ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: XVII.A.2

Titul: Životy svatých otců, kteří obývali na poušti (Vitae patrum)

Místo vzniku: Čechy, Praha

Datace: 1516Ne před: 1516; Ne po: 1516

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1ra-365va (1r - 365v)

Titul: Životy svatých otců, kteří obývali na poušti (Vitae patrum)

Údaj o odpovědnosti

Odpovědnost: trn, translator

Jméno: Řehoř Hrubý z Jelení

Jde o český překlad spisu Vitae patrum, ve středověku obvykle označovaného Vitaspatrum, který pro Ladislava ze Šternberka z latiny pořídil Řehoř Hrubý z Jelení.

Jazyk textu: česky

Obsahová jednotka Č. 1.1

Umístění: 1ra-1vb (1r - 1v)

Incipit: Vysoce urozenému a mnoho mocnému panu panu Ladslavovi z Šternberka a na Bechyni, najvyšiemu královstvie českého kancléři Řehoř Hrubý z Jelenie službu svú s žádostí všeho dobrého vzkazuje

Explicit: vinšovati mohli a umieli s bázní však Boží, amen

Obsahová jednotka Č. 1.2

Umístění: 3ra-194vb (3r - 194v)

Titul: Kniha první

Obsahová jednotka Č. 1.2.1

Umístění: 3ra-4ra (3r - 4r)

Rubrika: Předmluva svatého Jeronýma kardinála na kniehy tyto, kteréž sú o životech otcuov svatých egipských i tiech také, kteříž sú v Scythium a v Thebaidie a v Mezopotáni obývali a netoliko tiech, kteréž jest svatý Jeroným svýma očima vidiel a s velmi velikú prací shlédl, ale mnohé vieci, kteréž sú mu od hodnovierných byly praveny, sepsal jest s velikú pilností. Také i jiných vzácných v cierkvi svaté mužuov kniehy viernie jest z řecského jazyku v latinský přeložil i od jiných přeložené pro dokonánie životuov tiech svatých otcuov k své této práci přidal jest.

Incipit: Požehnaný Buoh

Explicit: k následování svaté práce byli přivedeni a odplaty dokonalé trpielivostí dobývali

Obsahová jednotka Č. 1.2.2

Umístění: 4ra-33va (4r - 33v)

Rubrika: Počínají se kniehy o životech otcuov svatých a najprvé vypravuje se život Jana Egipského pausteníka

Incipit: Najprv tehda jakožto základ našeho diela ku příkladu všech dobrých vezmiemy Jana Egipského, kterýž také sám hojnie a přehojnie postačuje nábožné a bohu oddané lidi na vrch ctnosti vyzdvihnúti

Explicit: kterýž nás z tak velikých nebezpečenství vysvobodil a tak veliké divy nám okázal, jemuž jest sláva a čest a moc a hajtmanstvie na vieky viekuov, amen

Rubrika: Dokonán jest život a obcovánie svatých otcuov egipských a kteříž v Scythium zemi a Tebaidie obývali, jakž jest svatý Jeroným s mnohú prací shlédl a od hodnovierných slyšel a pilnie sepsal

Obsahová jednotka Č. 1.2.3

Umístění: 34ra-34rb (34r)

Rubrika: Počínají se skutkové svatých otcuov egipských, scytitských a tebaidských, kteréž jest blahoslavený Jeroným sepsal a v pravdie sepsané shledal a z řecského jazyku viernie do latinského přeložil, nébrž i od jiných přeložené v jedny knihy sebral. Předmluva svatého Jeronýma na život svatého Pavla prvnieho pausteníka.

