ENRICH - Manuscriptorium

advancedSearch


close index Extend mask string - add multiple characters from current index line Shorten mask string - remove last character from mask Page up Line up Line Down Page down Browse to transliterated terms WORD 'Phrase'

My librarySave Selection as a Static Collection

Sorry, you have to log in first.Quick multilingual search

Document description


Publication Statement

History of revisions to the document

Change: (Poslední editace: 8.8.2003)

Last Manuscriptorium process date: 20.9.2010

Basic information

Country: Česká republika

Settlement: Praha

Repository: Národní knihovna České republiky

Idno: XIII.A.6

Title: Antiphonarium Sedlecense

Date of Origin: XIII. med. + ante 1671

Contents

Title: Antiphonarium Sedlecense

Physical Description

Object Description

Support Description

Support

pergamen, papír

Extent

Note

44 x 32 cm

I + 532 (recte 524) pp.

Music Notation

Notace: Ruka 13. století: notace cisterciácká (gotizující středofrancouzská notace).

Ruka 17. století: Pozdní metská notace s prvky notace gotické.

Ruka 14. století: metská notace s prvky notace gotické (Přípis invitatoria p.510).

David Eben

Decoration Description

Výzdoba: Iluminace na pergamenových foliích pocházejí vesměs z 13.stol., přesto nejsou však jednotné.

Typ iluminace: Převážně jde o iniciály ornamentální, zoomorfní či s figurálním motivem ve vnitřním poli. V několika případech se vyskytují volně stojící, nerámované velké postavy v bordurách rukopisu. Miniatury jsou jen dvě a provázejí hlavní liturgické svátky, vánoce a velikonoce. (U všech typů iluminací je uváděn pro snažší pochopení jejich místa v liturgii incipit příslušné antifony nebo responsoria.)

Motiv iluminace: U figurálních iniciál, bordurových postav i miniatur motiv souvisí s obsahem příslušné antifony, popř. šířeji s liturgickým svátkem i tam, kde to není na první pohled patrno ("historizující" iniciály, nebo např, vegetativní iniciála s drobným motivem archanděla Michaela, p.400).

Ornamentální iniciály jsou v první části kodexu volně malovány, s palmetoidními motivy, které tvoří přechod k pozdějšímu akantu. V další části kodexu se však mezi nimi objevují i konzervativnější palmetové a pletencové motivy (pp.332, 386, 476).

Zoomorfní iniciály v první části jsou tvořeny energicky malovanými stáčenými dračími těly (jde vesměs o iniciály S, pp.158, 160, 232), v druhé části se vyskytují drobnější zvířata a ptáci, "obydlující" palmetové a pletencové ornamenty (p.476).

Souvislost motivu s textem, konstatovaná už u figurálních iniciál, platí tím spíše pro obě miniatury, iluminující přímo vánoční responsorium: Hodie natus..(p.44) a velikonoční antifonu: Angelus domini descendit..(p.171). S textem úzce souvisejí i poměrně neobvyklé velké, nerámované figury (Mojžíše, p.132, Davida, p.148, Šalamouna, p.228), namalované na jinak nezdobených bordurách rukopisu.

Autor iluminace: Na malířské výzdobě pocházející z 13.století se zúčastnilo několik malířů, které však není snadné jednoznačně rozlišit, protože se někdy podílí více rukou i na téže iluminaci (podkresba, figury, ornament).

