ENRICH - Manuscriptorium

advancedSearch


close index Extend mask string - add multiple characters from current index line Shorten mask string - remove last character from mask Page up Line up Line Down Page down Browse to transliterated terms WORD 'Phrase'

My librarySave Selection as a Static Collection

Sorry, you have to log in first.Quick multilingual search

Document description


Publication Statement

History of revisions to the document

Change: (Poslední editace: 16.6.2003)

Last Manuscriptorium process date: 20.9.2010

Basic information

Country: Česká republika

Settlement: Praha

Repository: Národní knihovna České republiky

Idno: XXIII.C.124

Title: Velislavova bible (Biblia picta Velislai)

Date of Origin: kolem 1340

Contents

Title: Velislavova bible (Biblia picta Velislai)

Physical Description

Object Description

Support Description

Support

pergamen

Extent

Note

31 x 24,5 cm

I + 188 + I ff.

Decoration Description

Podle zaměření i výtvarného charakteru ilustrací lze usuzovat, že rukopis vznikl v laické dílně, nejspíše v Praze. Řada vlastností knihy prozrazuje ustálený postup, nasvědčující dobře zorganizovanému dílenskému provozu. Nejprve bylo pomocí pravítka a kružítka vyznačeno zrcadlo stránek, vymezena plocha pro obrazy a narýsovány řádky. Potom byly kresleny obrazy. Když byla kresba hotova, provádělo několik písařů nápisy. Obrazy byly nakonec kolorovány (např. na f. 43v pokrývá barevný nátěr písmo). Práce byla prováděna rychle, zběžně. Někde kreslíř využíval průsvitnosti pergamenu a propauzoval figuru nebo její část z líce folia na rub. Tvůrci museli patrně brát ohled na termín, v němž měli práci odevzdat, i když museli zvládnout obrovské bohatství námětů, kvůli nimž je rukopis stále vyhledáván jako bohatý pramen poznání nejrůznějších oblastí středověkého života.

Rozsah díla nutně vyžadoval ilustrativní sloh, který se soustřeďoval na nejpodstatnější znaky vyjadřující námět. Obvykle bylo upuštěno od znázornění terénu a pozadí. Tím se obrazy zjednodušily a postavy a předměty bylo možné snáze spojit s vysvětlujícími nápisy. Bylo tak i zdůrazněno působení hlavního výrazového prostředku - kresby. Linie skoro všude vymezuje obrysy tvarů, barvě připadá úloha pouze doprovodná, třebaže rovněž důležitá - barva totiž netlumočí jenom skutečnost, ale má i význam dekorativní nebo symbolický. Zelená barva symbolizuje přírodu, modře jsou obvykle kolorována zvířata, zatímco postava Judit je kreslena červeným inkoustem a malována červenohnědou barvou. V barevné skladbě se dále uplatňují žlutohnědý okr, ostrá žluť, červený cinobr a tmavofialová barva. Některé ilustrace jsou barvou dotčeny jen málo, na jiných se setkáváme s důraznou plastickou modelací tvarů (f. 94v, 95r, 188r).

Tvůrci Velislavovy bible se při práci opírali o určitou zásobu slohových formulí, ustálených typů a schémat. Přesto je dokázali v mnoha případech obměňovat. Jejich zobrazení lidského těla nijak nepřesahuje dobový průměr, ale přesto některé postavy a pozice znamenají nesporný pokrok v českém malířství té doby (f. 10v, 39r, 41r, 47r, 105r, 134r, 135r). Vyjádření duševních stavů přesahovalo schopnosti a patrně i záměr iluminátorů. Jen někde se kmitne ve tváři náznak okamžitého hnutí mysli (Rebeka na f. 24r, Josef Egyptský na f. 46v), objevuje se naivní vyjádření zarputilosti ve tvářích katanů a vojáků. Nedostatek vyjadřovacích schopností nahrazují posunky rukou, které upozorňují na důležité obraty děje, spojují postavy i jejich skupiny a gestikulací sugerují divákovi představu, že spolu postavy neustále rozmlouvají. Záliba ve vyprávění vedla malíře ke spojování jednotlivých výjevů v cykly.

Ilustrace se vyznačují stejnými vyhraněnými slohovými rysy, jsou však dílem více malířů. Obrazy na prvních šesti kvaternech (f. 1r-47v) jsou dílem vyspělejšího malíře a jsou provedeny pečlivěji než zbytek knihy. Kresba je zde propracovanější a barevná skladba tlumenější. Vše nasvědčuje tomu, že výtvarně hodnotnější obrazy provedl hlavní mistr dílny. Standardní dílenský charakter zbývajících ilustrací ztěžuje odpověď na otázku, kolik dílenských pomocníků se na výzdobě dále podílelo. Slabší kvalita kreseb sedmého až devátého kvaternu naznačuje práci další osoby - hlavy postav jsou větší než jinde, kresba je nepevná. Počínaje desátým kvaternem je kvalita kreseb opět lepší, hlavy jsou menší, kresba určitá a přesná.

Typ obrázkové bible byl vytvořen v západní Evropě (Francie, Anglie), kde jsou dochovány také některé kodexy nebo jejich zlomky. Po slohové stránce však Velislavova bible zapadá spíše do vývoje středoevropských ilustrovaných knih světského a duchovně naučného obsahu. Přesto její ilustrace ukazují sloh specificky odstíněný vývojovou situací českého malířství. Rukopis pokračuje ve vývojové řadě kodexů zdobených perokresbou, do níž patří např. Pasionál abatyše Kunhuty nebo Liber depictus, ale má i vazby na malířské památky.

Vzniká i otázka, zda jednotlivé součásti knihy byly sestaveny náhodně, nebo zda mají hlubší vnitřní souvislost. K. Chytil v r. 1918 upozornil, že cyklus o Antikristovi má přímou souvislost s Apokalypsou, Antikrist se znovu objevuje na f. 162r v podobě šelmy, zabíjející svědky Enocha a Eliáše. Chytil pojal Velislavovu bibli jako předstupeň husitských obrazových antitezí či grafického cyklu Lucase Cranacha, v nichž je výtvarně vyjádřen protiklad Krista a Antikrista. Nabízí se tedy myšlenka, že ve Velislavově bibli jsou výjevy christologického cyklu, ilustrace Kristových parabol a některé výjevy Skutků apoštolských míněny jako antiteze k fragmentárně dochovanému cyklu o Antikristovi. Souvislosti lze však sledovat dále. V husitských obrazových antitezích i u Cranacha je Antikristem papež. Ve Velislavově bibli je na f. 149r antitypem Krista, "dobrého pastýře", biskup. Tím se dostáváme ke vztahu tvůrců díla k církvi. Aktuální vazba se objevuje např. v rukopise Joachim super Isaiam (KNM Praha XIV B 17), v němž je na ilustraci ryšavého draka z Apokalypsy označeno sedm dračích hlav jmény sedmi mocných vládců. Je mezi nimi i sv. Konstantin Veliký, který podle středověkých výkladů zavinil zkažení církve tím, že jí udělil majetek. Ve Velislavově bibli je často církev symbolizována kostelní stavbou (např. f. 154r, 154v). Na ilustraci Ryšavý drak pronásleduje ženu sluncem oděnou (f. 163r) nespočívá na hřbetě draka babylónská nevěstka, jak by odpovídalo textu bible, nýbrž bazilika označená třemi papežskými kříži. Tato ilustrace je rovněž pojata antiteticky, neboť žena sluncem oděná je označena nápisem "ecclesia", tedy pravá církev Kristova, zatímco drak nesoucí na hřbetě baziliku symbolizuje zřejmě zkaženou papežskou církev. Její odsudek zobrazují i ilustrace na f. 168v představující pád nahé babylónské nevěstky, zobrazené na pozadí kostela, z něhož současně padá věž s křížem, a ztroskotání kostela, doprovázené nápisem "civitas dyaboli destruitur".

