ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:8.11.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: XIX.A.46

Alternativní jméno: C/51

Titul: Sborník písemností k dějinám opozice českých stavů v letech 1547-1609 a ke svolání vojenské hotovosti r. 1594

Místo vzniku: Čechy

Datace: 1605-1606Ne před: 1547; Ne po: 1606

Obsah

Shrnutí

Sborník obsahuje jak soubor opisů písemností publikovaných r. 1547 tiskem na pokyn Ferdinanda I. ke zdůvodnění jeho kroků, tak opisy písemností vzniklých v prostředí městské opozice - zejména z okolí Sixta z Ottersdorfu (zemř. 1583), kancléře Starého Města pražského a autora díla zvaného Diarium seu Acta rerum gestarum, které vzniklo jako protiklad výše uvedeného svodu tištěného. Sixtova Acta jsou dochována jen v rukopisech, z nichž jeden je mezi děčínskými rukopisy dnes uloženými v Národní knihovně ČR - sign. XIX.B.35. Další texty se vztahují k přípravám obrany proti hrozícímu tureckému nebezpečí.

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1r-191r (1r - 191r)

Titul: Akta všech těch věcí, které jsou se mezi Nejjasnějším Knížetem a Pánem Pánem Ferdinandem Římským, Uherským, Českým etc. Králem etc. a některými Osobami z Stavuov Panského, Rytířského a Měšťanského Království Českého Léta tohoto XLVII (1547) zběhly

Rubrika: Mandát krále jeho Milosti

Incipit: Ferdinand z Boží milosti Římský, Uherský, Český etc. král ...

Rubrika: Závěrek

Explicit: ... A tak všechny ty věci mezi J. M. K. a stavy téhož Království českého k dobrému a šťastnému srovnání a upokojení zdaru Pána Boha všemohucího jsou přivedeny

Jazyk textu: česky

Jazyk textu: německy

Jedná se o opis textů z tištěného vydání písemností vztahujících se k opozici českých stavů proti Ferdinandovi I. z roku 1547. Tisk byl na pokyn císaře Ferdinanda I. vydán téhož roku v Praze (viz Knihopis č. 105) a měl sloužit ke zdůvodnění tvrdého zásahu panovníka zejména proti neposlušným městům. Opis ve zde popisovaném rukopise není doslovný jako v tištěném vydání: u písemností vydaných v totožném znění pro několik různých příjemců jsou v rukopise shodné pasáže vypuštěny, a to s uvedením zdůvodnění. Do rukopisu nebyly přepsány také texty prvního a druhého sněmovního usnesení a text sněmovních artikulů z roku 1547.

Seznam literatury

Literatura

Titul: Knihopis, č. 105

Literatura

Titul: Sněmy české od léta 1526 až do naši dobu

Rozsah citace: 2

Místo vydání: Praha

Datum: 1880

Obsahová jednotka Č. 2

Umístění: 195r-259r (195r - 259r)

Autor: Sixt z Ottersdorfu

Titul: Vyznamenání, co se Léta 1575 od pondělí po neděli první postní začínaje až po středu na den S. Václava téhož Léta na Sněmu obecném v přítomnosti nejjasnějšího Knížete a Pána Pána Maximiliána 2. Římského císaře, Uherského, Českého Krále etc strany náboženství těch, kteří pod obojí spůsobou Tělo a Krev Páně přijímají každodenně na Hradě Pražském jednalo a v jinejch obecních ertykulích pokojně ode všech tří stavuov Království Českého zavříno jest. Diarium sněmu 1575

Incipit: Když jest podle sněmovního snešení, kterýž jest byl držán Léta 1574 v pondělí po Božím Těle J. M. Císař Maximilián ...

Explicit: ...Když pan Miříkovský hlas svůj vykonal, jest nešen zase dolův. A potom 17. dne umřel, to jest v sobotu na neděli před S. Havlem přede dnem

Jazyk textu: česky

Text Sixtova Diaria sněmu 1575 je dochován pouze rukopisně. V úvodu edice z roku 1886 je uvedeno, že byla zpracována na základě tří předloh: nesprávného znění rukopisu muzejního (dnes Knihovna Národního muzea, sign. IV.B.14, fol. 324r-444r) a roudnického (dnes sign. VI Fc 22) se správnějším textem v rukopisu Zemského archivu moravského.

