ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:25.10.2010

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Královská kanonie premonstrátů na Strahově

Signatura: DF IV 3

Titul: Rorate

Místo vzniku: Čechy

Datace: většina závěr 16. století (1588 a mladší doplňky)Ne před: 1588; Ne po: 1650

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: Přední přídeští-zadní přídeští (FS - BS)

Titul: Rorate

Poznámka

V textu četné marginální přípisy s udáním nápěvů, mj. f. 55r: Zvláštní nota Táborského, 59v: Nota pěkná zvláštní složení Jana Táborskýho, 61r: Nota obtížná zvláštní Jana Táborskýho a u svatého Havla ji zpívají, 62r: Nota zvláštní pěkná Jana Táborskýho složení (stejně i na f. 68r, obdobně na f. 91r), 85 bis r: Pod touž notou na Malý Straně to jest, 85 bis v: Z malostranských jest notováno, 91v: Nota zvláštní z boleslavskýho kancionálu. Na f. 17r poznámka Ty nahoře verše u svatého Štěpána v Zvonařových jsou vyňaty.

Jazyk textu: česky

Obsahová jednotka Č. 1.1

Umístění: Přední přídeští, 3r-3v (FS - 3v)

Rubrika: Píseň k bdění na úsvitě napomínající. Zpívá se jako Všemohúcí přežádúcí etc.

Incipit: Ke cti bohu tvórci svému vstaň lid všeliký

Explicit: bdi ku pánu v jeho bránu tak s ním šťastně vejdeš

Poznámka

Doplněk z roku 1589.

Obsahová jednotka Č. 1.2

Umístění: 2r

Incipit: Jozef z Arimatie složil tělo jeho svaté z kříže, pochoval v hrob svůj nový

Explicit: takť on chce toť pravím nemejlím, že budeš kralovati s ním

Poznámka

Doplněk první poloviny 17. století.

Obsahová jednotka Č. 1.3

Umístění: 3v

Rubrika: Píseň o Panně Mariji, jenž k trojí slavnosti zpívati můž

Incipit: Protož s velkou radostí advent páně/slavnost tuto/svátky tyto slavme

Explicit: a nám hříchy naše všecky odpustiti. Ó račiž to dáti, amen.

Poznámka

Doplněk z roku 1589.

Obsahová jednotka Č. 1.4

Umístění: 5r-16v (5r - 16v)

Titul: Antifony

Rubrika: Antifony o příchodu božího syna

Incipit: Aj anděl páně Mariji panně zvěstoval jest

Explicit: buď tobě věčná sláva na věky věkův, amen

Obsahová jednotka Č. 1.5

Umístění: 16v-17r (16v - 17r)

Rubrika: Veršíkové po antifonách

Obsahová jednotka Č. 1.6

Umístění: 17v

Rubrika: Toto Patrem dvouhlasní zpívá se každého časa i v advent Páně discantus tou notou jako Vzhlédniž na nás pane v tento čas posle.

Incipit: Věřmež v boha votce všeho stvořitele toho dobrého vůdce našeho spasitele

Explicit: buď milostivým pánem, daj život věčný, amen

Kolofon: 1595 22 Maii sem vypsáno

Poznámka

Doplněk z roku 1595. Později bylo toto Patrem označeno číslem 5.

Obsahová jednotka Č. 1.7

Umístění: 18r-32r (18r - 32r)

Rubrika: Oficium Rorate v neděli adventní

Incipit: Mnozí spravedliví proroci a králi spasitele viděti žádali

Explicit: rač to dáti Kriste vtělený v život panny čisté, amen

Obsahová jednotka Č. 1.8

Umístění: 32r, 35r-45v (32r - 45v)

Rubrika: Počíná se jiné oficium Rorate ke dni pondělnímu, převrátě list na druhé straně najdeš

Incipit: 35rProlom pane nebesa a sstúpiž na zemi v život přečisté Marie panny

Explicit: dajž nám sebe chváliti věky věkův amen a v nebi přebývati rcemež spolu amen

Obsahová jednotka Č. 1.9

Umístění: 32v

Rubrika: Píseň pěkná v advent. Zpívá se jako Vitamque faciunt beati etc. aneb Ó blaze tomu člověku etc.

Incipit: Poděkůjmež pánu Bohu s vděčností

Explicit: dajž nám v tvář svú věčně patřiti, amen

Kolofon: 24. Maii 1595

Poznámka

Doplněk z roku 1595.

