ENRICH - Manuscriptorium

advancedSearch


close index Extend mask string - add multiple characters from current index line Shorten mask string - remove last character from mask Page up Line up Line Down Page down Browse to transliterated terms WORD 'Phrase'

My librarySave Selection as a Static Collection

Sorry, you have to log in first.Quick multilingual search

Document description


Publication Statement

Last Manuscriptorium process date: 20.9.2010

Basic information

Country: Česko

Settlement: Praha

Repository: Národní knihovna České republiky

Idno: XVII.A.53b

Title: Graduál kůru v Lomnici nad Popelkou (Kniha písní a chval božských)

Place of Origin: Čechy - Praha, Lomnice nad Popelkou

Date of Origin: 1580-1583Not before: 1580; Not after: 1583

Contents

Content Item No. 1

Locus: 1r-383r (1r - 383r)

Title: Graduál kůru v Lomnici nad Popelkou (Kniha písní a chval božských)

Graduál je utrakvistický (srv. texty oficia o večeři Páně na f. 25r a 52r, které byly asi v druhé polovině 17. století opravovány).

Text Language: česky

Content Item No. 1.1

Locus: 1r-77r (1r - 77r)

Title: Proprium de tempore

Rubric: Officium o trojici svaté

Rubric: 54rOfficium o neděli Páně

Pokračování z prvního svazku. Vsunuty antifony.

Content Item No. 1.2

Locus: 78r-218v (78r - 218v)

Title: Proprium de sanctis

Na f. 78r-85v (78r - 85v) oficium o sv. Janu Křtiteli, na f. 86r-94v (86r - 94v) o sv. Petru a Pavlu, na f. 95r-101v (95r - 101v) o Navštívení P. Marie, na f. 102r-111v (102r - 111v) o Rozeslání apoštolů, na f. 112r-119r (112r - 119r) o sv. Maří Magdaléně, na f. 119v-123r (119v - 123r) o sv. Jakubu apoštolu, na f. 123r-128r (123r - 128r) o sv. Anně, na f. 128v-137r (128v - 137r) o Proměnění Krista na hoře Tábor, na f. 137r-140v (137r - 140v) o sv. Vavřinci (neúplné), na f. 141r-154r (141r - 154r) o Nanebevzetí P. Marie (neúplné), na f. 154r-157v (154r - 157v) o sv. Bartoloměji, na f. 157v-163v (157v - 163v) o Stětí sv. Jana Křtitele, na f. 163v-168r (163v - 168r) o Narození P. Marie, na f. 168r-185v (168r - 185v) k posvěcení chrámu, na f. 185v zmínka o oficiu sv. Matouše, na f. 186r-192v (186r - 192v) o sv. Václavu, na f. 193r-204v (193r - 204v) o andělech, na f. 204v-218v (204v - 218v) o Všech svatých (začíná na f. 207r, před ním antifona před introitem).

Content Item No. 1.3

Locus: 219r-278v (219r - 278v)

Title: Commune sanctorum

Na f. 218v rubrika této části, oficia začínají na f. 219r. Na f. 219r-231r (219r - 231r) mariánská, na f. 233r-252v (233r - 252v) ke svátkům apoštolů (některé části jsou výslovně určeny pro svátky evangelistů), na f. 253r-260r (253r - 260r) mučedníků, na f. 260r-267r (260r - 267r) vyznavačů, na f. 267r-277v (267r - 277v) panen, na f. 277v-278v (277v - 278v) píseň o všech kategoriích světců.

Content Item No. 1.4

Locus: 279r-350v (279r - 350v)

Title: Patriamina (Credo)

Content Item No. 1.5

Locus: 351r-382r (351r - 382r)

Title: Sanctus

Content Item No. 1.6

Locus: 382v

Colophon: Tato druhá pars knihy graduální písní a chvál božských dokonána jest v středu po Květné neděli, týmž nákladem jako i první, léta od Narození syna božího etc. vosmdesátýho, skrze Jana Kantora Starýho, měštěnína v Novém Městě pražském. Pán Buoh buď z toho na věky chválen, amen.

Content Item No. 1.7

Locus: 383r

Colophon: Tato druhá kniha a pars graduální dokonaná a sepsaná jest ke cti a k chvále pánu Bohu všemohúcímu, v trojích osobách, však v božství jednomu, do městečka Lomnice, puovodem Duchka Měšťánka, spoluradního, a Václava Lyského, na ten čas písaře radního téhož městečka. Neb jsou oni o to, aby oboje pars toho graduálu spravena byla, od počátku až do konce bedlivost a péči měli i sami osobně několikráte do Prahy práce sobě neobtěžovali, meškání i outraty vedli, obzvláštně pak a najvíce on Václav Lyský etc. Též také skrze ně a puovodem jejich tato kniha obojí podle smyslu Písma svatého jest sepsaná i také slovy versuálními, erby a figurami pěknými ozdobená pro budoucí paměť potomkuov a budoucích jejich i každého dobrého a pobožného křesťana i té vší obce městečka Lomnice etc.

