ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:5.12.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: XXIII.C.51

Titul: Chronica Rosenbergica

Místo vzniku: Čechy

Datace: XVIII. ex. (ante 1774?)

Obsah

Shrnutí

Takzvaná Heermannova Rožmberská kronika vznikla německým překladem konceptů k prvním třem dílům Historie rožmberské, v nichž kronikář Václav Březan (1568-c. 1618) zachytil události od počátků rodu až do roku 1545. Tyto Březanovy koncepty se - s výjimkou zlomku pro léta 1457-1472 - nedochovaly. Probošt kanonie sv. Jiljí řeholních kanovníků sv. Augustina v Třeboni, Norbert Heermann (1629-1699), není ovšem autorem tohoto překladu, ale rukopis, který třeboňský klášter věnoval roku 1694 nejvyššímu purkrabímu Adolfu Vratislavovi ze Šternberka, opatřil latinskou dedikací a tzv. Dodatky. Dosud užívaná edice Matthäus KLIMESCH, Norbert Heermann's Rosenberg'sche Chronik, Prag 1898 tyto Heermannovy Dodatky nezahrnuje. Viz též František MAREŠ, Norbert Heermann a Václav Březan, in: Časopis Musea Království českého 73, 1899, s. 221-243; Jaroslav PÁNEK (ed.), Václav Březan. Životy posledních Rožmberků /II/. Z autografů Státní knihovny ČSR v Praze a Státního oblastního archivu v Třeboni ... Praha 1985, s. 667-672 a Anna KUBÍKOVÁ, K otázce vzniku Březanova Summovního výtahu ve vztahu k Historii rožmberské, in: Jihočeský sborník historický 56, 1987, s. 186-197. Přehled a stručnou charakteristiku textů, které Norbert Heermann doplnil k vlastní Rožmberské kronice, podali Johann Matthäus KLIMESCH, Ein literarischer Streit aus dem Ende des 17. Jahrhunderts, die Geschichte der Wittingauer Canonie und der Wittingauer Herrschaft betreffend, in: Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 36, 1898, s. 454-469 a Josef SALABA, K dějinám někdejšího augustiniánského kláštera v Třeboni, in: Časopis Musea Království českého 73, 1899, s. 271-285, 422-435.

Jazyk textu: německy, česky, latinsky

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1-563 (1 - 563)

Rubrika: Chronica Rosenbergica, in welcher beschrieben wird, was die Herren von Rosenberg, wohero und wannen sie in dieses Böhmerland und wie gleich in diese Gegend kommen seind, was ihr erster Zustand ihres Aufnehmens sowohl an Güttern, Land und Leuthen, Herrschaften als auch Landes-Dignitäten und Vornehmigkeit wie von heroischen und politischen ja auch hornehmst militarischen Thaten gewesen ... und dieser Simplicitaet oder Einfalt günstlichen verziehen

Obsahová jednotka Č. 1.1

Umístění: 3-7 (3 - 7)

Autor: Norbert Heermann

Titul: "Epistola dedicatoria" Adolpho Wratislao de Sternberg

Incipit: Excellentissime, illustrissime domine, domine atque prorex celsissime, clementissime! Hoc signum magni regis est

Explicit: Datum in canonia Trebonensi 19. Novembris 1694 ... Norbertus Hermann, abbatiae Trebonensis Canonicorum Regularium sancti Augustini praelatus et praepositus

Obsahová jednotka Č. 1.2

Umístění: 9-563 (9 - 563)

Rubrika: Chronica Rosenbergica

Incipit: Von dem Witko Ursino, wie er anfänglich in diese Gegend hinter die Donau zu dem Böhmerland kommen ist. Aus denen römischen Historien ist genugsam kund und wissend, wie die damahlen weltbreit berühmte und gewaltige Stadt Rom

Explicit: dem Abbten selbigen Closters die Weingärten selbsten genossen hat. Obgedachten Herrn Wilhelm von Rosenberg, supremi regni Bohemiae burggravii ... de quo tamen plurima se scripturum promisit

Obsahová jednotka Č. 2

Umístění: 563-699 (563 - 699)

Titul: Dodatky k Rožmberské kronice

Obsahová jednotka Č. 2.1

Umístění: 563-593 (563 - 593)

Titul: Listiny týkající se kláštera řeholních kanovníků sv. Augustina v Třeboni z let 1367-1389

Srov. edici Adolf Ludvík KREJČÍK, Urbář z roku 1378 a účty kláštera třeboňského z let 1367-1407, Praha 1949, č. 2, 8, 11, 13, 16 a Kamil KROFTA, Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Tomus V. Acta Urbani VI. et Bonifatii IX. 1378-1404, Praha 1903, č. 134.