Obsahová jednotka Č. 1.10

Umístění: 33r-34v (33r - 34v)

Rubrika: Oficium o nestihlé, věčné a ne stvořené moudrosti boží

Incipit: Pane bože věčný, králi všech mocností obdařujž nás svou svatou moudrostí

Explicit: s tebou býti žádáme věky věky věkův, amen

Poznámka

Mladší doplněk.

Obsahová jednotka Č. 1.11

Umístění: 45v-58v (45v - 58v)

Rubrika: Jiné oficium Rorate k outerku

Incipit: 46rVtělení přeradostného syna božího pamatůj každá duše věrná a pochval jeho

Explicit: ať bychom v ní bděli a tebe viděti p8na milostného v den příchodu tvého, amen

Obsahová jednotka Č. 1.12

Umístění: 58v-72v (58v - 72v)

Rubrika: Jiné oficium Rorate ke středě

Incipit: 59rProrok evangelicský Izaiáš prorokoval i toho žádal a řka: Ó rosu dejte nebesa

Explicit: a po smrti před tváří tvou s nimi zpívali, s tebou vždy přebývali, věčně tě chválili, amen

Obsahová jednotka Č. 1.13

Umístění: 72v-87v (72v - 87v)

Rubrika: Jiné oficium Rorate ke čtvrtku

Incipit: 73rRosu dejte nebesa jenž ste dřív byla měděnná jako země železná když to sou hříchové rozdělili

Explicit: jeden pán bůh nejvyžší v dařích bohatý, ráčiž nám s sebou dáti v nebesích přebývati, amen

Obsahová jednotka Č. 1.14

Umístění: 87v-102v (87v - 102v)

Rubrika: Jiné oficium Rorate ku pátku

Incipit: Patriarchové svatí Abraham i jiní muži pobožní bohu milí ctnostmi dobrými příkladnými souc zde na světě se stkvěli

Explicit: ó rač býti s námi odpusť hříchy, smiluj se nad námi, amen

Obsahová jednotka Č. 1.15

Umístění: 103r-114r (103r - 114r)

Rubrika: Oficium Rorate k sobotě

Poznámka

Rubrika v záhlaví.

Incipit: Rosu dejte nebesa a tou svlaž srdce lidská ó věčná moudrosti božská uslyš úpění zde na zemi

Explicit: pohlediž na nás hříšné, myť k tobě voláme, v toběť naději máme, s tebou býti žádáme věky věkův, amen

Kolofon: Psány Rorate tyto 1588

Obsahová jednotka Č. 1.16

Umístění: 114r-114v (114r - 114v)

Rubrika: Toto Patrem zpívá se jako Máme v pána boha věřiti etc.

Incipit: V otce pána všemohúcího v nebi v zemi najmocnějšího všech věcí stvořitele dokonalého

Explicit: amen synu najmoudřejšímu i duchu svatému dobrotivému

Poznámka

Doplněk z roku 1589. Později bylo toto Patrem označeno číslem 9.

Obsahová jednotka Č. 1.17

Umístění: 115r-120r (115r - 120r)

Rubrika: Patrem adventní

Poznámka

Rubrika v záhlaví.

Incipit: Věřmež v boha votce všemohúcího nejmocnějšího stvořitele všech věcí nebeských i zemských vidomých i nevidomých

Explicit: věřím zde kajícímu, že pán bůh můj odpustí vinu pro syna jeho milého dojdu života věčného, amen

Poznámka

Později byla tato Patrem označena čísly 11, 13-15.

Obsahová jednotka Č. 1.18

Umístění: 120r-121r (120r - 121r)

Rubrika: Píseň na Štědrý den

Incipit: Štědrost boha otce křesťané sobě převelmi važme, kterýž z veliké milosti a z hojné štědrosti svého syna na tento svět nám poslal jest

Explicit: ať jest od nás vzdálen na věky věkův amen buď vždy chválen

Obsahová jednotka Č. 1.19

Umístění: 121v-zadní přídeští (121v - BS)

Rubrika: Píseň o milování božím. Jako modlme se otci svému etc.

Incipit: Milováním nebeským přemilostný Ježíši dajž všem dušem křesťanským se vší nebeskou říší tebe pravě milovati

Explicit: potom v věčném životě daj s sebou přebývati kdež jest věčné milování čest, chvála jménu tvému v milosti bez skonání

Poznámka

Doplněk z roku 1589.

Obsahová jednotka Č. 1.20

Umístění: Zadní přídeští (BS)

Rubrika: Na Nové léto přídavek. Zpívaj jako Chvalmež nyní boha svého z posvěce. etc.

Incipit: Ó bože rač dáti ať tento rok šťastně začínáme

Explicit: bůh rač to učiniti pro zasloužení syna svého po smrti nás vzíti do království nebeského, amen

Kolofon: Psáno 24. Novembris 1589

Poznámka

Doplněk z roku 1589.