Všechny tyto obrazy zapadají do historického kontextu. V r. 1309 se papež Kliment V. usídlil v Avignonu, čímž započala doba "babylónského zajetí" papežů, které se stalo předmětem kritiky italských humanistů (Dante Alighieri, Cola di Rienzo, Francesco Petrarca), která nalezla odezvu i v Čechách.

Formální složka obrazů Velislavovy bible má však kromě vazby na gotické malířství i složku s vazbou na umění románské, která vedla některé badatele i k dataci rukopisu do 13. nebo počátku 14. století. Např. sv. Václav je oděn v krátkou opásanou tuniku, která je stejně jako světcův vojenský plášť sepjatý na rameni původu románského a Velislavova bible tak může v tomto cyklu sledovat starší, románský cyklus výjevů. Podobnou tunikou a pláštěm je však oděn i patriarcha Jákob. Tuniky Josefa Egyptského, Putifara, faraóna, panovníků a dalších významných osob jsou po románském způsobu lemovány na límci, při dolním okraji nebo na prsou vyšívanými pruhy. Zobrazení některých osob (Josef na f. 43v) prozrazují románskou předlohu již svou hieratickou strnulostí. Egyptský král sedí na trůně typu římského kurulského sedadla, pozdějšího faldistoria, a jeho nohy spočívají na karyatidě (f. 53r). Jiní panovníci trůní na kruhovém terči, archaickém symbolu Země. Architektury jsou až na vzácné výjimky historizující: věže s byzantinizujícími kopulemi, centrály na způsob rotundy, byzantské nebo románské baziliky a půlkruhové arkády na sloupech s jehlancovými hlavicemi, půlkruhová okna a římsy zdobené vlnovkou, vejcovcem a perlovcem (f. 45r), románské sdružené okno (f. 35v), romanizující podstavce Nabukadnésarovy modly (f. 94v, 95r). Románské formy mají i četné štíty, meče s pochvami ovinutými řemeny a masivní bachraté nádoby, také stylizace některých stromů (f. 3r, 4r) odpovídá románskému tvarosloví.

V ilustracích lze najít i starší, antické typy. Jsou to nahé i oblečené postavičky personifikující stíny, světlo, noc a den (f. 1r, 2r) či prameny řek (f. 2v, 102v). Slunce a Měsíc na f. 149v jsou znázorněny jako Hélios a Seléné ve svých vozech, Héliův je tažen párem koní, Selénin párem krav. Jinde jsou obě nebeská tělesa personifikována polopostavami v medailónech, které si občas zakrývají tvář, což znázorňuje jejich zatmění.

Tento výčet dokládá, že nejde o nevědomé přežívání starších prvků, ale o vědomé a programové navazování na umění minulosti, zřejmé i v dalších oblastech. Určité vazby ilustrací se objevují jak ke skupině Vyšehradského kodexu, tak ke kodexům, které ilustroval malíř Hildebert, když je třeba mít na paměti, že dodnes je dochován minimální počet románských rukopisů. Jako vzor mohl tedy objednavatel pro Velislavovu bibli vypůjčit některé rukopisy starší, románské. Uplatnění romanizujícího tvarosloví i dalších archaismů mělo ve Velislavově bibli dodat zobrazeným výjevům historické věrojatnosti a zvýšit tak hodnotu knihy.

Historizující prvky se často střetávají s módními doplňky ve své době moderními (bohaté čepce, kukly s dlouhými cípy, vysoké či rohaté klobouky). Malíři je často zobrazují s určitým karikujícím zahrocením a vyhrazují je obvykle pro osoby nevážné, sluhy, biřice apod. Rovněž malíře poutají výstřelky nejnovější módy u některých žen a je zajímavé, že vlastně jedinou důsledně provedenou gotickou architekturou je baldachýn nad lůžkem, na němž Putifarka svádí Josefa. Tento protiklad starých a moderních forem nalézá svůj odraz a shodné hodnocení i v dalších, např. kronikářských dílech.

Velislavova bible je nejen projevem řemeslné dovednosti, ale i dílem podivuhodné myšlenkové náplně. Odráží se v ní stav středověkého života a společnosti, ohrožované určitou krizí, která usměrňuje pohled na biblickou minulost. Ta je zde interpretována způsobem, v němž se prolínají středověké moralizace, joachimisticky zabarvená mystika, víra v proroctví o příchodu Antikristově i ozvuky humanismu. Jestliže zde jsou tyto myšlenky zachyceny, musely být zároveň přijaty prostředím, které knihu objednalo a vytvořilo, přestože při snaze o adekvátní výtvarný výraz malíři na svůj úkol někdy nestačili.

1r: Stvoření, den první (Gen. 1,1-5)

1v: Stvoření, den druhý a třetí (Gen 1,6-13)

2r: Stvoření, den čtvrtý a pátý (Gen 1,14-23)

2v: Stvoření, den šestý (Gen 1,24-31), popis ráje (Gen 2,1-14)

3r: Hospodin zakazuje Adamovi jíst ze stromu poznání (Gen 2,15-17), stvoření Evy (Gen 2,21-22)

3v: Hospodin přivádí Evu k Adamovi (Gen 2,23-25), had podává Evě jablko (Gen 3,1-6)

4r: Adam s Evou jedí jablka poznání a ukrývají se před Hospodinem (Gen 3,6-8), Hospodin zjišťuje překročení svého zákazu (Gen 3,9-13)

4v: Trest za prvotní hřích a vyhnání z ráje (Gen 3,13-24)

5r: Anděl strážící vstup do ráje (Gen 3,25), Eliáš a Enoch

5v: Adam obdělává zemi, Eva přede, Adam, Ábel a Kain sejí obilí

6r: Pastýř Ábel a rolník Kain (Gen 4,2), Ábel a Kain přinášejí Hospodinovi oběť, Kain zabíjí Ábela (Gen 4,3-8)

6v: Hospodin poznává Kainův zločin (Gen 4,9-16), Kain staví město (Gen 4,17)

7r: Enochovo potomstvo (Gen 4,18-21)

7v: Tubalkain (Gen 4,22), Lamechovo přiznání (Gen 4,23-24)

8r: Adamovo potomstvo (Gen 4,25-26, 5,1-17)

8v: Jeredovo potomstvo (Gen 5,18-32)

9r: Rozmnožení lidského pokolení, Hospodinův příkaz ke stavbě archy (Gen 6,1-21)

9v: Stavba archy, potopa, Noe vypouští z archy holubici (Gen 7, 8,1-12)

10r: Noemova zápalná oběť (Gen 8,20-22), Hospodin žehná Noemovi a jeho synům (Gen 9,1)

10v: Noe vysazuje vinici (Gen 9,20), synové přikrývají opilého Noema (Gen 9,21-23)

11r: Noe proklíná Kenaana (Gen 9,24-26), Noemovo potomstvo (Gen 10, 11,1-3)

11v: Stavba babylónské věže (Gen 11,4-9)

12r: Šémovo potomstvo (Gen 11,10-32), Abraham, Sára a Lot odcházejí ze země Cháran (Gen 12,1-4)

12v: Abraham přichází do země Kenaan, staví oltář a vzývá Hospodina (Gen 12,5-8)

13r: Abraham a Sára se vydávají do Egypta, Sára je uvedena do domu faraónova (Gen 12,10-15)

13v: Vyhoštění Abrahama a Sáry z Egypta (Gen 12,17-20), Abraham vzývá Hospodina (Gen 13,1-4)

14r: Spor mezi pastýři Abrahamova a Lotova stáda, Lot se usazuje v okrsku Jordánu (Gen 13,6-12)

