě zdobenou vytlačováním: v obdélníkových rámcích se střídají medailonky římských císařů s rozvilinkovými pásy (středová plotna zadní desky je zdobena pouze vytlačovanými kosočtverci), na obou deskách stopy po nárožnících a středových puklách, zbytek hran je kryt mosaznou lištou bez ozdob (na zadní desce chybí lišta u podélné hrany), hřbet o 5 vazech, které jsou od mezipolí odděleny vytlačovanými linkami, ze dvou kožených spon dochována jediná (spodní) s mosazným kováním na konci a s očkem pro uzavření klínkem (oba zachovány na přední desce).

Písmo: gothica textualis formata, dva písaři, A = Václav z Křakova r. 1531, B = neznámý písař z 2. poloviny 16. století (ff. 214r-216r).

Provenience: na papírovém štítku na přední desce červeným perem č. "214", tamtéž černou tuší inv. č. "5895" Umělecko-průmyslového musea města Plzně a papírový štítek z konce 19. století s popisem rukopisu: "Antifonář, zpěvník kostelní, dle písma a jiných známek pocházející ze 16. století. Do textu vloženy jsou 2 peromalby, jedna představující obraz obnaženého Krista, druhá kněze modlícího se před oltářem ukřižovaného Krista. Vzadu připsány jsou latinské písně, mezi nimiž 3 české: "Sv. Václave", "Hosp. pomiluj ny" a "Andělové jsou zpívali." Antifonarium, der Schrift u. anderen Anzeichen nach aus dem 16. Jahrhundert kommen. Mit in den Text eingelegten 2 federzeichnungen. Rückwärts sind lat. Lieder beigefügt, darunter 3 böhmische. Věnoval z arciděkanského chrámu Páně pan P. Jan Plevka arciděkan v Plzni.". Na zadní desce nálepka se starší sign. "2/4-1", ve druhém mezipolí hřbetu zlomek papírového štítku, na němž je perem č. "214.", na předním přídeští modrou tužkou poznámka "S. P. M. + 1.", dokládající vynětí listu 25 pro výstavní účely (později vlepen zpět), a černé obdélníkové razítko s textem "KNIHOVNA Západočeského muzea V PLZNI", perem doplněny přír. č. "16 264" a starší sign. "UP 2/4-1" (škrtnuto a tužkou připsána platná sign. "504 C 1"). Na f. 1r modré kulaté razítko s opisem "ARCHIDIACONATUS PLSNENSIS" se znakem plzeňského arciděkanství z 2. poloviny 19. století uprostřed, na ff. 1r, 25r, 50r a 214r modré kulaté razízko s textem "GEWERBEMUSEUM PILSEN PRŮM. MUSEUM v PLZNI", na f. 25r černou tuší "1474.a.". Na zadním přídeští uvolněný papírový štítek s popisem z 1. poloviny 20. století "Rukopis z r. 1531. Písař: Kněz Václav z Křakova", tamtéž modrou tužkou z počátku století "M. H. 23/6 909." a obyčejnou tužkou "H 23/6 909."; podle Inventáře (kniha V) daroval rukopis arciděkan Jan Plevka r. 1909, čemuž ale odporuje údaj z Inventáře (kniha I), podle něhož f. 25 bylo darováno již r. 1879, i informace v První zprávě, podle níž došlo k daru mezi lety 1878-1880. Převedeno ze sbírek umělecko-průmyslového oddělení ZČM v Plzni, zapsáno 15. 7. 1986.

Contents

Title: Antiphonarium Plsnense

Physical Description

Object Description

Support Description

Support

pergamen

Extent

Note

43,7 x 32,8 cm (vlastní rukopis), 45,5 x 33,2 cm (vazba)

222 ff.; Skladba kodexu: 26 kvaterů, z 27. kvaternu tři listy vyříznuty, dva dochované listy z tohoto kvaternu se dvěma dalšími listy s mladším textem přivázány dodatečně, následuje sextern, jehož poslední list je vyříznut.; Novodobá dvojí foliace, dolní chybná (nezapočítáváno f. 5), horní správná, původní foliace, na niž se na některých místech odvolává rukopis (srov. f. 37r) nedochována; ff. 24v a 221v-222v prázdná, f. 25 bylo v minulosti vyňato pro výstavní účely, dnes vloženo zpět, ff. 1, 6, 17-19, 150, 185-186, 196, 202-203 a 208 vyspravována pergamenem, ff. 64-66 odstřižena (resp. nastřižena), část listů 2-24, 42-43, 47, 62, 81, 90, 92-93, 100, 107, 123, 126, 146-150, 160-169, 171-178, 181, 184-197, 199-208 a 210-222 chybí, nejčastěji spodní okraj (bez ztráty textu), ff. 94, 135 natrženy, na rubu pergamenového listu přilepeného k zadní desce prosvítá nezjištěný text.

Music Notation

Rhombická notace v červené čtyřlinkové osnově.

Decoration Description

Perokresebné nekolorované iniciály, a to na f.

1r: "K-irie" s perokresbou Ukřižovaného Ježíše Krista ve čtvercovém pozadí (11,0 x 12,6 cm), zalomená do dvou notových osnov, s perokresebnou rozvilinkou podél vnějšího okraje,

16v: "S-Anctus", zalomená do dvou notových osnov, s perokresebnými rozvilinkami,

25r: "A-d" s perokresbou klečícího kněze před oltářem, na němž stojí Ježíš Kristus a s perokresebnou rozvilinkou podél vnějšího okraje listu s figurální perokresbou opice a skřeta.

Iniciály na ff. 37v, 88v, 98r, 101r, 104v, 107v, 117r a 135r neprovedeny, plné versálky modré, šedé, černé, červené a zelené, některé doplněné jednoduchou ornamentální výzdobou. Na f.

110v: perokresebná versálka "E-gredi".

Na f.

111r: olůvkem rozvilinka.

Začátky písní zapsané mladším písařem na ff. 214r-216r doplněny ornamentálními perokresebnými iniciálami, iniciály "S-urrexit" a "S-piritus" na f.

214r: doplněny figurálními perokresbami skřetů.

Additional

Administrative Information

Record History

Source

Popis vytvořen: 12.9.2003