Obsahová jednotka Č. 2.2

Umístění: 593-594 (593 - 594)

Rubrika: Extract aus der Böhmischen Chronica Wenceslai Hajecii, so aus der böhmischen in die teusche Sprach durch Joannem Zandel versetzt, anno 1596 gedruckt und in dem anderten Theil der Chronick folio mihi 32 zu finden ist

Jde o úryvek z 1. vydání německého překladu Johanna Sandela Kroniky české Václava Hájka z Libočan z roku 1596 - Knihopis č. 2868; pojednává o založení třeboňského kláštera Rožmberky. Srv. též Josef SALABA, K dějinám někdejšího augustiniánského kláštera v Třeboni, in: Časopis Musea Království českého 73, 1899, s. 274.

Obsahová jednotka Č. 2.3

Umístění: 594-595 (594 - 595)

Rubrika: Excerpta e Sacris memoriis reverendi patris Georgii Crugerii Soc. Jesu, 4. Martii, fol. 29, Litomisslii impressis anno Domini 1668

Opis části týkající se založení třeboňského kláštera.

Obsahová jednotka Č. 2.4

Umístění: 595-596 (595 - 596)

Rubrika: Excerpta e memoriis archivii Trebonensis canonici Trebonensis

Text se týká založení třeboňského kláštera a jeho restituce roku 1631. J. SALABA, K dějinám někdejšího augustiniánského kláštera v Třeboni, s. 274-275 v něm rozpoznal německý překlad úryvku z Třeboňských pamětí purkmistra Vavřince Benedikta Mecera (1603-1683).

Obsahová jednotka Č. 2.5

Umístění: 596-599 (596 - 599)

Rubrika: Extractus e Sacris memoriis reverendi patris Georgii Crugerii Soc. Jesu, 31. Augusti, fol. 106, Litomisslii impressis anno 1668

Opis částí týkajících se Viléma z Rožmberka.

Obsahová jednotka Č. 2.6

Umístění: 599-607 (599 - 607)

Titul: Resoluce a reskripty Ferdinanda III. týkající se restituce kláštera řeholních kanovníků sv. Augustina v Třeboni roku 1631

Srov. J. SALABA, K dějinám někdejšího augustiniánského kláštera v Třeboni, s. 275.

Obsahová jednotka Č. 2.7

Umístění: 608-616 (608 - 616)

Rubrika: Etliche Memorabilia von geführten Leben des Herrn Petri Wock von Rosenberg, ultimi dieses fürstlichen Hauses

Incipit: Nach dem Todt seiner Ehegemahlin, Catharina von Ludanitz und von Krawarž, ist Herr Peter Wock von Rosenberg sehr gäch zornig geworden

Explicit: und hörnte ihnen in geringsten nicht zu

Jde o německý překlad úryvků Třeboňských pamětí Vavřince Benedikta Mecera - srov. J. SALABA, K dějinám někdejšího augustiniánského kláštera v Třeboni, s. 275-276. Edice českého znění Jaroslav KOLÁR, Mezi kronikářstvím a zábavnou prózou (Třeboňské paměti Vavřince Benedikta Mecera), in: Strahovská knihovna 4, 1969, s. 126-133, č. 16, 6, 13-15, 23, 27-28.