14v: Hospodin dává Abrahamovi zemi Kenaan, Abraham staví Hospodinovi oltář (Gen 13,14-18), bitva v dolině Sidím (Gen 14,8-12)

15r: Abraham se dovídá o Lotově zajetí a osvobozuje jej (Gen 14,14-16)

15v: Melchisedech žehná Abrahamovi (Gen 14,18-20), Hospodin slibuje Abrahámovi nespočetné potomstvo (Gen 15,1-5)

16r: Abraham obětuje Hospodinovi a stráží oběť před dravci (Gen 15,9-12)

16v: Sára předává Abrahamovi otrokyni Hagar, Hagar očekává syna Izmaela, Hagar odchází od Sáry, Hospodinův posel přikazuje Hagar návrat (Gen 16)

17r: Hospodin uzavírá smlouvu s Abrahamem a oznamuje mu narození syna Izáka (Gen 17)

17v: Abrahamovi se zjevují tři muži, Abraham jim dává připravit pokrm (Gen 18,1-7)

18r: Abraham podává třem mužům jídlo a ti mu zvěstují narození syna, Abraham prosí za zachování Sodomy (Gen 18,8-23)

18v: Hospodinovi poslové přicházejí do Sodomy, Lot je vítá a zve je do svého domu (Gen 19,1-3)

19r: Sodomští muži se domáhají vydání Hospodinových poslů, andělé zabíjejí hříšné obyvatele Sodomy (Gen 19,4-15)

19v: Hospodinovi poslové vyvádějí Lota a jeho příbuzné ze Sodomy, proměnění Lotovy ženy v solný sloup, zničení Sodomy (Gen 19,16-29)

20r: Lotovy dcery opíjejí otce a počínají Moaba a Amóna (Gen 19,31-38), Abraham pobývá v Geraru, Abimelek si bere Sáru za ženu (Gen 20,1-2)

20v: Vyhoštění Abrahama a Sáry (text je obdobný spíše Gen 12), Sára předává Abrahamovi otrokyni Hagar, Hagar očekává syna Izmaela (nejspíše podle Gen 16), narození Izáka (Gen 21,1-13)

21r: Hagar s Izmaelem odcházejí do Beershevské stepi, Hagar dává Izmaelovi pít, Izmael se stává lučištníkem (Gen 21,14-20)

21v: Izmael dostává za ženu Egypťanku, Abraham uzavírá smlouvu s Abimelekem, Abraham zasazuje tamaryšek a vzývá jméno Hospodinovo (Gen 21,21-34)

22r: Hospodin přikazuje Abrahamovi obětovat Izáka (Gen 22,1-5)

22v: Obětování Izáka (Gen 22,6-13)

23r: Návrat Abrahama od oběti, potomstvo Náchorovo (Gen 22,16-24), Sářina smrt, Abraham žádá o možnost ji pohřbít (Gen 23,1-4)

23v: Abraham kupuje makpelskou jeskyni (Gen 23,5-20), Abraham žádá služebníka o vyhledání nevěsty pro Izáka, služebník odjíždí do města Náchorova (Gen 24,1-10)

24r: Rebeka dává pít Abrahamovu služebníkovi, služebník předává Rebece dary (Gen 24,11-24)

24v: Služebník Abrahamův hovoří s Lábanem a Batuelem, odváží Rebeku a přivádí ji k Izákovi (Gen 24,25-67)

25r: Izák a Rebeka přicházejí do Abimelekovy země (Gen 26,1-10)

25v: Izák seje, Abimelek přikazuje Izákovi a Rebece odejít (Gen 26,11-16)

26r: Abrahamovo potomstvo, Abrahamův pohřeb (Gen 25,1-9)

26v: Izák prosí, aby jeho žena otěhotněla, Izákovo potomstvo, Ezau prodává své prvorozenství (Gen 25,21-34)

27r: Kopání studní v Gerarském úvalu a spory o ně, Izák vzývá jméno Hospodinovo (Gen 26,18-25)

27v: Izák žádá Ezaua o oblíbenou pochoutku, Rebeka ji připravuje z Jákobových kůzlat (Gen 27,1-16)

28r: Jákob přináší otci pokrm, Izák žehná Jákobovi, Ezau střílí jelena a připravuje z něj pokrm (Gen 27,17-30)

28v: Ezau přináší otci pokrm, Ezau se chystá zabít Jákoba, Jákob prchá k Lábanovi (Gen 27,31-46, 28,1-2)

29r: Jákobův sen a slib (Gen 28,12-22)

29v: Jákob rozmlouvá s pastýři a Ráchel, Jákob přichází k Lábanovi (Gen 29,1-14)

30r: Lában dává Jákobovi Leu a Ráchel, Jákobovo potomstvo - Ruben (Gen 29,15-32)

30v: Jákobovo potomstvo (Gen 29,33-35), Ráchel dává Jákobovi otrokyni Bilhu (Gen 30,1-4)

31r: Jákobovo potomstvo (Gen 30,16-24)

31v: Rozdělení stád mezi Lábanem a Jákobem, Jákob hovoří s Ráchel a Leou (Gen 30,25-43, 31,1-5)

32r: Jákob se vrací do země Kenaan, Lában pronásleduje Jákoba k pohoři Gileád (Gen 31,17-23)

32v: Lában rozmlouvá s Jákobem a hledá bůžky, Lában se smiřuje s Jákobem (Gen 31,24-46)

33r: Lában a Jákob přísahají, Lában žehná svým dcerám, Jákob se setkává s posly Božími (Gen 31,47-54, 32,1-3)

33v: Jákob vysílá posly k Ezauovi, ti vyřizují poselství a vracejí se zpět (Gen 32,4-9)

34r: Jákob posílá své služebníky s dary k Ezauovi (Gen 32,10-22)

34v: Jákob zápasí s Bohem (Gen 32,23-33), Jákob se klaní Ezauovi a smiřuje se s ním (Gen 33,1-5)

35r: Jákob kupuje od synů Chamórových díl pole (Gen 33,18-20), Šekem žádá o Jákobovu dceru Dínu, Jákob jedná s Chamórem (Gen 34,1-19)

35v: Chamór a Šekem oznamují ve městě dohodu, Simeon a Lévi zabíjejí Chamóra a Šekema (Gen 34,20-28)

36r: Simeon a Lévi odvádějí do zajetí děti a ženy a hovoří s Jákobem (Gen 34,29-31), Bůh volá Jákoba do Betelu (Gen 35,1)

36v: Jákob přikazuje svému lidu vzdát se cizích bůžků, Jákob zřizuje v Betelu oltář, smrt Debory (Gen 35,2-8)

37r: Jákob zřizuje posvátný sloup, narození Benjamina a smrt a pohřeb Ráchel (Gen 35,9-20)

37v: Ruben a Bilha, smrt a pohřeb Izáka (Gen 35,22-29), Jákob (Izrael) a jeho synové (Gen 37,1-4)

38r: Josef vypráví otci a bratrům své sny (Gen 37,5-10)

38v: Jákob (Izrael) posílá Josefa do Šekemu, Josefovi bratři hovoří o jeho zabití a trhají z něj suknici (Gen 37,12-23)

39r: Bratři házejí Josefa do studny, vytahují zpět a prodávají Izmaelitům, kteří jej odvádějí do Egypta (Gen 37,24-28)

39v: Bratři namáčejí Josefovu suknici v krvi a přinášejí ji otci, synové Jákoba utěšují (Gen 37,29-35)

40r: Judovo potomstvo, prvorozený Er dostává za ženu Támar (Gen 38,1-6)

40v: Smrt Era a Onana, Támar v domě svého otce přijímá vzkaz od posla (Gen 38,7-13)