Physical Description

Kodex, kniha, rukopis.

Object Description

Support Description

Extent

III + 383 (recte 385) + I ff., f. 115 a 138 bis.

Dimensions

Height: 49 cm

Width: 34,5 cm

Foliation

Foliace moderní.

Collation

Skladba: IV (f. 6) + IV-1 (f. 13) + 16. IV (f. 139) + IV-2 (f. 145) + 7. IV (f. 201) + V-1 (f. 210) + 2. IV (f. 226) + III (f. 232) + 5. IV (f. 272) + III (f. 278) + 13. IV (f. 381) + II (f. 383). Jeden list chybí mezi f. 6-7, 140-141, 144-145, 206-207, mezi f. 101 a 102 chybí pravděpodobně celá složka. Stopy po seříznutých reklamantách na konci složek vpravo dole.

Condition

Schází středové a nárožní kování, potah vazby odřen. U f. 4-6 odtrženy menší části horního a pravého okraje (ztráta textu) a u f. 128 spodní okraj s miniaturou. Poškozené listy podlepeny novým papírem. Ve 30.-50. složce počínající prosvítání písma.

Layout Description

Layout

Collumns: 1

Červená živá záhlaví.

Hand Description

Note

Jedna základní ruka, fractura. Rukou Jana Civilia (Měšťánka) dopsány v letech 1580-1583 latinské a české verše na f. 192v, 206v, 231v a 232v.

Music Notation

Notace (většinou chorální rhombická, ale často i černá mensurální, v části vícehlasých zpěvů Creda a Sanctus se objevuje i bílá mensurální) v červené pětilnkové osnově prakticky v celém rukopise, klíče C, F.

Decoration Description

Decoration Note

IIIr (fIIIr): Celostránková malba, rodinný portrét Václava z Valdštejna a Elišky z Martinic se synem a čtyřmi dcerami. Rodina klečí před oltářem s datem 1580 s obrazem Ukřižování, na levém sloupu sedící žena s křížem (Fides), na pravém žena s kotvou a ptákem (Spes), nad nimi uprostřed Kristus, po stranách rohy hojnosti, lebka a přesýpací hodiny, ve vzduchu andělé, dole na sloupech erby Václava z Valdštejna a Elišky z Martinic. Text: Tuto figuru a obrazy Její Milost urozená paní, paní Eliška z Martinic na Lomnici na svůj náklad ráčila jest dáti vymalovati pro budoucí památku svého nejmilejšího pana manžela, urozeného pána, pana Václava z Valdštejna, sama sebe i také Viléma, syna svého, i dcer svých Apolony, Ižaldy, Marie a Elišky. 1580.

Malované a zlacené miniatury a figurální iniciály s výběhy a akantovými rozvilinami s plody, ptáky, zvířaty a dětskými hlavičkami.

1r: Iniciála P (Sv. Trojice), v pravém okraji obdélník rozdělený do čtyř polí, sv. Augustin s pacholetem přelévajícím moře do jamky (podobenství o sv. Trojici), v tabulce text Vlastním nákladem Její Milosti, urozené paní, paní Elišky z Martinic na Lomnici, erb Elišky z Martinic, Kristus a farizej u studny, na dolním okraji Abraham hostící tři anděly.

22r: Iniciála D (Poslední večeře Páně), v pravém horním rohu anděl nesoucí chléb a vodu spícímu proroku, na pravém okraji medailón se znakem krejčovského cechu (stříbrné nůžky v červeném poli), v tabulce text Nákladem poctivého řemesla krejčovského 1580, na dolním okraji vytrysknutí pramene po Mojžíšově úderu holí do skály.

53v: V kartuši polopostava černě oděného mladíka stojícího u stolu s krucifixem a knihami, text Aetatis suae 21, pravděpodobně portrét Rafaela zmíněného na následujícím listu.

54r: Iniciála P (Mojžíš dostává na hoře Sinaj desky s desaterem), v pravém horním rohu v tabulce text Nákladem Rafaele anno 82 a štít s Fénixem v modrém poli.

78r: Iniciála Z (Archanděl Gabriel zvěstuje Zachariášovi narození Jana Křtitele). V pravém horním okraji štít se zlatým mlýnským kolem v modrém poli, v tabulce text Jan mlynář, rodič Turnovský, dal na toto slovo 1 kopu míš., v pravém okraji červený štít s překříženým zlatým a stříbrným kosířem, v tabulce text Vavřinec sladovník na toto slovo přidal XV g. č. (grošů českých), na dolním okraji Jan Křtitel káže zástupům na poušti.