Seznam literatury

Literatura

Titul: Sněmy české od léta 1526 až do naši dobu

Rozsah citace: 4

Místo vydání: Praha

Datum: 1886

Rozsah citace: s. 318-392

Obsahová jednotka Č. 3

Oba texty jsou pro srovnání umístěny na stránce vedle sebe - na levé polovine staré usnesení a na pravé polovině nové usnesení

Obsahová jednotka Č. 3.1.

Umístění: 264ra-277rb (264r - 277r)

Titul: Usnesení z r. 1606 k artykulům sněmu z r. 1604

Rubrika: Staré snešení

Incipit: Na první artykul: Náboženství má po všem Království českém ...

Explicit: ... Stalo se a zavříno jest ve Vídni v Rakousích dne 9. Febr. léta 1606

Jazyk textu: česky

Obsahová jednotka Č. 3.2.

Umístění: 264rb-277rb (264r - 277r)

Titul: Usnesení z r. 1606 k artykulům sněmu z r. 1604

Rubrika: Nové snešení

Incipit: Na první artykul: Co se náboženství dotýče, uváženo jest, aby bez překážky těch předešlých toho času najprvní obecních i také toho artykule posledního léta 1604 ...

Explicit: ... Stalo se a zavřeno v Rakousích v městě Vídni 23. dne měsíce června léta 1606

Jazyk textu: česky

Obsahová jednotka Č. 4

Umístění: 280r-334v (280r - 334v)

Titul: Vojenská hotovost u Znojma 1594

Jazyk textu: česky

Jazyk textu: německy

Opisy písemností ke svolání vojenské hotovosti k obraně proti tureckému nebezpečí, která se sešla u Znojma. Texty všech zde uvedených písmeností byly publikovány v edici z r. 1895, i když v mírně odlišném pořadí, avšak u všech tištěná edice uvádí jako předlohu soudobý rukopis z roudnické lobkovické knihovny, nejspíše tedy rukopis sign. VI Ff 12 (dnes uložený na zámku Nelahozeves).

Obsahová jednotka Č. 4.1.

Umístění: 280r-290v (280r - 290v)

Titul: Mandáty a listy ve věci svolání vojenské hotovosti z července a srpna 1594

Rubrika: Předkem ačkoli prvý mnoha psaní od G. M. Císařský o veliké moci nepřátelské v nebezpečenství těchto zemí křesťanských prošla, však se toliko jedno poslední vpisuje.

Jazyk textu: česky

Jazyk textu: německy

Opisy mandátů a listů císaře Rudolfa II. z 29. července až 27. srpna 1594 (edice č. 272, 289, 290, 321 a 326), arciknížete Matyáše ze 4. srpna a 17. srpna 1594 (edice č. 280, 302) a místrodržících v království Českém z 5. srpna 1594 (edice č. 285) ve věci svolání vojenské hotovosti proti Turkům.

Seznam literatury

Literatura

Titul: Sněmy české od léta 1526 až do naši dobu

Rozsah citace: 8

Místo vydání: Praha

Datum: 1895

Rozsah citace: s. 595-633, 647-654

Obsahová jednotka Č. 4.2.

Umístění: 290r-294r (290r - 294r)

Titul: Pštolunky

Rubrika: Pštolunk panu nejvyššímu 4000 zl. r. na měsíc

Rubrika: 291vPštolunk panu generálnímu lejtnambtu 1300 zl. r. na měsíc

Rubrika: 292rPštolunk na nejvyššího polního maršálka 1500 zl. r. na měsíc

Rubrika: 293rPštolunk na rytmistry každému 300 zl. r. na měsíc

Jazyk textu: česky

Opisy výnosů nejvyšších zemských úředníků a českých místodržitelů z 22. srpna 1594 se stanovením výše měsíčního platu pro velitele vojska svolaného na obranu proti tureckému nebezpečí (edice č. 316, 317, 318, 319).

Seznam literatury

Literatura

Titul: Sněmy české od léta 1526 až do naši dobu

Rozsah citace: 8

Místo vydání: Praha

Datum: 1895

Rozsah citace: s. 643-646

Obsahová jednotka Č. 4.3.