41r: Porod Támar a její děti Peres a Zerach (Gen 38,27-30), Putifar kupuje Josefa od Izmaelitů (Gen 39,1)

41v: Josef slouží Putifarovi, Putifarka svádí Josefa a pak jej obviňuje před sloužícími i Putifarem (Gen 39,6-18)

42r: Josef vsazen do vězení (Gen 39,20-23), Josef vykládá sen číšníkovi a pekaři (Gen 40)

42v: Faraónův sen, Josef vykládá sen faraónovi (Gen 41,1-37)

43r: Josef ustanoven správcem egyptské země (Gen 41,38-44)

43v: Josefova manželka a děti, sedm úrodných let (Gen 41-45-53)

44r: Sedm hladových let, Josef prodává obilí (Gen 41,54-57)

44v: Jákob posílá své syny nakoupit obilí, Josefovi bratři před Josefem (Gen 42,1-11)

45r: Josef vsadil bratry na tři dny do vězení, Josef si ponechává ve vězení Simeona a ostatní bratry posílá zpět (Gen 42,17-26)

45v: Josefovi bratři nalézají ve svých vacích peníze, Juda přemlouvá Jákoba, aby mu dovolil vrátit se s Benjaminem do Egypta (Gen 42,27-38, 43,1-11)

46r: Josefovi bratři v domě Josefově, rozmluva se správcem domu, propuštění Simeona (Gen 43,15-23)

46v: Josefovi bratři se klanějí Josefovi, Josef pláče, Josef jí se svými bratry (Gen 43,26-34)

47r: Správce Josefova domu dává kalich do Benjaminova vaku, Josefovi bratři jsou zastaveni na zpáteční cestě (Gen 44,1-5)

47v: Josef hovoří se svými bratry a dává se jim poznat (Gen 44,6-34, 45,1-5)

48r: Josef dává dary svým bratřím (Gen 45,6-22)

48v: Josefovi bratři se vracejí k Jákobovi z Egypta, Jákobova oběť v Beershevě (Gen 45,23-28, 46,1-4)

49r: Izraelité se vydávají na cestu do Egypta, Juda ohlašuje Jákobův příchod, setkání Josefa a Jákoba (Gen 46,5-30)

49v: Jákob před faraónem, uvedení Izraelitů do země Rameses a jejich zaopatření potravou (Gen 47,7-12)

50r: Egypťané prodávají dobytek za obilí (Gen 47,13-17)

50v: Josef kupuje půdu Egypťanů, Jákob žádá Josefa, aby byl pohřben v zemi svých otců (Gen 47,18-31)

51r: Jákob žehná Manasemu a Efraimovi (Gen 48), Jákob žehná svým synům (Gen 49)

51v: Josef pláče nad mrtvým Jákobem, Josef žádá faraóna o svolení pohřbít Jákoba v zemi Kenaan (Gen 50,1-6)

52r: Smuteční průvod s Jákobovým tělem a jeho pohřeb (Gen 50,7-13)

52v: Bratři se omlouvají Josefovi, Josefův pohřeb (Gen 50,14-26)

53r: Nástup nového egyptského krále, ujařmování Izraelitů (Ex 1,6-11)

53v: Izraelité staví egyptská města, faraón přikazuje porodním bábám a svému lidu usmrcovat izraelské chlapce (Ex 1,11-22)

54r: Ukrývání Mojžíše, faraónova dcera přikazuje dítě odkojit (Ex 2,1-9)

54v: Faraónova dcera přijímá Mojžíše za syna, Mojžíš vidí robotu Izraelitů (Ex 2,10-11)

55r: Egypťan zabíjí Hebrejce, Mojžíš zabíjí Egypťana, rozhovor mezi Mojžíšem a Hebrejcem (Ex 2,11-14)

55v: Faraón chce zabít Mojžíše, Mojžíš před ním prchá, dcery midjánského kněze chtějí napojit stádo svého otce (Ex 2,15-17)

56r: Mojžíš brání Reuelovy dcery a napájí jejich stádo, Reuel zve Mojžíše pojíst (Ex 2,17-20)

56v: Mojžíš dostává Reuelovu dceru Siporu za manželku (Ex 2,21)

57r: Mojžíšovi synové, Mojžíšovi se zjevuje Hospodin v hořícím keři (Ex 2,22-25, 3,1-6)

57v: Hospodin hovoří s Mojžíšem, proměnění hole v hada a naopak (Ex 3,7-22, 4,1-5)

58r: Hospodin hovoří s Mojžíšem, Mojžíš odjíždí se svými syny do Egypta (Ex 4,6-23)

58v: Hospodin se chystá usmrtit Mojžíše, Hospodin vysílá Árona, Áron mluví s Mojžíšem (Ex 4,24-31)

59r: Mojžíš a Áron před faraónem, faraón přikazuje dozorcům (Ex 5,1-8)

59v: Dozorci ohlašují faraónovo rozhodnutí, faraónovi poháněči bijí izraelské dozorce (Ex 5,10-14)

60r: Izraelští dozorci před faraónem, izraelští dozorci mluví s Mojžíšem a Áronem (Ex 5,15-21)

60v: Hospodin hovoří s Mojžíšem, Mojžíš vyřizuje jeho poselství (Ex 5,22-23, 6,1-9)

61r: Hospodin hovoří s Mojžíšem, Mojžíš a Áron před faraónem (Ex 6,10-13), Hospodin sesílá na Egypt žáby (Ex 7,26-29, 8,1-3)

61v: Mojžíš a Áron před faraónem, Hospodin na Mojžíšovu prosbu hubí žáby (Ex 8,4-11)

62r: Hospodin hovoří s Mojžíšem, Hospodin sesílá na Egypt komáry (Ex 8,12-15)

62v: Hospodin hovoří s Mojžíšem, Mojžíš před faraónem, Hospodin sesílá na Egypt mouchy (Ex 8,16-25)

63r: Mojžíš před faraónem, Hospodin sesílá na Egypt nemoc a vředy (Ex 8,26-28, 9,7-12)

63v: Hospodin hovoří k Mojžíšovi, Mojžíš před faraónem, Hospodin sesílá na Egypt krupobití a oheň (Ex 9,13-26)

64r: Mojžíš před faraónem, Mojžíš a Áron zastavují krupobití, Hospodin hovoří s Mojžíšem, Hospodin sesílá na Egypt kobylky (Ex 9,27-35, 10,1-6)

64v: Mojžíš a Áron před faraónem, Hospodin hovoří s Mojžíšem, Hospodin sesílá na Egypt kobylky (Ex 10,7-15)

65r: Mojžíš a Áron před faraónem, Hospodin mluví k Mojžíšovi (Ex 10,16-20), otrok mluví s faraónem (Ex 10,7)

65v: Pravděpodobně znovu pokračování textu po Ex 10,7, bez popisu

66r: Hospodin hovoří s Mojžíšem, Hospodin sesílá na Egypt tmu (Ex 10,21-23)

66v: Faraón hovoří s Mojžíšem a Áronem (Ex 10,24-29), Hospodin mluví k Mojžíšovi, Mojžíš radí Izraelitům (Ex 11,1-5)

67r: Hospodin hovoří k Mojžíšovi, Mojžíš radí Izraelitům, Hospodin zabíjí v Egyptě vše prvorozené (Ex 12,1-29)

67v: Faraón mluví s Mojžíšem a Áronem, Egypťané vyhánějí Izraelity z Egypta (Ex 12,30-33)

68r: Izraelité odcházejí z Egypta a odnášejí si poklady (Ex 12,34-37)

68v: Množství lidu vychází z Egypta (Ex 12,38)

