ENRICH - Manuscriptorium

advancedSearch


close index Extend mask string - add multiple characters from current index line Shorten mask string - remove last character from mask Page up Line up Line Down Page down Browse to transliterated terms WORD 'Phrase'

My librarySave Selection as a Static Collection

Sorry, you have to log in first.Quick multilingual search

Document description


Publication Statement

History of revisions to the document

Change: (Poslední editace: 26.6.2002)

Last Manuscriptorium process date: 20.9.2010

Basic information

Country: Česká republika

Settlement: Mladá Boleslav

Repository: Okresní muzeum Mladá Boleslav

Idno: inv. č. 21692 (II.A.2)

Title: Kancionál mladoboleslavský

Date of Origin: 1572

Popis zpracován na základě článku F. Bareše v článku v PAM 1889.

Contents

Title: Kancionál mladoboleslavský

Physical Description

Object Description

Support Description

Support

pergamen

Extent

Note

60,5 x 39 cm, f. I z větší části utrženo

I + 552 ff.

Music Notation

3r-552r: Prakticky v celém rukopise notace v pětilinkové osnově, klíče c, f, devět řádek notové osnovy na jednom listu.

Decoration Description

2v: Erb pánů Krajiřů z Krajku a na Mladé Boleslavi. Nápis s označením erbu drží dva andělé. Erb je ovinut věncem, do něhož jsou umístěny další znaky: černá kančí hlava ve zlatém poli (Šelmberkové), bílý lev v modrém poli (erb města Mladé Boleslavi), zlatá orlice v modrém poli (tovačovský erb) a znovu erb Krajířů z Krajku (Bareš uvažuje o možné záměně s černostříbrným erbem pánů z Michalovic). Věnce se dotýkají postavy čtyř ctností (Pietas, Iustitia, Prudentia a Charitas) s atributy. Pod erbem je na štítku uveden letopočet MDLXXII.

3r: Figurální iniciála V - Bůh otec sedící na trůně se symboly evangelistů. Před trůnem postava se sepjatýma rukama, po stranách trůnu postavy, které nabízejí Bohu Otci své koruny nebo hrají na harfy. Na dolním okraji folia vyobrazní nebeského kúru, kde andělé hrají na hudební nástroje a zpívají. V borduře s rostlinnými motivy další postavy čtyř andělů s hudebními nástroji.

26r: Figurální iniciála H - křest Ježíše Janem Křtitelem v Jordáně. V borduře Stětí sv. Kateřiny a osoba s nápisovou páskou "Kateřina Militká" modlící se před Ukřižovaným, v pozadí kresba města. V borduře rostlinné motivy.

35v: Erb města Mladé Boleslavi. Štítek s označujícím nápisem drží dva andělé, po stranách erbu stojí postavy ctností (Iustitia a Concordia) s atributy. Pod erbem štítek s datem MDLXXI.

36r: Figurální iniciála D - Narození Krista, u jesliček stojí Maria a Josef, za jesličkami vůl a osel, v pozadí zříceniny, z nichž vystupují dvě osoby. Na spodním okraji folia zvěstování pastýřům, v levé části obrazu dvě osoby spěchají k Betlému. V borduře rostlinné motivy se stehlíkem.

66v: Na spodním okraji folia výjev kamenování sv. Štěpána. Ornamentální iniciála T, v borduře rostlinné motivy.

78r: Figurální iniciála V - útěk Marie a Josefa s Ježíškem do Egypta. Na spodním okraji obraz Tří králů přinášejících Ježíškovi dary. V borduře s rostlinnými motivy erb: v červeném poli tři stříbrné štítky (podle Bareše erb zlatnického cechu).

84r: Na spodním okraji Obrácení sv. Pavla na cestě do Damašku. Ornamentální iniciála W, v borduře rostlinné motivy.

90v: Na spodním okraji obětování Páně v chrámu. Ornamentální iniciála P, v borduře rostlinné motivy.

207r: Na spodním okraji anděl ukazuje třem ženám přinášejícím masti prázdný hrob. Ornamentální iniciála V, v borduře rostlinné motivy.

214v: Erb Martina Kašperského z Rájova, jeho jméno se objevuje v nápisové pásce, u erbu letopočet 1572.

215r: Figurální iniciála V - Zmrtvýchvstání Krista se spícími vojáky u hrobu. Na spodním okraji pohlcení a vyvržení Jonáše velrybou. V borduře ptáci a rostlinné motivy.

