V B 24, Knihovna Národního muzea v Praze

Kuk.

Nahrávám faksimili, prosím čekejte ...

Popis
Plný text

Plné texty

Řád korunování krále českého a královny

Údaje o vydání

Vydavatel

oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

E-mail: vyvoj@ujc.cas.cz

Vydavatel

Manuscriptorium.com

Dostupnost

Tato edice je autorské dílo chráněné ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a je určena pouze k nekomerčním účelům. Text této edice nebude od února 2011 v rámci projektu Manuscriptorium nadále aktualizován.

Údaje o vydání

Údaj o odpovědnosti

Odpovědnost: , editor

Jméno: Jamborová, Martina

Údaj o odpovědnosti

Odpovědnost: , kódování TEI

Jméno: Lehečka, Boris

Historie revizí dokumentu

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:18.3.2011

(2. polovina 15. století)

Table of Contents

Řád na požehnání králové,

Fulltext

[193r]

pNum_1Počíná se řád korunování krále českého. Najprvé arcibiskup pražský s preláty, s knížaty a s šlechtici provodie kníže, ješto chtí králem korunovati, na Vyšehrad. A tu pomodléce se, vrátí se s ním do kostela Pražského, hlavy všeho arcibiskupství, aby tu nešpor slyšeli. Potom dokonajíce nešpor, dovedeno bude kníže dřéveřečenému v to miesto, kdež jest komňata jemu slovutně připravena. Opět ráno v zvonění první arcibiskup a jeho podbiskupi a jiní biskupové a preláti zberú se v kostele Pražském, aby se oblekli: biskupové v své biskupí rúcha a jiní v svého duostojenství znamení. A tu zjednajíce procesí, plenář, meč svatého Václava, kříže, kadidlnici a vodu svacenú nesúce, puojdú, aby dovedli kníže dříveřečené z komňaty do kostela. Kteřížto přijdúce na místo, tu kdež kníže leží v komňatě, oblečen skrze najsvrchnějšího království Českého komorníka v třevíce králové, v sukni a v plášť otevřené. A tu s ním budú knížata a šlechtici. Pak pokadíce jeho kaděním a pokropíce svacenú vodú, zdvihne jej arcibiskup za ruku k vstání. Tehda jeden z biskupuov die tuto modlitbu:

pNum_2Všemohúcí věčný bože, jenž sluhu tvého N. království výsostí ráčil s povýšiti, daj, prosíme, aby on tak tohoto světa běhu tak v obec všech spasení zjednal, aby od cesty tvé spravedlnosti nikdy neodstúpil skrze Krista hospodina našeho. Amen.

pNum_3Tehdy vezmú jej dva biskupi za pravú a za levú stranu poctivě připravena, majíce svátost s šíje vyvyšujíce, od jehožto boka neodstúpí až do skonání. I povedú jej prostřed kostela před oltář svatého kříže a arcibiskup a procesí napřed puojdú. A mezi arcibiskupem a knížetem z komňaty vychodíce, pořádně puojdú knížata a šlechtici, znamení králova, to věz korunu, žezlo, jablko, meč nesúce, kterýmžto komorník království Českého, hólkú jim cestu čině, předejde. Kterážto znamení všechna [193v]na oltář svatého Víta, když tam přijdú, poctivě položí. Procesí pak bude od komňaty dříveřečené skrze sien královu a vynde skrze vrata, ješto hledie proti svatému Jiří. A když pójde, tehda u veliký zvon vzvoní. Když pak vyjdú z komnaty, jeden z biskupóv počne responsoř tuto:

pNum_4Aj, teď posílám anděla mého, jenž předejde tě, a střehl tebe. Vezdy zachovaj a poslúchaj hlasu mého a nepřítel budu nepřátelóm mým a smucujíce tě smútím, a předejde tě anděl muoj.

pNum_5 Versus. Izraheli, budeš li mě poslúchati, nebude v tobě buoh čerstvý, ani klaněti se budeš bohu jinému; neb já sem hospodin.

