ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:8.11.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: XIX.A.44

Alternativní jméno: MS. 100

Titul: Privilegia regum et regni Bohemiae

Místo vzniku: Čechy

Datace: mezi 1627-1688Ne před: 1627; Ne po: 1688

Obsah

Shrnutí

Rukopis je přípiskem na f. 1r svazku dáván do souvislosti s Karlem Škrétou. Ze zmínek dochovaných v písemné pozůstalosti Bohuslava Balbína, který se se slavným malířem přátelil, je známo, že si od Karla Škréty půjčil blíže neurčený staroměstský rukopis, z něhož si opsal jedenáct pražských privilegií. Jejich soupis se dochoval v Balbínově pozůstalosti, dnes uchované v rukopisu Královské kanonie premonstrátů na Strahově DH I 24, pp. 621-624. Rukopis XIX.A.44 měl sice Bohuslav Balbín prokazatelně v ruce, obsahuje ale zcela jiné texty. Rukopis byl poprvé uveden do literatury r. 1780 Františkem Martinem Pelclem, který jej citoval mezi použitými prameny v předmluvě ke svému dílu o Karlu IV. a publikoval z něj listiny v připojeném diplomatáři. Pořadí i znění některých textů v rukopisu XIX.A.44 je obdobné jako v rukopisu Národní knihovny ČR, Kinskiana sign. VI.F.131.

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 3r-4r (3r - 4r)

Titul: Excerpta

Výpisky k německým dějinám především z děl M. Goldasta a dalších

Jazyk textu: latinsky

Jazyk textu: česky

Obsahová jednotka Č. 2

Umístění: 8r-287v (8r - 287v)

Titul: Tito vejpisové z pryvilegií krále Jeho Milosti a království Českého z oryginálův přepsáni, skorygováni a vyřízeni jsau z zvláštního o tom Jeho Milosti královské a Stavu panského a rytířského sněmovních poručení skrze nás Ladislava Popela z Lobkovic na Chlumci, krále Jeho Milosti Dvoru v Království českém maršálka, Jana mladšího z Valdšteyna na Točníce, Ludvíka Bezdružického z Kolovrat na Buštiehradě krále Jeho Milosti Nového Města Pražského heytmana, Petra Bechyně z Lažan na Pitčině, Zykmunda Robmhappa z Suché, na Pacově s podepsáním rukou našich. Léta Božího 1547 v outerý po Svatém Martině

Jedná se o opis třetího svazku knih privilegií, obsahujícího listiny psané latinsky. Dvě řady tří svazků knih privilegií vznikly v souvislosti s revizí a novou evidencí listin korunního archivu, završenou r. 1547 jejich přepsáním a korigováním podle originálů. První svazek obsahoval listiny psané česky, druhý svazek obsahoval německé listiny. Jeden exemplář třetího svazku je dnes uložen ve Státním ústředním archivu v Praze, druhý exemplář je ve Vídni, v bývalém Haus-, Hof- und Staatsarchiv (Nr. 15, Böhm.Mähr.Schles.)

Obsahová jednotka Č. 2.1.

Umístění: 9r-87v (9r - 87v)

Titul: Privilegia regum et regni Boemiae. Pars I.

Explicit: Laus DEO optimo maximo

Obsahová jednotka Č. 2.1.1.

Umístění: 84v-87v (84v - 87v)

Titul: Index Privilegiorum regni Bohemiae

Explicit: Finis Indicis Privilegiorum

Obsahová jednotka Č. 2.1.2.

Umístění: 33v, marginálie (33v)

Autor: Balbín, Bohuslav

Titul: Commentaria

Incipit: Adversantur Chronologiae haec clamcularia cum Civitatibus pacta, si (ut omnes literae proferunt) A. 1350 Jubilaea constituta sunt. Quoque Wenceslaus Caroli filius primum A. 1361 in Lucem est editus, ut ex omnibus historiis constat. B. B. S. I.

Obsahová jednotka Č. 2.1.3.

Umístění: 33v, marginálie (33v)

Autor: Pelcl, František Martin

Incipit: Hallucinatus Balbinus. F. M. P.

Obsahová jednotka Č. 2.2.

Umístění: 93v-287v (93v - 287v)

Titul: Pars II.

Rubrika: NB. Nihil deest. Hic continuantur diplomati sicuti in Copiario archivi Regni

Explicit: Laus Deo optimo maximo. Finis horum privilegiorum

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Autor: Koss, Rudolf - Bauer, Otakar

Titul: Archiv Koruny české

Titul: Český zemský archiv. Katalogy, soupisy, regestáře a rozbory.