Incipit: Mnohých toto bylo pochybovánie, kto jest najprvé z pústeníkuov počal na púšti obývati

Explicit: viece proto, že ta viec zanedbána byla nežli duofaje v svuoj vtip

Obsahová jednotka Č. 1.2.4

Umístění: 34rb-194vb (34r - 194v)

Rubrika: Počíná se život svatého Pavla prvnieho pústeníka

Incipit: Za Decia a Valeriána hubiteluov křestianských, v kterýžto čas Kornelius v Římie a Cyprián v Kartágu miestie šťastnú smrtí sú zmordováni

Explicit: a oni velebili a chválili boha ze všeho, což sú slyšeli a vidieli, tak jakž jest mluvil k nim

Rubrika: Konec života blahoslaveného otce Effrem a prvních knieh o životiech otcuov svatých

Obsahová jednotka Č. 1.3

Umístění: 195ra-321rb (195r - 321r)

Titul: Kniha druhá

Obsahová jednotka Č. 1.3.1

Umístění: 195ra (195r)

Rubrika: Kniehy druhé životuov otcuov svatých. Předmluva na kniehy druhé o životiech otcuov v doplněno později svatých.

Incipit: Že sviet jistie stojí zaslúžením svatých kto o tom pochybuje, a to tiech svatých, kterýchž se v tiechto knihách svítí život

Explicit: aby potomním, kteříž by je čtli, dali pravdy naučenie a spasenie příklady

Rubrika: Konec předmluvy

Obsahová jednotka Č. 1.3.2

Umístění: 195rb-236ra (195r - 236r)

Rubrika: Počíná se napomínánie svatých otcuov v doplněno později a prospiechové mnichuov a i jiné kniežky za tiem, kteréž jest z řecského jazyku v latinský svatý Jeroným přeložil. O duchu smilstvie jsú tyto dole řeči.

Incipit: Jeden z svatých starších otcuov, když sú se ho tázali mnišie o příčinie zdrželivosti, řekl

Explicit: smilstvie zachován jest

Rubrika: Dokonány sú kniehy napomínání svatých otcuov

Obsahová jednotka Č. 1.3.3

Umístění: 236rb-321rb (236r - 321r)

Rubrika: Počínají se kniežky o prospiechu svatých otcuov

Incipit: Otázal se jeden bratr otce Antonína řka: kterak se budu líbiti pánu a odpoviediev starec řekl: což tobie rozkáži, to zachovaj, kamžkoli puojdeš, boha miej před očima

Explicit: a chválili smy pána, jenž obhajuje všecky, kteříž mu v čistotie a v pravdie slúžie

Rubrika: Skonaly sie kniežky o výborném obcování svatých otcuov. A tak druhá strana knieh tiechto.

Obsahová jednotka Č. 1.4

Umístění: 321va-338va (321v - 338v)

Titul: Kniha třetí

Obsahová jednotka Č. 1.4.1

Umístění: 321va-321vb (321v)

Rubrika: Počíná se třetie strana knieh o životiech otcuov svatých, totiž o zprávie nebo o obcovánie egipských mnichuov a tiech, kteříž obývají v Palestini nebo v Mezopotáni a jsú tyto kniehy slavného muže Sulpicia Severa, kterýž i učený byl i výmluvný v latině dobré a ozdobné a sepsal také krásnú řečí život svatého Martina hned jedniemi dosti drahnými knihami. Psal také i jiné vieci cierkvi prospiešné a užitečné. Počíná se najprv předmluva.

Incipit: Často mne bratřie prosíte, abych ponievadž sem se navrátil z zemí zámořských vám pro zdielánie oznámil mého putovánie kroniku

Explicit: k tomu, což vám praviti budu, svých uší nachýlili

Rubrika: Konec předmluvy

Obsahová jednotka Č. 1.4.2

Umístění: 321vb-338va (321v - 338v)

Rubrika: O mnichu samotném, kterýž v krajinie Cyrenajské obýval v malé katrči. Kapitula první.