Obsahová jednotka Č. 2.8

Umístění: 616-625 (616 - 625)

Rubrika: Bericht von der Begräbnus des Herrn Peter Wock von Rosenberg

Incipit: Da nun der todte Leib von 6. Novembris anno 1611 in Wittingauer Schloss lage, ist die Begräbnus oder processus funebris abgeschrieben worden

Explicit: von dem römischen allein seeligmachenden catholischen Glauben abwendig machen ... qui refrenabunt molimina cuncta malorum. Finis

Jde o německý překlad úryvku Třeboňských pamětí Vavřince Benedikta Mecera - srov. J. SALABA, K dějinám někdejšího augustiniánského kláštera v Třeboni, s. 276. Edice J. KOLÁR, Mezi kronikářstvím a zábavnou prózou, s. 133-135, č. 29.

Obsahová jednotka Č. 2.9

Umístění: 626-656 (626 - 656)

Rubrika: Extractus ex Chronica magnificorum dominorum, dominorum principum de Ursinis, dominorum de Rosis

Incipit: Anno Domini 1337 den 25. Monathstag Maii ist gefundiret das Closter Canonicorum Regularium sancti Augustini Ordens in Wittingau durch die wohlgebohrne Herren, Herren Jodocum, Petrum, Uldaricum et Joannem, liebliche Gebrüder

Explicit: (pag. 655) Auszug aus der Begräbnus des Herrn Petri Wock ... (pag. 656) die Herren Wratislaw und die Herren von Menzerad etc. Fol. 620

Srov. J. SALABA, K dějinám někdejšího augustiniánského kláštera v Třeboni, s. 276.

Obsahová jednotka Č. 2.10

Umístění: 656-672 (656 - 672)

Autor: Šimon Lomnický z Budče

Rubrika: Pohřební píseň o smrti a pohřbu Jeho Milosti vysoce urozeného pána, pana Petra Voka z Rosenberga a na Třeboni etc., pána a posledního vladaře domu rosenberského, kterýž umřel na Třeboni v sobotu na neděli po Všech svatých léta 1611 a pochován žalostivě v Vyšnobrodským klášteře v hrobě předkův svých ten pondělí po Obrácení svatého Pavla na víru křesťanskou léta tohoto 1612. Pro budoucí památku tak slavného mého milostivého pána sprostě složená píseň od Šimona Lomnického z Budče. Zpívá se jako: Byl jest jeden člověk etc.

Incipit: Byl jeden slavný pán v této české zemi, převelmi dobře znám mezi lidmi všemi, jehožto sláva veliká, slavné jméno jeho, Petr Vok z Rosenberga

Explicit: nýbrž naším okem ať tě uhlídáme, s panem Petrem Vokem v nebi se shledáme. Amen

Píseň je opatřena notací. Výběrovou edici z jiného rukopisu pořídil František DVORSKÝ, O Šimonovi Lomnickém z Budče, in: Časopis Musea Království českého 58, 1884, s. 502-507. K literární činnosti Šimona Lomnického z Budče (1552-1623) dále srv. Miluše FROLÍKOVÁ, Šimon Lomnický z Budče, in: Jihočeský sborník historický 32, 1963, s. 97-109 a Vladimír FORST a kol., Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. Díl II/2, Praha 1993, s. 1214-1216.

Obsahová jednotka Č. 2.11

Umístění: 672-673 (672 - 673)

Autor: Šimon Lomnický z Budče

Rubrika: Symbolum aneb předpovídka Šimona Lomnického. Sincere et libere. Upřímně a svobodně

Incipit: Milí páni, račte mne snést, však nic nečiním skrze lest. Má povinnost psát svobodně, když nejní žádnému škodně

Explicit: jsem-li křiv, odpusťte, žádám. Valete

Srov. F. DVORSKÝ, O Šimonovi Lomnickém z Budče, s. 507.

Obsahová jednotka Č. 2.12

Umístění: 673-674 (673 - 674)

Autor: Šimon Lomnický z Budče

Rubrika: Peter Vok z Rosenberka

Incipit: Překrásná svítila duha. Ej, vtom přišla zima tuhá, tak velmi veliká byla. Růži že nám usušila

Explicit: Račiž ji Bůh štěpovati, kde sám ráčí přebývati. Amen. Kriste, rač to dáti

Edice F. DVORSKÝ, O Šimonovi Lomnickém z Budče, s. 507. Původní akrostichon (PETR VOK Z ROŽMBERKA) je v tomto opise již ztracen.