pNum_6 R. A předejde tě anděl muoj.

pNum_7To skonajíce a kníže prostřed kostela před oltářem svatého kříže poctivě postavíce, dějí žáci tuto antifonu:

pNum_8Utvrď se ruka tvá, a povýšena buď pravice tvá, spravedlnost a súd při hotování stolice tvé, milosrdenství a pravda předejdú obličej tvuoj. Alleluja!

pNum_9Žalm. Milosrdenství hospodina na věky budu zpievati. Chvála otci i synu i svatému duchu. Opakujíce vždy po každém verši: Utvrď se ruka tvá. To dokonajíce, jeden z biskupuov die tuto modlitbu:

pNum_10Bože, jenž víš, že národ člověčí žádnú mocí nemuož státi, puojč milostivě, aby sluha tvuoj, jehožto s nad tvuoj lid chtěl zvésti, tak tvú byl posílen pomocí, aby jimi mohl vlásti, i také mohl prospěšen býti, skrze Krista hospodina našeho.

pNum_11Tehdy kníže, pomodle se svátosti na oltáři svatého kříže položené, vrátí se s procesí před oltář svatého Víta a tu na stolici královské připravenú, a jiná knížata, biskupi a preláti v svých stolicech také podobně připravených ustavíce, jeden z biskupuov počne tento žalm: Uslyš tě hospodin den smúcení tvého. Kterýž dokonajíc, die tento verš: Hospodine, spasena učiň krále.

pNum_12 R. A uslyš nás v den, kteréhož vzývati budem tě.

pNum_13Potom die collectu:

pNum_14Hospodine, pokorných ustaviteli, jenž nás svatého ducha osvícením těšíš, rozšiř nad tímto sluhú tvým N. milost svú, aby skrze něho v tvého nás počili bytí příští, skrze téhož hospodina našeho Jezu Krista. Amen.

pNum_15To učiníce, bude jedno kázaní k žákovstvu a druhé k obecnému lidu, vše jednoho času krátce.

pNum_16Tehdy arcibiskup prostředním a prostraným hlasem otieže knížete: Chceš li svatú vieru od křesťanských mužuov danú držeti a skutky spravedlivými chovati?

pNum_17Odpoví: Chci.

pNum_18Opět tíže jeho: Chceš li od boha tobě království puojčeného [194r]podlé spravedlnosti otcuov tvých zpravovati a brániti?

pNum_19Odpoví: Tak jakž božskú posílen pomocí a utěšením všech věrných jeho moci budu, tak věrně vše slibuji činiti.

pNum_20Tehdy arcibiskup promluví k lidu těmito slovy, řka: Chcete li takému N. knížeti a zprávci se poddati a jeho království tvrdú vírú ustanoviti a ku přikázaní jeho poslušni býti podlé slova svatého apoštola, jenž die: Všeliká duše mocem vyšším poddána buď, leč králi jakožto povýšenému?

pNum_21Tehdy od okolostojícího žákovstva a lidu jednostajně bude řečeno: Rádi, rádi, rádi!

pNum_22Tehdy arcibiskup se všemi biskupy die tuto modlitbu: Tebe nazýváme, hospodine, svatý otče, všemohúcí věčný bože, aby tohoto sluhu tvého N., jehožto tvého božského zpuosobení rozšafností s počátku stvoření jeho až do tohoto nynějšího dne v květu mladosti radujíce se ruosti puojčil, aby jej tvé milosti darem zbohatě a plna milosti a pravdy ze dne v den před bohem i lidem k lepšímu prospievati vždy kázal, aby svrchního vládařství stolici, milosti nebeské štědroty raduje se, přijal, a milosrdenství tvého vždy od nepřátelského protivenství odevšad jsa ohrazen, osadu jemu poručenú s pokojem milostivým a mocí vítězství šťastně vlásti zaslúžil, skrze Krista hospodina. Amen.