Incipit: Před třmi léty v kterýž čas odsud sem šel a když smy od Narbony počali se plaviti, pátý den do Portu afritského smy připluli

Explicit: proč mi překážíš slunce, ješto proto vycházieš, aby mne od blesku toho pravého svietla odstrčilo

Rubrika: Dokonala se třetie strana tiechto knieh

Obsahová jednotka Č. 1.5

Umístění: 338vb-353vb (338v - 353v)

Titul: Kniha čtvrtá

Rubrika: Počíná se čtvrtá strana tiechto knieh, v níž sú napomínánie a najprv proti obžerstvu pro uvarovánie žádosti lakoty

Incipit: Kterýs bratr tázal se otce Syzoia, kterak má v své schránie obývati. Jemuž odpoviediel otec Syzois: jez prý chléb tvuoj a suol

Explicit: učinieny sú mi slzy mé chlebem ve dne i v noci, to sú ty odpoviedi a řeči múdrých a duchovních otcuov

Rubrika: Dokonána jest čtvrtá strana tiechto knieh

Obsahová jednotka Č. 1.6

Umístění: 354ra-365va (354r - 365v)

Titul: Dodatek

Rubrika: Počínají se kniežky připojené k tiemto knihám pro zavrženie jich a o činech ctností nebo o účincích jich nadepsané. Napomenutie o chvále lásky. Kapitula první.

Incipit: Pamatuje na tvú prosbu toto napomenutie pro prospiech duše tvé, ó bratře najmilejší, tobie, jakž si prosil, hlediel sem dáti

Explicit: ráčiž to nám dáti buoh, aby v nás nalezl takové obydlé, jenž živ jest a kraluje buoh na vieky viekuov, amen

Kolofon: Konec knieh tiechto o životech svatých otcuov, kteříž obývali na paušti, učinien jest přepsání léta od narozenie syna božieho tisícého pietistého šestnádctého v úterý den svaté Lidmily diedičky české

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Pergamen.

Rozsah

I + 366 ff.

Rozměry

Výška: 49 cm

Šířka: 35,5 cm

Dochování

Text místy - zejména na f. 3r, 96v, 133r-133v - poškozen opadáním inkoustu. Listy 52-59 poněkud uvolněny z vazby.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

Rukopis je bohatě zdoben. Dedikační obraz se Stigmatizací sv. Františka a donátorem Ladislavem ze Šternberka je dílem Mistra Litoměřického graduálu, další výjevy ze životů světců jsou prací Mistra Lobkovického graduálu.

1ra (1r): Iniciála W.

1r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy a ptáky.

2v: Dedikační obraz, Stigmatizace sv. Františka. Na dolním okraji klečí Ladislav ze Šternberka, na okraji jeho erb.

3ra (3r): Iniciála P se sv. Jeronýmem.

3r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy, mužskou postavou a sovou.

4ra (4r): Sv. Jan Egyptský, poustevna s kostelem. Iniciála N.

4r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy a ptákem.

10rb (10r): Iniciála W.

10va (10v): Sv. Hor.

10v: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

11rb (11r): Sv. Ammon.

11r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

11va (11v): Iniciála W. Sv. Beno a šelma.

11vb (11v): Iniciály W, P.

11v: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

12ra (12r): Město Oxyrhynchos.

12rb (12r): Sv. Theo. Iniciála W.

12r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy a ptáky.

12vb (12v): Sv. Apolon. Iniciála W.

12v: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy a ptákem.

17ra (17r): Sv. Ammon se zabitými draky a obrácenými lotry. Iniciála K.

17r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy a draky.

18ra (18r): Sv. Kopres. Iniciála B.

18r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy, zvířaty či jejich hlavami a maskou.

20va (20v): Tři svatí: Syrus, Ezajáš a Pavel. Iniciála P.

20v: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy, opicí a mužskou postavou.

21ra (21r): Sv. Elenus a anděl. Iniciála B.

21r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

22rb (22r): Sv. Eliáš. Iniciála W.

22r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

22va (22v): Sv. Pitrion. Iniciála P.