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

121 (recte 136) ff., 26, 44, 46, 49, 67, 72, 73, 85, 87, 89, 91, 92, 97 bis, f. 103 ter (jde o menší vlepené lístky s doplňky k textu).

Rozměry

Výška: 20,5 cm

Šířka: 15,5 cm

Foliace

Foliace z počátku 20. století (nezahrnuje menší vlepené lístky).

Dochování

F. 2, 10 roztržena. Rukopis někde poškozen vlhkostí nebo plísní. F. 121 částečně vytrženo z vazby.

Popis rozvržení

Rozvržení

Sloupce: 1

Psáno v jednom sloupci, na listu 6-7 notových osnov s textem, příp. dva řádky textu nahrazují jednu notovou osnovu. Prázdné listy: 1r, 2v, 4. Živá záhlaví.

Hudební notace

Notace v pětilinkové červené osnově prakticky v celém rukopisu.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

Červené, černé a modré (někde, převážně na začátku jednotlivých denních oficií, dvojbarevné) iniciálky, rubrikace, červené a žluté protrhávání majuskul.

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené hnědou kůží s bohatou tlačítkovou výzdobou s geometrickými a rostlinnými motivy a drobnými medailónky s hlavičkami. Na obou deskách zachována středová, přibližně kosočtverečná, a všechna rohová, zhruba trojúhelníková kování, zdobená rostlinnými motivy a drobnými puklami. Zapínání na dva dochované řemínky se sponami.

Historie

Vznik

Ne před: 1588; Ne po: 1650

Čechy, většina rukopisu závěr 16. století (1588 a mladší doplňky). Základní text vznikl v roce 1588. K němu byly ve dvou fázích doplněny o málo mladší přídavky (v letech 1589 - přední přídeští (FS), ff. 3r-3v (3r - 3v), 114r-114v (114r - 114v), 121v-zadní přídeští (121v - BS) - a 1595 - f. 17v a 32v). K mladším přídavkům (po roce 1595) náleží oficium na ff. 33r-34v (33r - 34v), z přípisů na dolních okrajích ff. 6v-10v (6v - 10v), 107r-109r (107r - 109r), 113v-116r (113v - 116r) několikeré Patrem (později označená čísly 1-4, 6-8, 10, 12), doplňky na vlepených lístcích a četné marginální přípisy s udáním nápěvů. Vlepený list 44 bis (44 bis r - 44 bis v) je datován 23. 10. 1600. Z první poloviny 17. století pochází mladší doplněk na f. 2r.

Poznámka

Certainty: high.

Provenience

Snad při příležitosti jiného opisu z tohoto rukopisu bylo na zadní přídeští (BS) v roce 1595 zapsáno Počteno zapsání i notování od 30 archu v těchto knihách Rorate od každého archu 5 gro. alb. přijde summy 5 kop míšeňských to jest poraženo (?) již. Stalo se 5. dne měsíce Aprilis léta 1595. Na některých stranách jsou i další zápisy uživatelů (?) rukopisu: f. 32vBratr Šebestián život svůj dokonal v pánu ve čtvrtek na den svatého Vondřeje ve dvamecítma hodin, pán buoh budiž mu milostiv. Léta 96. 30. 11. 1596, 1vLéta páně šestistého jedenáctého v sobotu po památce svaté panny Kateřiny přivedli paní Milerový poddanou mně k službě jménem Annu z Mimoně, pán bůh rač ji nám požehnat. Týž den dala sem skrejti vodry na zahrádce. Léta šestistého dvanáctého v outerý po ochtábu svatého Martina dovedla sem zase ku paní Milerový Alžbětu mou kuchařku paní poddanou. Pět let u mne byla, dala sem jí hotových peněz štrmecítma kop a sukny za tři kopy a některé přimínky, požehnání tvé pane po ní rač mně po ní zůstaviti. Týhož léta po svaté Kateřině v outerý skryl Farkaš vodry na zahrádce a břeskve přesadil. Na přední desce (FC) dvakrát starší strahovská signatura AH VI 61, na zadní desce (BC) štítek se současnou signaturou. Na předním přídeští (FS) jiná starší strahovská signatura H VII 15, na f. 1r štítek se současnou signaturou.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořen 13. 7. 2010.

Seznam literatury

Literatura

Autor: B. Ryba

Titul: Soupis rukopisů Strahovské knihovny Památníku národního písemnictví v Praze III

Místo vydání: Praha

Datum: 1979

Rozsah citace: pagesč. 1351, s. 90-92