pNum_23Tuto modlitbu dokonajíce, kníže a arcibiskup se všemi biskupy položé se před oltářem: a má býti čtena letanie, jižto arcibiskup počne, a kantorové budú konati, až do onoho verše: Aby tohoto sluhu tvého; kterúžto některý z biskupuov die.

pNum_24Potom arcibiskup počne: Kyrie eleison. Christe eleison. Kriste, uslyš nás. Spasiteli světa, spomoz nám. Svatá Maří, pros za nás. Svatý Michale, pros za nás. Svatý Gabriel, pros za [nás]. Svatý Rafaeli, pros za [nás]. Světí kuorové andělští, proste za [nás]. Svatý Jane Křtiteli, pros za [nás]. Svatý Petře, pros za [nás]. Svatý Pavle, pros za [nás]. Svatý Ondřeji, pros za [nás]. Svatý Jakube, pros za [nás]. Svatý Jene, pros za [nás]. Svatý Thóma, pros za [nás]. Svatý Filipe, pros za [nás]. Svatý Jakube, pros za nás. Svatý Bartoloměji, pros za nás. Svatý Matěji, pros za nás. Svatý Šimone, pros za nás. Svatý Tadee, pros za nás. Svatý Matúši, pros za [nás]. Svatý Lukáši, pros za [nás]. Svatý Marku, [pros za nás]. Svatý kuoře apoštolský a evangelistský, pros za [nás]. Svatý Štěpáne, pros za [nás]. Svatý Víte, pros za [nás]. Svatý Václave, [pros za nás]. [194v]Svatý Vojtěše, pros za nás. Svatý Zigismunde, pros za [nás]. Svatý Jiří, pros za [nás]. Svatý Benedikte, pros za [nás] z svými bratry. Svatý kuoře mučedlníkuov, pros za [nás]. Svatý Silvestře, pros za [nás]. Svatý Řehoři, pros za [nás]. Svatý Martine, pros za [nás]. Svatý Mikuláši, pros za [nás]. Svatý Františku, pros za [nás]. Svatý Prokope, pros za [nás]. Svatý kuoře zpovědlníkuov, pros za [nás]. Svatá Maří Magdaléno, pros za [nás]. Svatá Margareto, pros za [nás]. Svatá Kateřino, pros za [nás]. Svatá Kláro, pros za [nás]. Svatá Lidmilo, pros za [nás]. Svatý kuoře panenský, pros za [nás]. Všichni boží světí, proste za nás. Milostiv buď, odpusť jemu, hospodine. Od osidl ďábelských zprosť jeho, hospodine. Od náhlé a nepřevěděné smrti zbav jeho, hospodine. Skrze svaté tvé narození zprosť jeho, hospodine. V den súdný zprosť jeho, hospodine. Hříšníci tebe prosíme, uslyš nás. Aby pokoj a smíření nám dal, tebe prosíme, uslyš nás. Aby odpuštění všech hříchuov dal jemu, tebe prosíme, uslyš nás. Arcibiskup die toto: Aby tohoto sluhu tvého v tvé spravedlnosti, milosti a svatosti zachovati ráčil, tebe prosíme, uslyš nás. Aby tohoto sluhu tvého N. králem zvoliti ráčil, tebe prosíme, uslyš nás. Aby jeho požehnati a povýšiti ráčil, tebe prosíme, uslyš nás. Aby jeho na ciesařství povýšení dovesti ráčil, tebe prosíme, uslyš nás. Synu boží, tebe prosíme, uslyš nás. Beránku boží, ješto snímáš hříchy světa, odpusť jemu, hospodine. Beránku boží, uslyš jeho, hospodine. Beránku boží, smiluj se nad námi. Kriste uslyš nás. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Otče náš. Responsorium. A neuvoď nás v pokušení. Versus. Ukaž nám, hospodine, milosrdenství tvé. Responsorium. A spasení tvé daj nám. Versus. Hospodine, uslyš modlitbu mú. Responsorium. A volání mé k tobě přiď. Versus. Hospodin s vámi. Responsorium. I z duchem tvým. Počínají se modlitby.