86r: Iniciála K (Sv. Petr a Pavel). V pravém horním rohu modrý štít se zelenou větévkou se třemi zlatými žaludy, v tabulce text Nákladem Petra Jozefovic Lomnického1582, na dolním okraji Jákob vidí ve snu žebřík do nebe.

112r: Iniciála R (Sv. Maří Magdaléna). Na dolním okraji štít, v jehož modrém poli je zlatá koruna a stylizované písmeno A (?), jako štítonoši dva andílkové, ve stuze text Vlastním nákladem Anny Linhartky1580.

128v: Iniciála K (Proměnění Krista na hoře Tábor). V levém okraji stříbrný český lev se zlatou korunou v červeném poli, v tabulce text Jiřík Kvítek, Adam Sluků, Jan Davídků, Pavel Linhart, Jan Čapek, Jan Nosek, Jan Zulda, všickni řemesla řeznického. Dolní okraj odříznut.

141r: Iniciála R (Andělé vyzdvihují z hrobu P. Marii). Na dolním okraji andělé odnášejí Mojžíše z hrobu na hoře Neboh.

169v: Medailón s polopostavou staršího muže v kožešinovém plášti s nápisem Aetatis suae 50, pravděpodobně jde o portrét France Žitavského zmíněného na dalším listu.

170r: O (Kostel, pravděpodobně v Lomnici nad Popelkou). V pravém horním rohu štít dělený pošikem, v červeném poli polovina beránka s černým křížem a v modrém poli tři bílé květy, pod erbem v pásce text Nákladem France Žitavského, toho času souseda v Lomnici, léta 1582, na dolním okraji Kain a Ábel obětující u svých oltářů.

186r: Iniciála W (Štít, v jehož modrém poli je kniha sevřená v knihařském lisu, nad štítem koruna, jako štítonoši zlatí gryfové). V pravém okraji sv. Václav, v tabulce text Vlastním nákladem Albrechta, kněhaře lomnického, léta etc. 1582. Aetatis suae 33. V dolním okraji obdélník rozdělený na dvě pole, v nich tři mládenci v peci ohnivé a medailón s poprsím knihaře Albrechta.

193r: Iniciála C (Archanděl Michael svrhává padlé anděly z nebe). V pravém horním rohu červený štít, v němž sv. Jiří zabíjí draka, ve stuze text Vlastním nákladem Jiříka Ješka Kalenskýho. 1580. V dolním okraji padlí andělé.

205v: Polopostava černě oděného muže s vavřínovým věncem a štětcem v pravici, v popředí štít, v jehož červeném poli jsou tři bílé štítky, opis a nápis Daniel Gellius Curius alias cognomine Ušák propria manu pinxit anno 1582 aetatis suae 22.

206v: Celostránková malba, portrét Matěje Zahrádky, v pozadí zámecká zahrada a zámek v Lomnici nad Popelkou, ve stuze text rukou J. CiviliaVlastním nákladem Matěje Zahrádky etc., písaře vobročního a zahradníka na Lomnici, léta etc. MDLXXXIIo vymalováno.

207r: Iniciála R (Zástup světců a světic). V pravém okraji modrý štít s rukou obrněnce držící stonek se třemi bílými květy, v kartuši zarámované poprsí ženy se zavitou hlavou, na dolním okraji skupina andělů, z nichž jeden drží kříž a jiný podává shromážděnému zástupu eucharistii pod obojí způsobou.

232r: Celostránkový portrét Urbana Čechtického, polopostava černě oděného muže s knihou zarámovaná v kartuši, nápis Aetatis suae 31. Anno 83.

233r: Iniciála A (Sv. Pavel). V pravém horním rohu znak kovářského cechu (červený štít s kleštěmi, přes něž jsou položena dvě zkřížená kladiva), ve stuze text Pavel Jiřího, Adam Beránek, na dolním okraji rozeslání apoštolů.

Výzdoba nebyla dokončena, prázdné místo vynechané pro iniciálu se objevuje na f. 95r, 102r, 219r, 279r a 351r. Střídání ornamentálních červených, modro-červených a žlutě zdobených černých iniciál.

Kromě lomnického malíře Daniela Gellia Curia zvaného Ušák se na výzdobě podíleli nejméně dva další iluminátoři, pravděpodobně spolupracující s dílnou Jana Kantora zvaného Starý na Novém Městě pražském.