22vb (22v): Sv. Eulogius a mniši v chrámu.

22v: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

23ra (23r): Sv. Apellen coby kovář. Iniciály W, W.

23r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

24ra (24r): Sv. Pafnucius. Iniciála W.

24r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

25vb (25v): Klášter sv. Isidora. Iniciála W.

25v: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy a lidskými obličeji.

26ra (26r): Iniciála A.

26rb (26r): Sv. Serapion a mniši.

26r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

26va (26v): Sv. Apolon a jeho mučení. Iniciála P.

26v: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

27rb (27r): Sv. Dioskoros a mniši v chrámu. Iniciála W.

27r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

27va (27v): Kláštery v Nitře. Iniciála P.

27v: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

28ra (28r): Město Cellia. Iniciála P.

28rb (28r): Klášter.

28r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

28va (28v): Iniciála W.

28vb (28v): Sv. Didymos.

28v: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

29ra (29r): Sv. Origenes. Iniciály W, W, B.

29rb (29r): Sv. Evagrius a mniši. Iniciála W.

29r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

29va (29v): Sv. Macharius Egyptský. Iniciála R.

29v: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

30va (30v): Sv. Macharius Alexandrijský. Iniciála G.

30v: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy a ptákem.

31vb (31v): Iniciála Z.

32ra (32r): Sv. Ammon hovoří ke své manželce.

32r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy a ptákem.

32va (32v): Sv. Piamon a anděl a mniši v chrámu. Iniciála N.

32vb (32v): Sv. Jan uzdravuje nemocné.

32v: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

33ra (33r): Iniciála B.

33rb (33r): Iniciála S.

34ra (34r): Iniciála M.

34rb (34r): Sv. Pavel poustevník a sv. Antonín. Iniciála Z.

34r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy a zvířecí hlavou.

37ra (37r): Iniciála K.

37rb (37r): Iniciála A.

37vb (37v): Sv. Antonius. Iniciála A.

37v: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy, vázami a opicemi hrajícími na hudební nástroje.

58vb (58v): Iniciála N.

59ra (59r): Sv. Hilarion. Iniciála I.

59r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

68rb (68r): Iniciála K.

68va (68v): Sv. Malchus. Iniciála W.

68v: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

71rb (71r): Sv. Pavel. Iniciála B.

71r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

72rb (72r): Sv. Pavla. Iniciála B.

72r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

83vb (83v): Sv. Pelagie. Iniciály S, K.

83v: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy (bodlák).

87ra (87r): Iniciála T.

87vb (87v): Iniciála B.

87v: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy, Marií Egyptskou a mužem.

95va (95v): Sv. Marina se svým otcem a opatem.

95vb (95v): Iniciála B.

95v: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

97ra (97r): Sv. Eufrosina. Iniciála B.

97r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

101ra (101r): Sv. Fronton a mniši. Iniciála P.

101r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

103rb (103r): Sv. Eufraxie s rodiči. Iniciála Z.

103r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

112ra (112r): Sv. Macharius a poutníci. Iniciála C.

112r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

117va (117v): Sv. Pastumius a anděl. Iniciála Z.

117v: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

121va (121v): Blahoslavený Onufrius a anděl. Iniciála B.

121v: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

125ra (125r): Blahoslavený Abraham poustevník.

125rb (125r): Iniciála B.

125r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy (hrách).

132rb (132r): Iniciála P.

132vb (132v): Sv. Pachomios a anděl před klášterem. Iniciála P.

132v: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy (mák).

133vb (133v): Iniciála B.

134ra (134r): Iniciály T, T.

134rb (134r): Iniciála T.

134vb (134v): Iniciály C, S.

135rb (135r): Iniciála T.

135va (135v): Iniciály T, K.

136ra (136r): Iniciála T.

136va (136v): Iniciály S, K.

136vb (136v): Iniciála M.

137rb (137r): Iniciála K.

137va (137v): Iniciála M.