pNum_25Bože, jenž lidu tvému svú mocí radíš a svú mocí panuješ, daj tomuto sluze tvému duch múdrosti s opravováním kázni, aby tobě se vším srdcem nábožen v království zpravování ostal vždycky statečen a tvým darem za jeho časuov bezpečenství církve zpraveno bylo, a v tichosti náboženství křesťanské ostalo, aby v dobrých skutcích trvaje, do věčného království tebú vuodcí mohl přijíti, skrze Krista hospodina. Amen.

pNum_26Modlitba: Požehnaj, hospodine, tohoto krále našeho N., jenž všechna království uskrovuješ od věku; a takým jeho požehnáním oslav, [195r]aby Davidova požehnání a povýšení držal žezlo, a oslaven jsa, v jeho ihned nalezen byl zaslúžení. Daj jemu tvým nadšením s krotkostí tak zpravovati lid, jakož to s Šalomúnovi dal tvé obdržeti království pokojně, aby tobě vždycky s strachem byl poddán, a tobě rytěřoval s pokojem. Buď tvým štítem zasloněn s svými pány, a všudy tvú milostí vítězem buď. Ucti jeho mimo všecky krále národuov, šťasten jsa nad lidem panuj, a šťastně se jemu národové klanějte. Buď živ mezi lidskými pluky, veleben buď v súdích spravedlnosti, zvláště zbohať jeho tvá přebohatá pravice, bujnú obdrž vlast a jeho dětem daj na budúcí časy. Daj jemu dlúhost života na světě, a v jeho dnech aby vzešla spravedlnost od tebe, mocnú drž zpravování stolici, aby s veselím a spravedlností u věčném radoval se království skrze Krista hospodina. Amen.

pNum_27Modlitba: Všemohúcí věčný bože, vládaři všeho, země i nebe stvořiteli i zpuosobce, ciesaři andělský a všech králi králuov a pane panujících, jenž si Abrahamovi, sluze věrnému tvému, nad nepřáteli svítěziti dal, Mojžíšovi a Jozue, lidským prelátóm, mnohé vítězství puojčil, a pokorného Davida, dítě tvé, království duostojenstvím povýšil, Šalomúna múdrostí a pokoje nevypraveným darem vzbohatil: vzezřiž prosíme k modlitbám pokory naší, a na tohoto sluhu tvého N., jehožto jsme pokorným náboženstvím za krále zvolili, požehnání tvých dary rozmnož, a jeho pravici tvé moci vždycky a všudy obklič; aby Abrahama dřéveřečeného jsa věrú utvrzen, Mojžíšovú krotkostí ohrazen, Jozue silú posílen, Davidovú pokorú povýšen, Šalomúnovú múdrostí jsa okrášlen, tobě se ve všem slíbil, a po cestě spravedlnosti neuraženým chodem vždycky chodil, a církev tvú potom viec s osadami jej přilúčenými tak odchoval a učil a vedl a ohradil, a proti všem vidomým nepřátelóm jej mocně a královsky tvé moci opravením přisluhoval, a ku pravé víře a pokoje smíření jich umy, tě pomáhajícím, opravil, aby toho lidu spravedlivým poddáním posílen, duostojnú milostí oslaven, na otcovu stolici [195v]slušně tvým smilováním ostúpiti zaslúžil, a tvého zaslonění helmem ohrazen, pukléřem nepřemoženým jsa zasloněn, oděním nebeským jsa obklíčen, žádajícého vítězství truojzvuk šťastně přijal, a hruozu své moci nevěřícím ukázal, pokoj tobě rytěřujícím vesele přinesl, skrze pána našeho Jezu Krista, jenž mocí svatého kříže peklo zbořil a království ďáblovo přemohl, do nebes vítěz vstúpil, v němžto všecka moc a králuov záleží vítězství, jenž jest chvála pokorných, život a spasení lidské, jenž s tebú živ jest a kraluje na věky.