Binding Description

Binding

Dřevěné desky s vnitřním zkosením potažené světlou usní. Na plochém hřbetu osm vazů vyznačených a ohraničených linkou. Ořízka nezdobená, přední vhloubená. Na obou deskách hranové kování (při hranách a podál kloubu) a stopy po strženém středovém a nárožním kování. Vazba je opatřena dvěma dírkovými deskovými sponami, jejichž tělo je zdobeno vykrajováním a tepáním. Výzdoba potahu obou desek shodná: okrajové pole s křížením v rozích a pět rámů oddělených trojlinkou a vyplněných válečkovým slepotiskovým pásem. Vnější rám vyplňují obloučky se zubatými okraji s palmetami. Druhý rám od kraje: polopostavy oddělené nápisovými štítky, Kristus-Salvátor (nápis Salvato), král David (Perfect / est Crist, datováno 1.5.7.0), sv. Pavel (Spes mea / Cristus), sv. Jan (Ecce agn / dei qui to). Třetí rám od kraje: na žerdi s listovím kruhové medailóny s hlavami reformátorů hledícími střídavě vlevo a vpravo: Luther (opis Martin Luthe), Melanchthon (Philp Melan), Erasmus (Erasmus Rotero) a Jan Hus (Joannes Hus 451). 4. rám od kraje: polopostavy evangelistů s atributy oddělené nápisovými štítky. Vnitřní rám: rostlinný dřík (stejný váleček i na záložkách usně na přídeštních hranách). Mezi 2. a 3., 3. a 4., 4. a vnitřním rámem a vnitřním rámem a středním polem po jednom nevyplněném horním a dolním vloženém poli, střední pole prázdné. Předsádky nové.

History

Origin

Not before: 1580; Not after: 1583

Čechy - Praha, Lomnice nad Popelkou. Kniha byla pořízena z odkazu Fridricha z Valdštejna a dále na náklad Václava z Valdštejna a jeho manželky Elišky z Martinic a jednotlivých cechů a měšťanů v Lomnici nad Popelkou. Byla napsána a pravděpodobně z větší části i vyzdobena v dílně písařského podnikatele Jana Kantora zv. Starý na Novém Městě pražském, tento svazek byl dokončen v roce 1580. Vzhledem ke spoluúčasti lomnického malíře Daniela Gellia Curia zv. Ušák i veršům, které do graduálu vepsal v letech 1580-1583 Jan Civilius Měšťánek lze předpokládat, že konečná výtvarná i textová podoba byla graduálu dána až v Lomnici nad Popelkou, kde snad mohl být rukopis i svázán.

Certainty: high.

Provenance

Na předním přídeští (FS) starší signatura (?) MKA 1500.

Acquisition

Do Národní knihovny byl rukopis předán ze zámeckého archivu ve Vrchlabí. Na předním přídeští (FS) současné signatury.

Additional

Administrative Information

Record History

Source

Popis vytvořen 9. 9. 2008 na základě katalogového záznamu M. Svobodové (viz literatura).

Citation List

Bibliographic Citation

Author: J. N. Noha

Title: Lomnické kancionály ve Vrchlabí

Title: Památky archaeologické a místopisné

Scope of Citation: volume4/2

Date: 1861

Scope of Citation: pagessl. 74-78

Bibliographic Citation

Author: K. Konrád

Title: Dějiny posvátného zpěvu staročeského od XV. věku do zrušení literátských bratrstev

Place of Publishing: Praha

Date: 1893

Scope of Citation: pagess. 137, 193

Bibliographic Citation

Author: E. Urbánková

Title: Rukopisy a vzácné tisky pražské Universitní knihovny

Place of Publishing: Praha

Date: 1957

Scope of Citation: pagesč. 102, s. 24-25

Bibliographic Citation

Author: J. Vacková

Title: Podoba a příčiny anachronismu

Title: Umění

Scope of Citation: volume16

Date: 1968

Scope of Citation: pageszejm. s. 383-384

Bibliographic Citation

Author: M. Horský

Title: Lomnický graduál a renesanční portrét

Title: Ročenka Státní knihovny ČSR 1981-1985

Place of Publishing: Praha

Date: 1988

Scope of Citation: pageszejm. s. 272-274, 326

Bibliographic Citation

Author: J. Vacková

Title: Závěsné malířství a knižní malba v letech 1526 až 1620

Title: Dějiny českého výtvarného umění. Od počátků renesance do závěru baroka. II/1

Place of Publishing: Praha

Date: 1989

Scope of Citation: pageszejm. s. 97

Bibliographic Citation

Author: B. F. H. Graham

Title: Bohemian and Moravian Graduals 1420-1620

Place of Publishing: Turnhout

Date: 2006

Scope of Citation: pagespassim, popis rukopisu na s. 394-397

Bibliographic Citation

Author: M. Svobodová

Title: Katalog českých a slovenských rukopisů sign. XVII získaných Národní (Universitní) knihovnou po vydání Truhlářova katalogu z roku 1906

Place of Publishing: Praha

Date: 1996

Scope of Citation: pagesč. 8, s. 15-21