138rb (138r): Iniciály T, K.

139ra (139r): Iniciála G.

139rb (139r): Iniciála T.

139va (139v): Iniciála K.

139vb (139v): Iniciály K, W.

140rb (140r): Iniciála B.

140vb (140v): Iniciála P.

141rb (141r): Iniciála W.

141vb (141v): Iniciála K.

142ra (142r): Iniciála T.

142va (142v): Iniciála Z.

143ra (143r): Iniciála T.

143va (143v): Iniciála K.

144ra (144r): Iniciála T.

144va (144v): Iniciála I.

144vb (144v): Iniciála S.

145rb (145r): Iniciála Z.

145va (145v): Iniciála K.

145vb (145v): Iniciála A.

146ra (146r): Iniciála A.

146va (146v): Iniciála G.

147va (147v): Iniciála T.

148ra (148r): Iniciála Y.

148rb (148r): Iniciála S.

148va (148v): Iniciála M.

149ra (149r): Iniciála P.

149va (149v): Iniciála A.

149vb (149v): Iniciála K.

150vb (150v): Iniciála T.

152ra (152r): Iniciála A.

152rb (152r): Iniciála G.

152va (152v): Iniciála W.

153vb (153v): Iniciály M, T.

154ra (154r): Iniciála G.

154va (154v): Iniciála Y.

155rb (155r): Sv. Kristián. Iniciála C.

155r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

156ra (156r): Iniciála K.

156va (156v): Sv. Jan Almužník.

156vb (156v): Iniciála U.

156v: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

157rb (157r): Iniciála K.

157vb (157v): Iniciála K.

158ra (158r): Iniciála S.

158va (158v): Iniciály P, Z.

159ra (159r): Iniciála Z.

159va (159v): Iniciála A.

159vb (159v): Iniciála K.

160ra (160r): Iniciála M.

160vb (160v): Iniciála K.

161rb (161r): Iniciála W.

161vb (161v): Iniciála K.

162va (162v): Iniciála D.

163ra (163r): Iniciála N.

163va (163v): Iniciála T.

164ra (164r): Iniciála P.

164rb (164r): Iniciály M, Y.

164va (164v): Iniciála Z.

164vb (164v): Iniciála C.

165rb (165r): Iniciála W.

167ra (167r): Iniciála W.

167rb (167r): Iniciála W.

168ra (168r): Iniciála K.

168rb (168r): Iniciála C.

169ra (169r): Iniciála S.

169vb (169v): Iniciála P.

170rb (170r): Iniciály K, G.

170vb (170v): Iniciála K.

171ra (171r): Iniciály K, K.

171va (171v): Iniciála S.

171vb (171v): Iniciála Y.

172rb (172r): Iniciála G.

173vb (173v): Iniciály K, S.

174rb (174r): Iniciála K.

174va (174v): Iniciála K.

174vb (174v): Iniciála Y.

175vb (175v): Iniciály M, W.

176ra (176r): Iniciály T, C.

176rb (176r): Iniciála Y.

176va (176v): Iniciála S.

177ra (177r): Iniciála K.

177rb (177r): Iniciála A.

177vb (177v): Iniciála A.

178rb (178r): Iniciála G.

179rb (179r): Iniciála W.

179va (179v): Iniciály A, K.

179vb (179v): Iniciála A.

180ra (180r): Sv. Eugenie. Iniciála Z.

180r: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

187va (187v): Sv. Basilius. Iniciála B.

187v: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

188vb (188v): Iniciála K.

189ra (189r): Iniciála Y.

189va (189v): Iniciála K.

189vb (189v): Iniciála K.

191va (191v): Iniciála G.

192va (192v): Iniciála T.

193vb (193v): Sv. Efrem. Iniciála E.

193v: Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

195ra (195r): Iniciála Z.

195rb (195r): Iniciály G, T.

195va (195v): Iniciály B, P.