Hlavní mistr prvních ornamentálních iniciál a současně i figurálních bordur a miniatur, do nichž však některé ornamentální části maloval druhý mistr, přišel do styku (spíše než s Benátkami a Balkánem, jak se dosud předpokládalo) s křižáckým uměním, které kombinovalo zvláštním způsobem prvky Západu a Byzance. Tyto rysy se projevují zejména u velkých bordurových figur a obou miniatur (evidentní slohové analogie u "křižáckých ikon" 13.století) ale i ve volné "palmetoidní", poměrně pokročilé ornamentice. Paralelní slohové rysy se vyskytují hlavně v malbě sasko-durynské, která byla zřejmě křižáckým uměním bezprostředně ovlivněna (Wolfenbüttelský skicář, Evangeliář z Goslaru). Iluminace prvního mistra vynikají energickou kvalitní kresbou, někde jen lehce kolorovanou transparentními barvami. Rovněž sasko-durynského původu je i pečlivěji provedená ornamentika druhého mistra, který však čerpal spíše z tamní domácí tvorby, jeho barevnost je sytější a méně transparentní. Zdá se však, že oba mistři pracovali společně a že některé iluminace maloval druhý mistr na podkresbu prvního "křižáckého" kolegy.

V druhé části kodexu se vyskytují částečně iluminace jiného druhu, slohově konzervativnějšího, které souvisejí s domácí bohemikální produkcí (Mater verborum). Vyskytují se u nich archaičtější pletencové a palmetové motivy, "obydlené" antropomorfními a zoomorfními motivy. Mezi nimi se však opět vrací ornament prvního typu a nelze vyloučit, že i zde mohli domácí malíři malovat v některých případech na podkresby prvních mistrů, nebo alespoň podle jejich vzorníků. Některé figurální iniciály z druhé části však prozrazují, že malíř postrádal kvalitní, nebo možná i jakoukoliv předlohu a byl odkázán na vlastní invenci nevalné úrovně (iniciály s řeholnicí, se sv.Bernardem a s trůnícím Kristem).

Další zásah do výzdoby kodexu byl učiněn o něco později, snad v pozdním 13. nebo nejvýše 14.století. Vnitřní i vnější pole četných iniciál obou částí kodexu byla dodatečně pokryta velmi hrubě provedenou metalickou folií, která mnohdy nerespektovala obrysy původní kvalitní malby a necitlivě ji narušila. Skutečnost, že folie malbu místy překrývá, je svědectvím, že byla doplněna dodatečně. Pokládání plátkového zlata (či stříbra) totiž vždy předcházelo malování barvami, takže v opačném případě jde evidentně o pozdější doplněk. Tento zásah podstatně zkreslil vzhled rukopisu a ještě více ztížil jeho přesnější určení.

Výzdoba papírových listů se omezuje na první dvě folia, která jsou zdobena typickým naturalistickým vegetativním dekorem 17.století a vznikla zřejmě před r. 1671, jímž je datována vazba. Jediná další iluminace, provedená na papíru, s kodexem původně nesouvisela. Jde o iniciálu P s typickou renesanční arabeskovou ornamentikou 16.století, která byla do kodexu vlepena, navíc obráceně.

Písařské iniciály: Na rozdíl od iluminací jsou poměrně jednotné, protože téměř celý rukopis (kromě závěrečného textu, pp.510-512, viz Písmo) byl psán jedním, velmi kvalitním písařem. Písařské iniciály jsou rovněž velmi kvalitní, ale poměrně archaického typu, s palmetovými motivy. Typově je lze rozdělit na "kreslené ornamentální" iniciály, které se připodobňují malovaným a vyplňují vnitřní pole proplétanými palmetoidními motivy (ty jsou jednotlivě zachyceny v databázi), a na typické volné písařské iniciály, jaké se vyskytují v hojném počtu na všech foliích a z nichž některé dosahují i větších rozměrů. Oba tyto typy jsou však zřejmě z jedné ruky. Dříky písařských iniciál jsou většinou červené, řidčeji tmavozelené, vyjímečně i žluté (p. 123), s bílou vnitřní kresbou, doplněny vesměs červenými palmetovými motivy s výběhy (vyjímečně zelenými a žlutými pp. 129, 207, 248). Většina z větších iniciál je žlutě lavírována. Iniciály na pp. 510-512 jsou typově podobné, ale z jiné ruky, která napodobuje původní výzdobu, chybí jí však volnost kresby a variabilnost v provedení.

Hana Hlaváčková

Additional

Administrative Information

Record History

Source

Popis vytvořen: 8.8.2003