69r: Izraelité odvádějí z Egypta dobytek, bojovníci odcházejí z Egypta (Ex 12,38-41)

69v: Hospodin mluví k Mojžíšovi a Áronovi (Ex 12,43-51), Mojžíš předává přikázání Izraelitům (Ex 13)

70r: Poslové faraónovi oznamují odchod Izraelitů (Ex 14,5-8), Mojžíš odnáší Josefovy ostatky (Ex 13,19)

70v: Faraón pronásleduje Izraelity, kteří žádají návrat zpět do otroctví (Ex 14,8-14)

71r: Hospodin hovoří s Mojžíšem, Hospodinův posel jde s Izraelity, Izraelité procházejí Rudým mořem (Ex 14,15-22)

71v: Smrt Egypťanů v Rudém moři, radost Izraelitů (Ex 14,23-31)

72r: Hospodin je chválen zpěvem, Izraelité reptají proti Mojžíšovi (Ex 15,20-24)

72v: Hospodin ukazuje Mojžíšovi dřevo, které proměňuje vodu, Hospodin dává lidu nařízení (Ex 15,25-26)

73r: Izraelité přicházejí do Élimu, Izraelité reptají v poušti proti Mojžíšovi a Áronovi (Ex 15,27, 16,1-3)

73v: Hospodin hovoří k Mojžíšovi, Mojžíš tlumočí jeho slova Izraelitům (Ex 16,4-13)

74r: Áron hovoří s Mojžíšem a mluví k pospolitosti Izraelitů, Izraelité sbírají manu (Ex 16,9-17)

74v: Izraelité sbírají manu a hovoří s Mojžíšem (Ex 16,19-22)

75r: Hospodin sesílá Izraelitům křepelky (Ex 16,13), Mojžíš hovoří s předáky Izraelitů (Ex 16,22-23)

75v: Áron na Mojžíšův příkaz uchovává manu a ukládá ji před schránu svědectví (Ex 16,33-36)

76r: Izraelité reptají proti Mojžíšovi, Hospodin hovoří k Mojžíšovi, Mojžíš otevírá holí pramen v hoře Choréb (Ex 17,1-6)

76v: Amálek bojuje s Izraelity, Mojžíš hovoří s Jozuem, Mojžíš, Áron a Chúr vystupují na pahorek (Ex 17,8-10)

77r: Áron a Chúr podpírají Mojžíšovy ruce, Jozue poráží Amáleka (Ex 17,11-13)

77v: Hospodin hovoří k Mojžíšovi, Mojžíš staví oltář a vzývá jméno Hospodinovo (Ex 17,14-16), Jitro přichází k Mojžíšovi s jeho manželkou a syny (Ex 18,1-6)

78r: Jitro hovoří s Mojžíšem, přináší oběť Hospodinovi a jí s Áronem a staršími (Ex 18,7-12)

78v: Mojžíš soudí lid a na Jitrovu radu ustanovuje správce a soudce (Ex 18,13-24)

79r: Jitro se vrací od Mojžíše domů (Ex 18,27), Izraelité táboří v pouÀ¡ti, Hospodin hovoří s Mojžíšem na hoře Sinaj (Ex 19,1-6)

79v: Mojžíš hovoří se staršími Izraele, Hospodin hovoří s Mojžíšem, lid slibuje zachovávat Hospodinova ustanovení (Ex 19,7-9)

80r: Hospodin hovoří k Mojžíšovi, Mojžíš tlumočí jeho přikázání, Izraelité si perou oděv (Ex 19,10-15)

80v: Hospodin sestupuje na horu Sinaj a dává Mojžíšovi přikázání, která Mojžíš předává lidu (Ex 19,16-25, 20,1-2)

81r: Mojžíš poslouchá přikázání (Ex 20,3-12)

81v: Mojžíš poslouchá přikázání (Ex 20,13-17)

82r: Mojžíš tlumočí Hospodinovy zákony a lid slibuje jejich dodržování (Ex 24,3)

82v: Hospodin vyzývá, aby se k němu přiblížili i starší, lid slibuje dodržovat Hospodinovy zákony (Ex 24,1-3)

83r: Mojžíš zapisuje Hospodinova přikázání, oběť Hospodinovi, Mojžíš předčítá Hospodinovy zákony a lid slibuje je dodržovat (Ex 24,4-7) (V knihách je však zapsán text Lukáš 10,27 nebo Marek 12,30-31)

83v: Mojžíš stvrzuje smlouvu mezi Hospodinem a lidem izraelským a vystupuje na horu Sinaj, když zanechal jako své zástupce Árona a Chúra (Ex 24,8-14)

84r: Mojžíš vystupuje v oblaku na horu Sinaj (Ex 24,15-18), Hospodin dává Mojžíšovi pokyny k vybrání oběti pozdvihování (Ex 25,1-3sq.), Mojžíš předává lidu Hospodinovy příkazy

84v: Mojžíš dostává od Hospodina desky svědectví (Ex 31,18), Mojžíš rozbíjí desky svědectví (Ex 32,19), Áron sbírá zlato a odlévá sochu zlatého telete (Ex 32,1-4)

85r: Izraelité se klanějí zlatému teleti a zasedají k hostině (Ex 32,4-6)

85v: Bezuzdné hry Izraelitů (Ex 32,6, 32,25), Mojžíš hovoří s Áronem a rozbíjí sochu zlatého telete (Ex 32,20-23)

86r: Mojžíš dává Izraelitům pít vodu s prachem ze zlatého telete (Ex 32,20), Mojžíš přikazuje Léviovcům zabít své nejbližší (Ex 32,26-27)

86v: Léviovci pobíjejí své nejbližší (Ex 32,28-29)

87r: Mojžíš oroduje za svůj lid u Hospodina, hovoří s ním a vrací se zpět vést svůj lid (Ex 32,30-34)

87v: Hospodin hovoří s Mojžíšem, Izraelité odkládají své ozdoby, zřízení stanu setkávání, Mojžíš a Jozue (Ex 33,1-11)

88r: Mojžíš rozmlouvá s Hospodinem (Ex 33,8-23), Mojžíš znovu tesá kamenné desky a vystupuje s nimi na horu Sinaj (Ex 34,1-4)

88v: Mojžíš znovu dostává desky svědectví, orožený Mojžíš sestupuje z hory Sinaj a tlumočí Hospodinova přikázání (Ex 34,27-32)

89r: Nabukadnésar vstupuje do Jeruzaléma a odnáší si poklady do své klenotnice (Dan 1,1-2)

89v: Nabukadnésar odvádí v poutech krále Jójakíma a ukládá do své klenotnice poklady (Dan 1,2)

90r: Nabukadnésar rozkazuje vrchnímu nad dvořany, Daniel a druhové odmítají královské lahůdky (Dan 1,3-8)

90v: Daniel a druhové hovoří s opatrovníkem a odmítají pokrmy z královské tabule (Dan 1,9-11)

91r: Daniel a druhové dostávají jako pokrm zeleninu, Hospodin dává jinochům vědění (Dan 1,12-17)

91v: Daniel a druhové před králem Nabukadnésarem (Dan 1,18-21), král po svém snu svolává vykladače (Dan 2,1-2)

92r: Vykladači před Nabukadnésarem, král rozkazuje babylónské mudrce usmrtit (Dan 2,2-12)

92v: Zabíjení babylónských mudrců, Daniel s druhy hovoří s Arjókem (Dan 2,13-15)

93r: Daniel s druhy prosí krále o strpení (Dan 2,16-18), Daniel s druhy hovoří s Arjókem (Dan 2,24)

93v: Hospodin zjevuje Danielovi výklad králova snu, Daniel blahořečí Hospodinovi (Dan 2,19-23), Daniel hovoří s Arjókem a s králem Nabukadnésarem (Dan 2,25-29)