Obsahová jednotka Č. 2.13

Umístění: 674

Autor: Šimon Lomnický z Budče

Rubrika: Petr Vok z Rosenberka a na Třeboni. Arma illustris ac magnifici domini, domini Petri Wock Ursini a Rosis etc., pie defuncti

Incipit: Ó, rytíři rosenberský, jenž byl slavný vítěz český, svleč tu zbroj a slož odění

Explicit: nebs uběch v místo bezpečný, kde jest pokoj stálý, věčný

Edice F. DVORSKÝ, O Šimonovi Lomnickém z Budče, s. 507.

Obsahová jednotka Č. 2.14

Umístění: 675-699 (675 - 699)

Rubrika: Extractus per modum registri de origine, nativitate, matrimoniis et die mortis magnificorum dominorum Rosensium, allegato semper folio in praefato chronico

Incipit: Witko Ursinus ist mit seiner Famili und mit seinen Freunden und Dienern erstlich zu der Gegend an der Donau angekommen

Explicit: Petrus der letzte von Haus Rosenberg ... starb den 6. Novembris anno 1611, mit ihm ist das Geschlecht untergegangen. Fol. Omnia Ad Maiorem Dei Gloriam Beatae Virginis M{ariae, Sancti Joannis Nepomuceni Honorem

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

papír Filigrány: 1) značka Josefa Richtra z papírny v Dolním Litvínově na panství Duchcov: korunovaný dvouhlavý orel se srdcovitým prsním štítkem x tři srdce, v nichž písmena I I R - var. ZUMAN, České filigrány XVIII. století, s. 17, tab. XXV, č. 3a-b; 2) značka Ignáce Františka Peschkeho z papírny v Trutnově: korunovaný dvouhlavý orel s prsním štítkem s českým lvem, po stranách letopočet 1777, dole nápis TRAVTENAV - starší var. ZUMAN, České filigrány XVIII. století, s. 29, tab. XLIX, č. 3

Rozsah

IV + 808 pp.

Rozměry

Výška: 355

Šířka: 210

Foliace

Paginace původní, Putzlacherova. Pp. I-II, IV, 8, 700-808 prázdné.

Popis ruky

Poznámka

1 ruka známá z dalších rukopisů z Putzlacherovy sbírky, Putzlacher psal první titul

Hudební notace

Notace na pag. 657.

Popis vazby

Vazba

Dobová, kožená se zlaceným hřbetem. Lepenkové desky potažené hnědou usní. Hlavice, pata a 5 vazů zdobeny zlacenými linkami a ornamentálním válečkem, v mezivazí zlacená kolková kompozice, v jejímž středu styliz. kytice s růžovým květem, v rozích rostlinné a rokajové motivy. V 2. mezivazí shora zlatě orámovaný červený štítek s vyzlac. titulem CHRONICA / ROSENBERGICA. Vínová barvená leštěná ořízka, přední vhloubená. Pestrý předsádkový papír. Vazba u přední desky popraskána v kloubu, zadní deska lehce poškozena hmyzem, useň odřena a na více místech stržena či v cárech odchlípena, zlacení z větší části otřeno.

Historie

Provenience

Rukopis pochází z knihovny pražského právníka a bibliofila Tomáše Antonína Putzlachera (1722-1796). V horním okraji pag. I (fIII)Ex Bibliotheca Thomae Antonii Putzlacher, níže rudkou signatura Putzlacherovy knihovny 136/7MS 378

Akvizice

Rukopis byl zakoupen s pražskou lobkowiczkou knihovnou v roce 1928.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořila Milada Svobodová 31. 1. 2013 a při digitalizaci byl převzat z Manuscriptoria.

Seznam literatury

Literatura

Milada SVOBODOVÁ, Rukopisy ze sbírek Tomáše Antonína Putzlachera, Michaela Schustera a dalších nešlechtických bibliofilů ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky, Praha 2012, č. 36, s. 103-107 (zde i další literatura)