pNum_28Jiný biskup die tuto modlitbu: Bože, nevypraviteli světa a stvořiteli, [stvořitel] národa lidského jsi a opravce ciesařství, potvrditel králuov, jenž života věrného přítele tvého, patriarchy našeho Abrahama, přezvolil s krále věkóm budúcího, ty jsúcího krále tohoto s jeho vojskem, skrze prosbu všech svatých, vším požehnáním zbohať, a na stolici králové tvrdým ustavičenstvím svtrď. Navštěv jeho, jakožto Mojžíše ve kři, Jozue v boji, Gedeona na poli a Samuele v chrámě, a jeho tiem požehnáním hvězdským a rosú tvé múdrosti obli, kterúžto svatý David v slavnici, Šalomún, syn jeho, tě zjevujícím, přijal z nebes. Buď jemu proti zástupóm nepřátelským meč, pancíř v protivenství, helm v prospěšenství, proti vybojování štít věčný; a daj, aby národové jemu drželi víru, šlechtici jeho a bohatci měli pokoj, milovali lásku a zdržovali se od skúposti, aby mluvili spravedlnost, ostřéhali pravdy a tak lid ten pod jeho přikázaním rostl, posílen požehnáním u věčnosti, aby vždycky ostali, veseléce se v pokoji, vítězové. To on dáti rač, jenž živ jest a kraluje na věky. Amen.

pNum_29Tehdy arcibiskup die tuto modlitbu: Bože, jenž lidu tvému mocí radíš […] jakožto dřéve.

pNum_30Potom počnú mši. Introit. Obraniteli náš, obezři, bože, a vzezři v obličej mazaného tvého, nebo lepší jest den jeden v sínech tvých nad tisíc. Žalm: Kterak sú milé schrány tvé, hospodine, moci, žádá a vadne duše má v síních božích. Chvála otci […], potom Kyrie eleison. Potom: Chvála na výsosti bohu. Collecta. Prosíme, všemohúcí bože, aby sluha tvuoj N., král náš, jenž tvým [196r]smilováním přijal království vládařství, aby také šlechetností všech přijal vzplody, jimižto jsa podobně okrášlen, i hříchuov se propasti varovati, a nepřátely přemoci, a k tobě, jenž si cesta, pravda a život, slavněji mohl dojíti, skrze Krista hospodina našeho. [Amen.]

pNum_31Epištola svatého Petra apoštola: Najmilejší! Poddáni všemu člověčímu stvoření buďte pro boha, buďto králi, jakožto povýšenému, buďto knížatóm, jakožto od něho poslaných na pomstu zločincuov a k chvále dobrým; neb tak jest vuole boží, aby dobře činíce, oněměti kázali nevěhladčstvu lidí neumělých; jakžto svobodní, a ne jakožto majíce zastření zlosti svobodenství, ale jakožto sluhy boží. Všechny ctěte, bratrství milujte, boha se bojte, krále v čest mějte; sluhy poddaní buďte ve vší bázni pánóm netolik dobrým a skrovným, ale také i poběhlým, neb to jest milost v Kristu Ježíši hospodinu našem.

pNum_32Hradál: Zprav se modlitba má, zazžení v obezření tvém, hospodine! Versus. Vzdvižení rukú mú obět večernie, alleluja! Versus. Hospodine, v moci tvé vzraduje se král, a na spasiteli tvým zveselí se náramně.