94r: Král se klaní Danielovi a přikazuje mu obětovat, král na Danielovu přímluvu ustanovuje babylónskými správci Danielovy druhy (Dan 2,46-49)

94v: Král Nabukadnésar nechává postavit sochu a posílá pro úředníky, aby se dostavili k jejímu posvěcení (Dan 3,1-2)

95r: Hlasatel přikazuje klanět se soše, Danielovi druhové odmítají (Dan 3,4-12)

95v: Král vyslýchá Danielovy druhy a přikazuje je svázat a vhodit do pece ohnivé (Dan 3,13-20)

96r: Tři mládenci vhozeni do pece ohnivé, na králův příkaz vycházejí ven (Dan 3,21-26)

96v: Tři mládenci před Nabukadnésarem, který vydává příkaz, aby nikdo nevystupoval proti Hospodinovi (Dan 3,28-32)

97r: Mudrci před králem Belšasarem, královna radí Belšasarovi povolat Daniela (Dan 5,8-12) (biblický text neuveden)

97v: Daniel před Belšasarem, Belšasar sťat (Dan 5,13-30) (biblický text neuveden)

98r: Nabukadnésarův sen (Dan 4,1-13)

98v: Nabukadnésar žádá Daniela o výklad, výklad snu - Nabukadnésar žije s polní zvěří (Dan 4,15-30)

99r: Nabukadnésarovi se vrací rozum a království (Dan 4,33-34), král Belšasar na hostině (Dan 5,1-4)

99v: Mene, tekel, ufarsín, král Belšasar žádá mudrce o výklad snu (Dan 5,5-8)

100r: Daniel oděn do purpuru a na krk je mu dán zlatý řetěz (Dan 5,29-30), satrapové zamýšlejí najít důvod k odstranění Daniela (Dan 6,1-5)

100v: Satrapové radí králi Darjavešovi vydat edikt o uctívání bohů a radí se, jak Daniela obžalovat (Dan 6,6-8)

101r: Král Darjaveš vydává edikt, Daniel přistižen při modlitbě (Dan 6,9-12)

101v: Daniel obžalován u krále Darjaveše a vhozen do jámy lvové (Dan 6,13-18)

102r: Danielovo vidění - čtyři bestie (Dan 7,1-7)

102v: Danielovo vidění - Věkovitý zasedá k soudu (Dan 7,8-11)

103r: Danielovo vidění - zničení čtvrté bestie, Danielovi je vyložen význam snu (Dan 7,11-28)

103v: Danielovo vidění - beran a kozel (Dan 8,1-7)

104r: Danielovo vidění - kozel a rozhovor svatých (Dan 8,8-14)

104v: Gabriel vysvětluje Danielovi jeho vidění (Dan 8,15-27)

105r: Daniel s knihou, Gabriel poučuje Daniela (Dan 9,1-27), Danielovo vidění na břehu řeky Chidekel (Dan 10,1-10)

105v: Daniel je poučen o příštích událostech, Daniel se zapečetěnou knihou (Dan 10,11-21, 11, 12,1-4)

106r: Daniel vidí dva muže na březích řeky (Dan 12,5-8), Joachim a Zuzana, Zuzana se učí zákonu Mojžíšovu (Dan 13,1-3)

106v: Židé se scházejí u Joachima, starci sledují Zuzanu a její služku (Dan 13,4-40)

107r: Zuzana je odsouzena, Daniel obhajuje Zuzanu (Dan 13,41-60)

107v: Poprava dvou starců (Dan 13,61-62), anděl hovoří s Habakukem a odnáší jej do jámy lvové (Dan 14,32-35)

108r: Anděl vrhá Habakuka do jámy lvové a odnáší jej zpět (Dan 14,36-38)

108v: Hospodin zvěstuje Manoachově ženě narození syna, žena to vypráví Manoachovi, Hospodinův posel se jí zjevuje podruhé (Idc 13,2-10)

109r: Manoach a Hospodinův posel, Manoachova zápalná oběť, narození Samsona, Samson si v Timnatě volí manželku (Idc 13,11-25, 2,1)

109v: Samson s otcem a matkou, Samson zabíjí lva, Samson hovoří s dívkou, Samson vybírá a jí med ze lví zdechliny (Idc 14,2-9)

110r: Samson s otcem a dívkou, Samsonova hostina, Samson pokládá družbům hádanku (Idc 14,10-15)

110v: Dívka vyzvídá odpověď na hádanku, družbové odpovídají na hádanku, Samson pobíjí třicet mužů v Aškalónu (Idc 14,16-19)

111r: Samson předává družbům oděv pobitých, Samson hovoří s dívčiným otcem (Idc 14,19-20, 15,1-3)

111v: Samson chytá lišky a zapaluje úrodu Pelištejců (Idc 15,4-5)

112r: Pelištejci se radí a upalují dívku, kterou Samson nedostal za ženu, a jejího otce (Idc 15,6)

112v: Samson pobíjí Pelištejce, judští muži přicházejí za Samsonem a poutají ho (Idc 15,7-13)

113r: Samson pobíjí Pelištejce oslí čelistí, Samson volá k Hospodinovi, zázračné vytrysknutí pramene (Idc 15,14-19)

113v: Samson a nevěstka, Samson odnáší z Gazy vrata městské brány, Samson a Dalila, Pelištejci přemlouvají Dalilu (Idc 16,1-5)

114r: Dalila se snaží zjistit Samsonovo tajemství a poutá ho houžvemi a provazy (Idc 16,6-12)

114v: Dalila vplétá Samsonovy vlasy do osnovy, Samsonovo ostříhání a oslepení (Idc 16,13-21)

115r: Pelištejci na hostině, Samson bourá palác, v němž se hostina koná, Samsonův pohřeb (Idc 16,21-31)

115v: Král Arfaxat, bitva mezi Arfaxatem a Nabukadnésarem (Jdt 1,1-6)

116r: Král Nabukadnésar, odmítání Nabukadnésarových poslů (Jdt 1,7-11)

116v: Nabukadnésar se radí se svými předáky a vysílá svého vojevůdce Holoferna (Jdt 2,1-6)

117r: Holofernes se vydává na vojenské tažení s jezdci a lučištníky (Jdt 2,7)

117v: Stáda, která vysílá Holofernes před sebou (Jdt 2,8-10)

118r: Holofernes dobývá město Meluth (Jdt 2,12-13)

118v: Holofernes odvádí zajatce a nechává kácet stromy a pustošit vinice (Jdt 2,13-17)

119r: Holofernes vysílá posly ke králům Mezopotámie, Syrie a Jobalu (Jdt 3,1)

119v: Poslové před králi Libye a Kilikie, králové slibují Nabukadnésarovi a Holofernovi poslušnost (Jdt 3,1-6)

120r: Holofernův triumfální návrat, Nabukadnésar přikazuje odstranit ostatní bohy a nechává uctívat sebe (Jdt 3,7-13)

120v: Holofernes dobývá Mezopotámii a sjednocuje vojsko (Jdt 3,14-15)

121r: Izraelité v Jeruzalémě se obávají Holoferna, kněz Heliachim rozesílá posly s výzvou k obraně (Jdt 4,1-6)

121v: Izraelité vykonávají příkazy a vzývají Hospodina (Jdt 4,7-10)

122r: Izraelité obětují Hospodinovi (Jdt 4,16-17), Holofernes hovoří s Achiorem a předáky (Jdt 5,1-29, 6,1-8)

122v: Holofernovi sloužící odvádějí Achiora a přivazují jej ke stromu (Jdt 6,8-9)

123r: Izraelité odvazují Achiora, který jim vysvětluje důvod svého trestu (Jdt 6,10-13)