279r: Figurální iniciála M - Nanebevstoupení Krista. Na spodním okraji se Eliáš vznáší do nebes na ohnivém voze a medvědi dáví děti, které se prorokovi posmívaly. V borduře rostlinné motivy (jahody) a český znak.

296r: Figurální iniciála D - Seslání ducha svatého. Na spodním okraji přijímá Mojžíš desky s desaterem, v pozadí lid izraelský. V borduře rostlinné motivy (hrách), pták, nádoba a erb, podle Bareše soukenického cechu.

320r: Figurální iniciála P - svatá Trojice, v pozadí postavy s nástroji Kristova umučení. Na spodním okraji andělé brání klaněti se jim a naznačují, že klanět se má Nejvyššímu a Ježíš rozmlouvající v chrámu se zákoníkem. V borduře rostlinné motivy (planá růže) a erby postřihačského a soukenického cechu.

335r: Figurální iniciála D - Poslední večeře. Na spodním okraji přijímání pod obojí s vyobrazením interiéru chrámu. V borduře rostlinné motivy (růže) s motýlem a erb cechu krejčích (nůžky v červeném poli).

359r: Ornamentální iniciála P. V borduře s rostlinnými motivy zvířata (opice, liška ?), ptáci a erb sladovnického cechu.

390r: Ornamentální iniciála R. V borduře v medailónku beránek s korouhví a letopočtem 1572. Nápis nad medailónkem byl vyškrabán, zřetelné jsou jen iniciály W. P. K. V borduře rostlinné motivy.

396r: Na spodním okraji dva obrazy v jednom: Jan káže na poušti lidu a vojákům a Jan křtí Krista v Jordánu. Ornamentální iniciála Z, v borduře rostlinné motivy a v kartuši erb kožešníků.

403r: Na spodním okraji sv. Petr přijímá klíč od Krista a píšící sv. Pavel. Ornamentální iniciála K, v borduře mezi rostlinnými motivy erb zvonařského cechu.

408v: Ornamentální iniciála R s výběhy do bordury.

413v: Provozovatel písařské dílny, v níž rukopis vznikl, Jan Kantor, klečící s knihou v rukou před Ukřižovaným. V obraze štítek s textem "Delicta juventutis meae et ignorantias ne memineris, domine. Jan Kantor, anno aetatis 46."

426v: Ornamentální iniciála R. V borduře rostlinné motivy.

441v: Na spodním okraji Proměnění Krista na hoře Tábor za přítomnosti učedníků, v nebesích postavy proroků Mojžíše a Eliáše. Ornamentální iniciála N, v borduře mezi rostlinnými motivy drží anděl modrý erb se stříbrnou kuší a dvěma šipkami, patrně cechu výrobců kuší.

448r: Na spodním okraji listu umučení sv. Vavřince. Ornamentální iniciála P, v borduře rostlinné motivy a erb sladovnického cechu.

455r: Na spodním okraji Zvěstování P. Marii. Ornamentální iniciála A. V borduře s rostlinnými motivy erb kovářského cechu (zlatá podkova v červeném poli).

464r: Figurální iniciála O - Jákobův žebřík, na spodním okraji vyobrazení krajiny s kostelem, do něhož se scházejí lidé, a krčmou u řeky. V borduře rostlinné motivy.

478v: Ornamentální iniciála R, v borduře s rostlinnými motivy pták (havran ?).

489v: Na spodním okraji listu andělé bojují s ďáblem a různými nestvůrami. Ornamentální iniciála C, v borduře rostlinné motivy.

502r: Na spodním okraji vyobrazení zohavených a krví potřísněných těl mučedníků. Iniciála R, v ní malá kresba lidské hlavy. V borduře rostlinné motivy.

514r: Na spodním okraji listu vyobrazení apoštolů, kteří se rozcházejí učit národy, s kresbou polorozbořené vesnice nebo městečka v pozadí. Ornamentální iniciála A, v borduře rostlinné motivy.

Iluminátorská výzdoba je dílem Matouše Ornyse z Lindperka (zvaného i Ptáček) a jeho dílny. Matouš zpočátku spolupracoval s Janem Táborským a později se stal partnerem Jana Kantora řečeného Starý, který vedl písařskou dílnu (J. Vacková).

Additional

Administrative Information

Record History

Source

Popis vytvořen: 9.6.2004