195vb (195v): Iniciála W.

196rb (196r): Iniciála G.

196va (196v): Iniciály P, U.

196vb (196v): Iniciála Y.

197ra (197r): Iniciála K.

197rb (197r): Iniciála B.

197va (197v): Iniciála D.

198ra (198r): Iniciála G.

198va (198v): Iniciála B.

198vb (198v): Iniciála B.

199ra (199r): Iniciála K.

199rb (199r): Iniciála P.

199va (199v): Iniciála B.

200ra (200r): Iniciála P.

200va (200v): Iniciála O.

201ra (201r): Iniciála B.

201va (201v): Iniciála R.

201vb (201v): Iniciála B.

202ra (202r): Iniciála B.

202va (202v): Iniciály K, P.

203rb (203r): Iniciála P.

203vb (203v): Iniciály G, B.

204rb (204r): Iniciála B.

204vb (204v): Iniciála B.

205rb (205r): Iniciála T.

205va (205v): Iniciála A.

205vb (205v): Iniciála T.

206rb (206r): Iniciála D.

206vb (206v): Iniciála B.

207ra (207r): Iniciála B.

207vb (207v): Iniciála K.

208ra (208r): Iniciála G.

208rb (208r): Iniciála T.

208vb (208v): Iniciály K, O.

209ra (209r): Iniciály O, N.

209rb (209r): Iniciály R, R.

209va (209v): Iniciály O, G.

209vb (209v): Iniciály R, O, K.

210ra (210r): Iniciála G.

210rb (210r): Iniciály P, K.

210va (210v): Iniciály R, R, R, O.

211ra (211r): Iniciála G.

211rb (211r): Iniciály K, D.

211va (211v): Iniciála O.

212ra (212r): Iniciály R, G.

212rb (212r): Iniciály K, K.

212va (212v): Iniciály G, K, R.

212vb (212v): Iniciály O, G.

213ra (213r): Iniciály O, P.

213rb (213r): Iniciála G.

213va (213v): Iniciály G, R, G, G.

213vb (213v): Iniciály K, B.

214ra (214r): Iniciály K, R, K.

214va (214v): Iniciály K, K, K.

214vb (214v): Iniciály O, B.

215ra (215r): Iniciála O.

215rb (215r): Iniciála O.

215va (215v): Iniciály B, K.

215vb (215v): Iniciála B.

216ra (216r): Iniciála B.

216va (216v): Iniciály K, R.

216vb (216v): Iniciály O, K, G.

217ra (217r): Iniciály K, G.

217rb (217r): Iniciály G, K, K.

217va (217v): Iniciály G, K, G.

217vb (217v): Iniciála G.

218ra (218r): Iniciála P.

218rb (218r): Iniciály G, K.

218va (218v): Iniciála O.

218vb (218v): Iniciála K.

219ra (219r): Iniciály B, R.

219rb (219r): Iniciály O, G.

219va (219v): Iniciály G, K.

219vb (219v): Iniciála C.

220rb (220r): Iniciály K, K.

220va (220v): Iniciály K, P.

221ra (221r): Iniciály R, P.

221rb (221r): Iniciály R, K, P.

221vb (221v): Iniciála G.

222ra (222r): Iniciála O.

222rb (222r): Iniciála S.

222va (222v): Iniciála D.

223ra (223r): Iniciála G.

223rb (223r): Iniciály D, O.

223vb (223v): Iniciály O, G, O.

224ra (224r): Iniciála B.

224rb (224r): Iniciály G, O.

224va (224v): Iniciály I, O.

224vb (224v): Iniciály G, S.

225ra (225r): Iniciály P, O.

225rb (225r): Iniciály O, K.

225va (225v): Iniciála B.

226ra (226r): Iniciály B, O.

226rb (226r): Iniciála G.

226vb (226v): Iniciála O.

227rb (227r): Iniciála O.

227va (227v): Iniciály G, G.