123v: Izraelité se modlí k Hospodinovi, Oziáš hostí Achiora ve svém domě (Jdt 6,14-21)

124r: Obléhání Betulie (Jdt 7)

124v: Izraelité shromáždění před Oziášem (Jdt 7,23-32)

125r: Judita před Holofernem (Jdt 11), Judita odmítá Holofernovy pokrmy a jí ze svých zásob (Jdt 12,1-4)

125v: Judita se umývá u pramene, Judita na hostině u Holoferna (Jdt 12,7-20)

126r: Sluhové odcházejí z Holofernova stanu, Judita zabíjí Holoferna a se služkou odnášejí jeho hlavu (Jdt 13,1-10)

126v: Judita přichází k bráně do Betulie (Jdt 13,10-20), Izraelité vystavují Holofernovu hlavu a vyjíždějí z Betulie (Jdt 14,1-11)

127r: Asyřané objevují Holofernovo tělo a zmocňuje se jich strach (Jdt 14,12-19)

127v: Izraelité pobíjejí Asyřany (Jdt 15,2-5)

128r: Izraelité pobíjejí Asyřany a odnášejí si kořist z jejich tábora (Jdt 15,5-6)

128v: Izraelité se vracejí z výpravy, Joachim a starší zdraví Juditu (Jdt 15,7-10)

129r: Judita dostává Holofernův majetek (mj. i meč), Judita vzdává chvalozpěv Hospodinovi (Jdt 15,11-14)

129v: Izraelité a Judita přinášejí oběti Hospodinovi (zde zobrazen Holofernův meč) (Jdt 16,18-19)

130r: Judita a Izraelité před svatyní, Juditin pohřeb (Jdt 16,20-24)

130v: Ďábel zvěstuje narození Antikrista, jeho narození s ďábly coby porodními bábami

131r: Antikrist přichází do Jeruzaléma a Židé jej přijímají, Antikrist je obřezán

131v: Antikrist káže lidu a snaží se podvrátit zákon Kristův

132r: Antikrist nechává uctívat svůj obraz a žehná svým přívržencům

132v: Antikrist získává dary přívržence a označuje je svým znamením, někteří poznávají svou chybu a odvracejí se od něj

133r: Antikrist ukazuje králům zlaté a stříbrné hory a vysílá své žáky do celého světa

133v: Antikrist působí zázraky, objevuje poklady a rozdává je svým věrným

134r: Antikrist zabíjí ty, které nemůže jinak přemoci, a křísí mrtvé

134v: Antikrist přichází ke kmenům, které žijí v područí Amazonek, Antikrist s ďáblovou pomocí disputuje s teology a filosofy

135r: Antikrist nechává zabíjet teology, které nepřesvědčil, a pálí jejich knihy

135v: Antikrist ničí chrám v Jeruzalémě a v obnoveném se nechává uctívat jako Bůh

136r: Ježíš přikazuje učedníkům mlčet o vidění (Mt 17,9), kananejská žena prosí o uzdravení své dcery (Mt 15,22-28)

136v: Ježíš přikazuje zachovávat slova, nikoli činy zákoníků a farizejů (Mt 23,1-3), matka synů Zebedeových žádá, aby její synové mohli sedět po Ježíšově pravici a levici (Mt 20,18-23)

137r: Boháč a Lazar (Lc 16,19-23)

137v: Vysazení vinice a vyhnání a zabití služebníků jejího majitele (Mt 21,33-35)

138r: Zabití dalších služebníků a majitelova syna (Mt 21,36-39)

138v: Zahubení zlých, vinice pronajata jiným rolníkům (Mt 21,41), podobenství o dvou synech, přidělení majetku mladšímu (Lc 15,11-13)

139r: Rozmařilý život, syn pase vepře (Lc 15,14-16)

139v: Návrat a přijetí marnotratného syna (Lc 15,17-22)

140r: Hostina, otec rozmlouvá se starším synem (Lc 15,23-32)

140v: Ježíš vyhání démona z němého, ozbrojenec střežící svůj dům, žena blahořečí Ježíšově matce (Lc 11,14-28)

141r: Ježíš vyveden z Nazaretu, Ježíš uzdravuje Šimonovu tchyni (Lc 4,23-38)

141v: Ježíš vyhání démony z nemocných (Lc 4,40-41), Ježíš a žena samařská (J 4,6-10)

142r: Ježíš a učedníci, samařská žena o něm vypráví ve městě, Ježíš a Samařané (J 4,25-41)

142v: Ježíš má odsoudit cizoložnou ženu (J 8,3-11)

143r: Nasycení zástupů pěti chleby a dvěma rybami (J 6,5-11)

143v: Uzdravení slepého (J 9,1-7)

144r: Uzdravený hovoří se sousedy, je vyhnán, uzdravený mluví s Ježíšem (J 9,8-38)

144v: Já jsem světlo světa (J 8,12), Ježíš s učedníky v zahradě getsemanské (J 18,1)

145r: Jidáš slibuje velekněžím zradit Ježíše (Mt 26,14-15), polibek zrady, Ježíšovo zajetí (Mt 26,47-50)

145v: Šimon Petr utíná ucho sluhovi velekněze, Ježíš před Annášem, Šimon Petr ve veleknězově domě zapírá Ježíše (J 18,10-17)

146r: Ježíš před Annášem a Kaifášem, Petr zapírá Ježíše (J 18,19-27)

146v: Ježíš před Pilátem (J 18,28-33), bičování Ježíše a korunování trnovou korunou (J 19,1-3)

147r: Josef a Nikodém připravují Ježíšovo tělo k pohřbu (J 19,38-41), anděl Boží a tři Marie u Ježíšova hrobu (Mc 16,1-2, Mt 28,2-3)

147v: Dva z učedníků na cestě do Emauz, Ježíš láme a žehná chléb, učedníci se vracejí do Jeruzaléma (Lc 24,13-33)

148r: Dva z učedníků vyprávějí ostatním svůj zážitek, Ježíš se zjevuje uprostřed nich (Lc 24,33-39)

148v: Ježíš jí před učedníky (Lc 24,41-43), Ježíš se zjevuje učedníkům u jezera Tiberiadského (J 21,1-3)

149r: Já jsem dobrý pastýř (J 10,11-12), špatný pastýř - biskup

149v: Trůnící Bůh Otec s postavami Krista, Marie, andělů, Slunce a Měsíce, uctívaný manželským párem

150r: Alžběta a Zachariáš, Zachariášovi se zjevuje anděl (Lc 1,5-20)

150v: Nanebevstoupení Ježíše, muži galilejští hledící k nebesům (Act 1,11)

151r: Seslání Ducha svatého (Act 2,3-4)

151v: Ukřižování sv. Petra, stětí sv. Pavla

152r: Umučení sv. Vavřince a sv. Hypolita

152v: Korunování, Nanebevzetí P. Marie

153r: Archanděl Michael bojuje s drakem (Apc 12,7)

153v: Jan píše sedmi církvím (Apc 1,4), sedm svícnů, Kristus apokalyptický (Apc 1,12-20)

154r: Čtyři ze sedmi církví, kterým má Jan předat svědectví (Apc 1,11)

154v: Tři ze sedmi církví, kterým má Jan předat svědectví (Apc 1,11), Brána nebes (Apc 4,1)

155r: Vidění Jana Evangelisty (Apc 4,1-11)

155v: Jezdci na bílém a ohnivém koni (Apc 6,1-4)

156r: Jezdci na černém a sinavém koni (Apc 6,5-8)

156v: Rozlomení páté a šesté pečeti - zabití pro slovo Boží, zemětřesení a padání hvězd (Apc 6,9-16)

157r: Andělé brání větrům vát, anděl s Božím znamením (Apc 7,1-3)