Rozsah citace: 1

Místo vydání: Praha

Datum: 1939

Rozsah citace: s. 129

Literatura

Autor: Böhm, Constantin Edlen von

Titul: Die Handschriften des k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchivs

Místo vydání: Wien

Datum: 1873

Rozsah citace: s. 77, č. 193, 194

Obsahová jednotka Č. 3

Umístění: 288r-289r (288r - 289r)

Titul: Císařův Římských Pořádek od Císaře Julia až do J. M. Císaře Matyáše, pána Našeho Nejmilostivějšího, toho jména prvního

Tisk bez uvedení místa, vydavatele a roku vydání je evidován v bibliografiích s údajem, že nebyl zjištěn žádný výtisk (Knihopis č. 14181)

Jazyk textu: česky

Seznam literatury

Literatura

Autor: Jungmann, Josef

Titul: Historie literatury české

Místo vydání: Praha

Datum: 1849

Rozsah citace: s. 151, odd. IV. č. 383

Literatura

Autor: Horák, František

Titul: Tisky z let 1501-1800

Titul: Knihopis českých a slovenských tisků

Rozsah citace: II/VII

Místo vydání: Praha

Datum: 1961

Rozsah citace: s. 269, č. 14181

Obsahová jednotka Č. 4

Umístění: 330r-335v (330r - 335v)

Titul: Opisy dvou listin k českým dějinám 1624, 1414

Rubrika: V registřích červených Milostí dání Léta 1624 v pondělí po neděli Cantare. C 7

Opis listiny vydané Ferdinandem II. dne 12. května 1624 pro pražské židy a listu císaře Zikmunda z 18. října 1414 pro M. Jana Husa.

Jazyk textu: česky

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 5

Umístění: 336r-347v (336r - 347r)

Titul: Inventarium privilegiorum Regni Bohemiae consignatum An. 1466 Georgio regnante

Rubrika: Léta Božího 1466 ve čtvrtek po Svatém Remigii za krále Jiřího páni a zemané, k tomu vydaní, seděli jsou na ohledání práv a listuov a desk Koruny české, což se svobod zemských dotejče, na Karlštejně co jest etc.

Opis inventáře archivu České koruny, pořízený r. 1466. Znám je v několika opisech, dochovaných v rukopisech Knihovny Národního muzea, z nichž nejvýznamnější je tzv. Talmberký kodex, sign. I.A.1, p. 342-368 (F. M. Bartoš, Soupis rukopisů Národního musea v Praze I, Praha 1926, č. 1). Na opis inventáře ve zde popisovaném rukopise poprvé upozornil F. M. Pelcl v r. 1780.

Jazyk textu: česky

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Akta veřejná i sněmovní v království českém od r. 1466 do r. 1500

Editor: Palacký, František

Titul: Archiv český

Rozsah citace: 5

Místo vydání: Praha

Datum: 1862

Rozsah citace: s. 362-364

Literatura

Autor: Pelcl, František Martin

Titul: Kaiser Karl der Vierte. König in Böhmen. I. Theil

Místo vydání: Praha

Datum: 1780

Literatura

Autor: Koss, Rudolf - Bauer, Otakar

Titul: Archiv Koruny české

Titul: Český zemský archiv. Katalogy, soupisy, regestáře a rozbory.

Rozsah citace: 1

Místo vydání: Praha

Datum: 1939

Rozsah citace: s. 129

Obsahová jednotka Č. 6

Umístění: 348r-360r (348r - 360r)

Titul: Inventář všech privilegií Království českého, kteréž na Karlštejně jsou a Léta 1589 z inventovány byly

Rubrika: Vedle sněmovního snešení, k přehlídnutí a inventování privilegií Zemských ráčili jsou Jich milosti Páni komisaři na Karlštejn přijeti, totiž :

Rubrika: Pod literou A

Opis inventáře zemských privilegií, uložených na hradě Karlštejně, dokončeného 15. června 1598. Inventář listiny sepisoval podle jejich uložení ve čtrnácti truhlicích označených písmeny A-O.

Jazyk textu: česky

Seznam literatury

Literatura

Autor: Koss, Rudolf - Bauer, Otakar

Titul: Archiv Koruny české

Titul: Český zemský archiv. Katalogy, soupisy, regestáře a rozbory.

Rozsah citace: 1

Místo vydání: Praha

Datum: 1939

Rozsah citace: s. 175

Obsahová jednotka Č. 7

Umístění: 361r-366r (361r - 366r)

Titul: Správa opravdová o Starém Kalendáři Římském, kterýž od císaře Julia před Narozením Krista Pána léta čtyřicátého pátého nařízen. Potom po třech stech sedmdesáti třech letech ma Concilium Nycenském v Bithanii, o deset dní napraven jest z německého jazyku v český přeložen.

Incipit: Urozenému a statečnému rytíři Panu Burianovi Trčkovi z Lípy ...