227vb (227v): Iniciály K, O.

228ra (228r): Iniciály K, O (místo správného K).

228rb (228r): Iniciály K, B, O.

228va (228v): Iniciály K, K.

228vb (228v): Iniciály K, G, K.

229ra (229r): Iniciály O, G.

229rb (229r): Iniciála K.

229va (229v): Iniciály G, O, O.

229vb (229v): Iniciála G.

230ra (230r): Iniciála O.

230rb (230r): Iniciála N.

231ra (231r): Iniciála O.

231rb (231r): Iniciála B.

232ra (232r): Iniciály O, S.

232rb (232r): Iniciály G, K.

232vb (232v): Iniciála B.

233rb (233r): Iniciály O, G, S.

233va (233v): Iniciály K, O.

233vb (233v): Iniciály K, K, O.

234ra (234r): Iniciála O.

234rb (234r): Iniciály O, P.

234va (234v): Iniciály O, O.

234vb (234v): Iniciály O, G.

235ra (235r): Iniciála G.

235va (235v): Iniciály K, G.

235vb (235v): Iniciála B.

236rb (236r): Iniciála O.

237vb (237v): Iniciála P.

239rb (239r): Iniciála P.

241va (241v): Iniciála B.

246rb (246r): Iniciála R.

254ra (254r): Iniciála B.

256vb (256v): Iniciála S.

263ra (263r): Iniciála S.

265va (265v): Iniciála P.

267ra (267r): Iniciála P.

278ra (278r): Iniciála B.

282ra (282r): Iniciála P.

283rb (283r): Iniciála S.

285rb (285r): Iniciála B.

288rb (288r): Iniciála O.

296rb (296r): Iniciála P.

299rb (299r): Iniciála R.

301va (301v): Iniciála B.

306ra (306r): Iniciála O.

309vb (309v): Iniciála P.

311vb (311v): Iniciála P.

316vb (316v): Iniciála P.

321va (321v): Iniciála C.

321vb (321v): Iniciála P.

322va (322v): Iniciála K.

323ra (323r): Iniciála Y.

323va (323v): Iniciály N, N.

324ra (324r): Iniciála I.

324va (324v): Iniciála G.

325ra (325r): Iniciála O.

325rb (325r): Iniciála B.

325va (325v): Iniciála A.

326ra (326r): Iniciála O.

326rb (326r): Iniciála K.

326va (326v): Iniciála G.

326vb (326v): Iniciála M.

327ra (327r): Iniciála G.

327va (327v): Iniciály P, N.

328ra (328r): Iniciála K.

328rb (328r): Iniciála G.

328va (328v): Iniciála T.

328vb (328v): Iniciála K.

329rb (329r): Iniciála P.

329va (329v): Iniciály W, Z.

329vb (329v): Iniciála Z.

330ra (330r): Iniciála T.

330rb (330r): Iniciála A.

330va (330v): Iniciála T.

330vb (330v): Iniciála Z.

331ra (331r): Iniciála W.

331va (331v): Iniciála T.

332va (332v): Iniciály K, W.

332vb (332v): Iniciála W.

333ra (333r): Iniciála W.

333rb (333r): Iniciála K.

333va (333v): Iniciála G.

333vb (333v): Iniciála P.

334ra (334r): Iniciály P, Z.

334rb (334r): Iniciála K.

334va (334v): Iniciála A.

335ra (335r): Iniciála C.

335rb (335r): Iniciály C, B.

335va (335v): Iniciála O.

336ra (336r): Iniciála W.

336rb (336r): Iniciála M.

336va (336v): Iniciála W.

336vb (336v): Iniciála W.

337rb (337r): Iniciála T.

337va (337v): Iniciála D.

337vb (337v): Iniciála K.

338rb (338r): Iniciála K.

338vb (338v): Iniciála K.

339rb (339r): Iniciála G.

339va (339v): Iniciála O.