157v: Označení z pokolení Benjamin, zástup před tváří Beránkovou (Apc 7,8-9), andělé s polnicemi (Apc 8,2)

158r: Andělé před Bohem, anděl s kadidelnicí (Apc 8,2-5)

158v: Označení z pěti izraelských kmenů (Apc 7,5-6)

159r: Označení ze šesti izraelských kmenů (Apc 7,6-8)

159v: První a druhý anděl troubí na polnici (Apc 8,7-9)

160r: Třetí a čtvrtý anděl troubí na polnici (Apc 8,10-13)

160v: Pátý a šestý anděl troubí na polnici, rozvázání andělů u řeky Eufratu (Apc 9,1-14)

161r: Andělé pobíjejí třetinu lidí, jezdci na koních se lvími hlavami pobíjejí třetinu lidí, ostatní se klanějí modlám (Apc 9,15-21)

161v: Anděl a sedmero zahřmění, Jan jí knihu, kterou dostal od anděla (Apc 10,1-11), Jan dostává od anděla rákosovou míru (Apc 11,1)

162r: Jan měří oltář, dva svědkové (Enoch a Eliáš) a jejich zabití dravou šelmou, radost lidí z jejich smrti (Apc 11,1-10)

162v: Do dvou svědků vstupuje duch života a vstupují na nebesa, zemětřesení ničí město (Apc 11,11-13)

163r: Sedmý anděl troubí na polnici, starší se klanějí Mesiáši (Apc 11,15-19), žena sluncem oděná, ohnivý sedmihlavý drak (Apc 12,1-4)

163v: Dítě přeneseno k Bohu, drak chrlí řeku z chřtánu, žena prchá na poušť, Michael bojuje s drakem (Apc 12,5-16)

164r: Drak předává šelmě svou moc, druhá šelma, lidé uctívají modlu (Apc 13,1-18)

164v: Sklizeň hroznů na vinici země (Apc 14,18), tři z andělů přinášejících poslední pohromy (Apc 15,1)

165r: Tři z andělů přinášejících poslední pohromy, andělé dostávají nádoby Božího hněvu (Apc 15,1-8), vylití první nádoby Božího hněvu (Apc 16,1-2)

165v: Vylití druhé a třetí nádoby Božího hněvu (Apc 16,3-7)

166r: Vylití čtvrté a páté nádoby Božího hněvu (Apc 16,8-11)

166v: Pád Babylóna, anděl vrhá mlýnský kámen do moře, pláč nad zkázou Babylóna (Apc 18,1-24)

167r: Zástupy zpívající Aleluja, čtyřiadvacet starců se klaní před Bohem, Jan padá na kolena před andělem (Apc 19,1-10)

167v: Jezdec na bílém koni a nebeská vojska, anděl svolává ptáky k hostině Boží (Apc 19,11-18)

168r: Drak svržen a uzamčen do propasti (Apc 20,1-3), anděl slibuje Janovi ukázat nebeský Jeruzalém a nevěstu Beránkovu (Apc 21,9)

168v: Nebeský Jeruzalém (Apc 21,10-27)

169r: Ježíš vyzývá k následování Petra a Ondřeje, ti s ním odcházejí (Mt 4,18-20, Mc 1,16-18)

169v: Ježíš dává Petrovi klíče nebeského království (Mt 16,19), Poslední večeře (Mt 26,20-29, Mc 14,18-25, Lc 22,14-38, J 13,2-38)

170r: Ježíš myje učedníkům nohy (J 13,5-12), rozhovor mezi Ježíšem a Petrem (J 21,17), Petr, Jan a mrzák v bráně chrámu (Act 3,1-2)

170v: Uzdravení mrzáka (Act 3,3-8), Petr uzdravuje nemocné (Act 5,15-16)

171r: Jan a Petr se vydávají do Samary, Samarští přijímají Ducha svatého (Act 8,14-17)

171v: Šimon mág chce koupit moc předávat Ducha svatého (Act 8,18-20), Petr uzdravuje Eneáše (Act 9,33-34)

172r: Dorkas rozdává almužny, umírá a je uložena v pokoji (Act 9,36-37)

172v: Učedníci vysílají dva muže pro Petra, Petr s nimi hovoří (Act 9,38)

173r: Ženy ukazují roucha, která Dorkas šila, Petr se modlí a přikazuje Dorkas vstát (Act 9,39-40)

173v: Petr předává ženám Dorkas živou (Act 9,41), Herodes přikazuje stít Jakuba, bratra Janova (Act 12,1-2)

174r: Petr uvržen do vězení, anděl jej vysvobozuje (Act 12,3-9)

174v: Anděl vyvádí Petra ze žaláře, Petr poznává původce svého vysvobození (Act 12,10-11), Šimon mág vyzývá Petra k disputaci

175r: Petr s učedníky, Petr hovoří se Šimonem mágem

175v: Přívrženci Šimona mága se klanějí Petrovi, Petr předpovídá neštěstí

176r: Herodes přikazuje Petra ukřižovat, Petr přepovídá svou smrt

176v: Petr se modlí, Quo vadis, Petr učí lid, aby věřil v Boha, Petr je veden ke kříži

177r: Ukřižování sv. Petra, Marcellus snímá Petra z kříže a pohřbívá jej

177v: Saul zatýká věřící a chce zničit církev Kristovu (Act 8,2-3), Saul dostává list od velekněží (Act 9,1-2)

178r: Saul z Tarsu slyší Ježíšův hlas, Saul je doveden do Damašku, Ananiášovi se zjevuje Pán, Ananiáš otevírá Pavlovi oči (Act 9,3-18)

178v: Křest Pavla, Pavel přijímá pokrm, modlí se a káže, že Ježíš je syn Boží (Act 9,18-20)

179r: Židé se radí, jak Pavla zabít, učedníci spouštějí Pavla přes hradbu (Act 9,23-25)

179v: Barnabáš vypráví o Pavlovi, Pavel uzdravuje chromého (Act 14,7-8)

180r: Kníže Bořivoj kácí modly a spolu se svým vojskem se nechává pokřtít (podle textu Crescente, ale se záměnou jména Spytihněva za Bořivoje)

180v: Sv. Klement káže lidu, uzdravuje nemocné a vyhání démony

181r: Sv. Klement s matkou, sv. Klement křísí mrtvou

181v: Spytihněv zakládá kostely P. Marie a sv. Petra, Bořivoj umírá a knížetem je zvolen Vratislav (podle textu Crescente, ovšem se záměnou jména Spytihněva za Bořivoje)

182r: Vratislav zakládá kostel sv. Jiří a posílá svého prvorozeného syna, aby se učil u kněze Inocence žaltáři

182v: Vratislav umírá, Václav je zvolen knížetem

183r: Václav rozděluje pokrmy a nápoje, Václav se modlí

183v: Václav žne pšenici a odnáší ji z pole

184r: Václav se sluhou čerpá vodu, čistí mouku a peče hostie

184v: Václav se sluhou na vinici, Drahomíra se radí se svými muži

185r: Zardoušení sv. Ludmily, vyhnání kněží z Čech

185v: Václav je žádán, aby se vzdal pravé víry

186r: Václav odmítá obětovat modlám a uvádí do Čech zpět křesťanské kněží

186v: Václav vysílá posly k biskupu Tutonovi, poslové přicházejí k biskupovi

187r: Václav vystavěl kostel sv. Víta, Václav je varován před úklady nepřátel a připíjí sv. Michaelovi

187v: Václav vytrhl meč z Boleslavovy ruky, zavraždění sv. Václava

188r: Pohřeb sv. Václava, kanovník Velislav klečí před sochou sv. Kateřiny

Additional

Administrative Information

Record History

Source

Popis vytvořen: 13.11.2003