Umístění: 294r-327r (294r - 327r)

Titul: Mustrunky

Rubrika: K Mustrování tohoto lidu českého byli nařízeni od J. M. Císařské, jakž napředpsané poručení ukazuje

Rubrika: 295vLéta 1594, sedmého dne měsíce Septembris ve jméno Pana Boha všemohoucího lid český pěší počal se u Znojma mustrovati a na níže položený způsob zmustrován jest. Nejprve regiment pana Pavla Kůrky

Rubrika: 298vLéta 1594, 10. dne měsíce Septembris začal se mustrovati druhý regiment pana Hendrycha z Kolovrat

Rubrika: 305rLéta 1594, dne 16. měsíce Septembris začal se mustrovati regiment pana Bohuchvala Rutha

Rubrika: 311rMustrunk lidu jízdního, kterýž se začal držeti 15. dne septembris Anno 1594

Jazyk textu: česky

Seznamy účastníků přehlídky vojenské hotovosti, která se sešla v průběhu měsíce září 1594 u města Znojma (edice č. 320, 340, 359, 360, 371).

Seznam literatury

Literatura

Titul: Sněmy české od léta 1526 až do naši dobu

Rozsah citace: 8

Místo vydání: Praha

Datum: 1895

Rozsah citace: s. 647-705

Obsahová jednotka Č. 4.4.

Umístění: 327r-334v (327r - 334v)

Titul: Listy se zprávami o vojenské hotovosti připravené k tažení do Uher na obranu proto tureckému nebezpečí, září - říjen 1594

Rubrika: Relací J. M. Císařské, jak se týž mustrunk vykonal od komisařů a musterherů učiněná

Jazyk textu: česky

Opisy zprávy komisařů o vykonání přehlídky vojenské hotovosti u Znojma, kterou poslali císaři dne 6. října 1594 (edice č. 384) a opisy vzájemné korespondence mezi komisaři a moravským zemským hejtmanem o možnosti ponechat část vojska na Moravě, ze dne 4. až 7. září 1594 (edice č. 333, 336, 338).

Seznam literatury

Literatura

Titul: Sněmy české od léta 1526 až do naši dobu

Rozsah citace: 8

Místo vydání: Praha

Datum: 1895

Rozsah citace: s. 658-659, 662-665, 729-730

Obsahová jednotka Č. 5

Umístění: 340r-347v (340r - 347v)

Titul: Neúplný opis listu arcibiskupa Antonína Brusa z Mohelnice z roku 1575

Rubrika: Dobré zdání slavné paměti Pana Antonína arcibiskupa pražského někdy svaté paměti císaře Maximiliána poddaný léta 1575

Incipit: Častokráte v skutku se shledalo, může taky v duchovních a světských historií dostatečně vyhledáno býti, jak mnohé země ...

Explicit: ... snad některé kláštery

Jazyk textu: česky

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

I + 347 (recte 349) + I ff., chybí f. 89, ff. 229, 282, 303 bis

Rozměry

Výška: 330 mm

Šířka: 215 mm

Foliace

Původní foliace č. 1-190 (s ponecháním chyby při vynechání fol. 89) byla doplněna při katalogizaci č. 191-347

Dochování

Působením inkoustu dochází na některých foliích k degradaci papíru do té míry, že některá písmena vypadávají. Značně poškozena je rovněž pata hřbetu.

Popis ruky

Poznámka

kurzíva

Popis vazby

Vazba

Ne před: 1547; Ne po: 1606

pergamenová vazba polotuhá

Historie

Vznik

Ne před: 1547; Ne po: 1606

Cca 1605-1606. Na přední desce (FC) letopočet 1605 a iniciály či jméno majitele W.S.B.A.C.H.E.K.

Provenience

Děčín, knihovna Thun-Hohenstein. Na hřbetě (SP) starší signatura C 51.

Na předním přídeští (FS) tužkou údaje 822, W 336 1/2 a nalepený štítek s textem Aus dem Nachlass Sr. Excellenz des Grafen Leo Thun-Hohenstein s tužkou doplněným 1483.

Akvizice

1933 z Zinkovy aukce (srov. f. Iv (fIv), kde je i přírůstkové číslo 2568/33 a cena 700,- Kč). Na přední desce (FC) a předním přídeští (FS) štítek se současnou signaturou.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis byl vytvořen 12. října 2006 a při digitalizaci byl převzat z Manuscriptoria.

Seznam literatury

Literatura

Autor: Tošnerová, Marie a kolektiv

Titul: Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice

Titul: Průvodce po rukopisných fondech v České republice

Rozsah citace: 4

Místo vydání: Praha

Datum: 2004

Rozsah citace: s. 135