339vb (339v): Iniciály R, O.

340rb (340r): Iniciála P.

340va (340v): Iniciála K.

341ra (341r): Iniciála G.

341rb (341r): Iniciály K, O.

341va (341v): Iniciála O.

342ra (342r): Iniciála K.

342va (342v): Iniciála K.

343ra (343r): Iniciála O.

343va (343v): Iniciála C.

344rb (344r): Iniciála G.

344va (344v): Iniciály B, G.

345ra (345r): Iniciála G.

346vb (346v): Iniciála W.

347ra (347r): Iniciály O, T.

347rb (347r): Iniciála G.

347vb (347v): Iniciála P.

348ra (348r): Iniciála G.

348rb (348r): Iniciála G.

348va (348v): Iniciály O, G.

348vb (348v): Iniciála T.

349ra (349r): Iniciály S, R.

349rb (349r): Iniciála B.

349va (349v): Iniciála O.

349vb (349v): Iniciála O.

350rb (350r): Iniciály O, G.

350vb (350v): Iniciála O.

351ra (351r): Iniciála S.

351rb (351r): Iniciála T.

351va (351v): Iniciála S.

351vb (351v): Iniciála K.

352ra (352r): Iniciály K, K.

352vb (352v): Iniciála K.

354ra (354r): Iniciála P.

354va (354v): Iniciála G.

355ra (355r): Iniciála A.

355va (355v): Iniciála G.

356rb (356r): Iniciála A.

356va (356v): Iniciála N.

357rb (357r): Iniciála W.

357vb (357v): Iniciála M.

358rb (358r): Iniciála A.

359va (359v): Iniciála P.

359vb (359v): Iniciála P.

360ra (360r): Iniciála W.

360va (360v): Iniciála N.

361ra (361r): Iniciála N.

362ra (362r): Iniciála T.

363vb (363v): Iniciála S.

364ra (364r): Iniciála S.

364rb (364r): Iniciála N.

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené potrhanou kůží zdobenou geometrickou výzdobou (linkami), další látkový potah dochován fragmentárně. Hřbet potažen kůží, žádný ze dvou řemínků nedochován.

Historie

Vznik

Ne před: 1516; Ne po: 1516

Rukopis byl určen pro Ladislava ze Šternberka, jehož podobizna a erb se objevuje na f. 2v a který také patrně financoval jeho vytvoření. Napsán byl nejspíše v Praze.

Certainty: high.

Provenience

Později se kodex patrně dostal do kláštera františkánů v Bechyni. Do sbírek dnešní Národní knihovny přešel z kláštera františkánů u P. Marie Sněžné na Novém Městě pražském.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořen 30. 1. 2008.

Seznam literatury

Literatura

Autor: A. Baum

Titul: Život svatých otcův, kteří obývali na poušti. Rukopis universitní bibliotéky Pražské.

Titul: Památky archaeologické a místopisné

Rozsah citace: volume7

Datum: 1868

Rozsah citace: pagessl. 336-347

Literatura

Autor: J. Truhlář

Titul: Katalog českých rukopisů c. k. veřejné a universitní knihovny pražské

Místo vydání: Praha

Datum: 1906

Rozsah citace: pagesč. 2, s. 2

Literatura

Autor: E. Urbánková

Titul: Rukopisy a vzácné tisky pražské Universitní knihovny

Místo vydání: Praha

Datum: 1957

Rozsah citace: pagesč. 91, s. 22-23

Literatura

Autor: J. Krása

Titul: Knižní malířství

Titul: Pozdně gotické umění v Čechách (1471-1526)

Místo vydání: Praha

Datum: 1978

Rozsah citace: pageszejm. s. 446-449

Literatura

Autor: J. Krása

Titul: Knižní malba

Titul: Dějiny českého výtvarného umění I/2

Místo vydání: Praha

Datum: 1984

Rozsah citace: pageszejm. s. 610