Explicit: Vytiskl v Starém Městě Pražském Burian Valda 1584

Opis tisku, vydaného v Praze r. 1584 (Knihopis č. 17346). Věrně napodoben je rovněž titulní list.

Jazyk textu: česky

Seznam literatury

Literatura

Autor: Koss, Rudolf - Bauer, Otakar

Titul: Archiv Koruny české

Titul: Český zemský archiv. Katalogy, soupisy, regestáře a rozbory.

Rozsah citace: 1

Místo vydání: Praha

Datum: 1939

Literatura

Autor: Horák, František

Titul: Tisky z let 1501-1800

Titul: Knihopis českých a slovenských tisků

Rozsah citace: II/IX

Místo vydání: Praha

Datum: 1961

Rozsah citace: s. 134, č. 17346

Obsahová jednotka Č. 8

Umístění: 371r-374r (371r - 374r)

Titul: Tabulae genealogicae

Genealogické tabulky panovníků a církevních hodnostářů několika evropských zemí

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 9

Umístění: 386r-394r (386r - 394r)

Titul: Opisy listin a listů z let 1620-1637

Opisy listin a listů k dějinám třicetileté války

Jazyk textu: latinsky

Jazyk textu: německy

Jazyk textu: česky

Obsahová jednotka Č. 10

Umístění: 365r-396v (395r - 396v)

Titul: Výpisky o finanční hodnotě frýdlantského a rožmberského panství

Jazyk textu: latinsky

Jazyk textu: česky

Obsahová jednotka Č. 11

Umístění: 397r-397v (397r - 397v)

Titul: Výpisky k dějinám Univerzity Karlovy a univerzitních kolejí

Jazyk textu: latinsky

Jazyk textu: česky

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis + starý tisk (ff. 288-289)

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

I + 400 (recte 405) + I ff., f. 25, 117, 174, 175, 266 bis

Rozměry

Výška: 31,5 cm

Šířka: 20,5 cm

Foliace

Průběžná foliace při katalogizaci, dochována je částečná původní paginace na fol. 1-84, 94-287, starší foliace na f. 330-360.

Kolace

Fol. 2, 5-7, 88-92, 214-219, 290-329, 334, 375-385 jsou prázdná.

Popis ruky

Kurzíva, sedm písařských rukou, v margináliích autografy Bohuslava Balbína a Františka Martina Pelcla.

Popis vazby

Vazba

Ne před: 1815; Ne po: 1934

Lepenkové desky potažené tmavou usní.

Historie

Vznik

Ne před: 1627; Ne po: 1688

Mezi 1627-1688.

Provenience

Praha, Karel Škréta? Na f. 1r tužkou přípisek Questo libro tocea al sig. Carlo Screta.

Provenience

Praha, knihovna Františka Martina Pelcla

Provenience

Děčín, knihovna Thun-Hohenstein. Na hřbetě (SP) štítky s titulem Privilegia Regum et Regni Boemiae T 163 a signaturou Ms. 100, k níž je tužkou připsána číslice 149.

Akvizice

1934. Na přední desce (FC) a předním přídeští (FS) současná signatura, na předním přídeští (FS) přírůstkové číslo 7722/34.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis byl vytvořen 3. 12. 2004 a při digitalizaci převzat z Manuscriptoria.

Seznam literatury

Literatura

Autor: Pelcl, František Martin

Titul: Kaiser Karl der Vierte. König in Böhmen. I. Theil

Místo vydání: Praha

Datum: 1780

Rozsah citace: s. 8-9

Literatura

Autor: Šimák, Josef Vítězslav

Titul: Zpráva o literární pozůstalosti B. Balbína v knihovnách kanonie strahovské a Musea království českého

Titul: Věstník královské české společnosti nauk

Rozsah citace: 24

Datum: 1915

Rozsah citace: s. 168

Literatura

Autor: Kapras, Jan

Titul: Rukopisy Děčínské

Titul: Časopis českého musea

Rozsah citace: 78

Datum: 1904

Rozsah citace: s. 423

Literatura

Autor: Koss, Rudolf - Bauer, Otakar

Titul: Archiv Koruny české

Titul: Český zemský archiv. Katalogy, soupisy, regestáře a rozbory.

Rozsah citace: 1

Místo vydání: Praha

Datum: 1939

Rozsah citace: s. 85-183

Literatura

Autor: Preiss, Pavel

Titul: Marginálie ke Škrétovu kreslířskému dílu

Titul: Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách

Místo vydání: Praha

Datum: 1992

Rozsah citace: s. 130-135

Literatura

Autor: Richterová, Alena

Titul: Děčínské rukopisy ze sbírky Františka Martina Pelcla (1734-1801), nyní ve fondech Národní knihovny České republiky

Místo vydání: Praha

Datum: 2007

Rozsah citace: č. 42, s. 107-111