pNum_33Po epištole, když bude kuor zpievati hradál, dva opaty infulovaná v kaple svatého Václava vezmú olej svatý, jenž bude v kalichu velikém postaven; kterýžto kalich všechen bude přikryt rúchú hedvábnú, i ponesú jej poctivě před oltář svatého Víta, a stánek nad ním roztažen bude. Kalich pak z jich rukú poctivě s celováním přijma arcibiskup, postaví na oltáři. Potom dokonajíce alleluja a sequencii, arcibiskup pójde k mazání hlavy, prsí, plecí, ramen; kterážto mazání mají býti spolu. A prvé leje olej na hlavu na kříž a die: Maži tě za krále olejem svatým neb svaceným. Svatého ducha milost pokory našie řádem v tě sstup obižná, aby jakožto našima neduostojnýma rukama olejem přirozeným ztučněl si, zevnitř jsa obmyt, také jeho nevidomým mazáním zmazán, utučněn býti zaslúžil vnitř, a jeho také najsvrchovaněji duchovním umazáním vždycky omyt, neslušné věci varovati se vší myslí naučil nebo mohl, a užitečné duše tvé ustavičně mysliti, žádati a činiti mohl s pomocí pána našeho Jezu Krista, jenž [196v]s otcem kraluje na věky věkoma. Amen.

pNum_34Modlitba: Kriste, zmaž tohoto krále na opravování, jakožto s mazal knězy a proroky, krále a mučedlníky, kteřížto skrze víru přemohli sú království, činili sú spravedlnost, i došli sú slíbení. Tvé přesvaté mazání na hlavu jeho stec, a vnitř sstup, a srdce jeho vnitřnost prostup, a slibuov, kterýchžto sú došli převítězní králové, milostí tvú dóstojen byl učiněn, aby na tomto světě šťastně kraloval, a jich tovaryství v nebeském království došel, skrze hospodina našeho Jezu Krista, syna tvého, jenž zmazán jest olejem veselé na dědice své, a mocí svatého kříže moci povětrné pobojoval, peklo zrušil, a vládařství ďábelské přemohl, a do nebes vítěz jsa vstúpil; v jehožto ruce všeliké vítězství, chvála a moc záleží; jenž s tebú živ jest a kraluje v jednotě ducha svatého buoh. Amen.

pNum_35Modlitba: Bóh, boží syn Jezus Kristus, hospodin náš, jenž od otce olejem veselé zmazán jest nad účastníky své, skrze nynějšího svatého mazání vlití milost ducha svatého utěšitele na tvú hlavu vli požehnání, kterúžto až do vnitřnosti srdce tvého projíti kaž, aby tiemto vědomým a dotýkavým darem nevědomě mohl přijíti, a časné království spravedlivú skrovností dokonaje, věčně s ním kralovati zaslúžil, jenž sám bez hříchuov král králuov živ jest, a kraluje v jednotě ducha svatého. Amen.

pNum_36Modlitba: Bože, jenž si spravedlivých chvála a milosrdenství hříšných, jenž si poslal syna tvého předrahú svú krví lidské pokolení vykúpiti, jenž třeš boje a obránce jsi v tě úfajících, a pod jehožto dobrovolenstvím všech království záleží moc, tebe pokorně prosíme, aby tohoto krále, sluhu tvého N., v tvé milosrdenství úfajícého, na nynější stolici požehnal ihned, a tu býti ráčil, aby on, jenž tvým žádá zacloněním obráněn býti, všech byl nepřátel mocnější. Učiň jeho, hospodine, blahoslavena, a vítězem nepřátel všech svých; korunuj jeho korunú spravedlnosti a milosti, aby ze všeho srdce a vší mysli v té víře tobě slúžil, tvú svatú církev obraňoval a povyšoval, a lid od tebe jemu poručený spravedlivě opravoval, žádného práva, úkladem [197r]zlých, v nespravedlnost obracoval. Zapal, hospodine, srdce jeho k milování tvé milosti skrze mazání tohoto oleje, kterýmžto s mazal krále a proroky, aby spravedlnost miluje, po cestě spravedlnosti ochotně lid veda, potom po skonání od tebe zpuosobených v králové výsosti let věku jeho, k tobě přijíti zaslúžil, skrze Krista pána našeho. Amen.

pNum_37Modlitba: Všemohúcí věčný bože, jenž s Azaele na Syrii a Hyen na Israhel skrze Heliáše, Davida a také Saula skrze Samuele proroka za krále zmazati kázal: daj, prosíme, rukama našima, pomoc tvého požehnání, a tomuto sluze tvému N., jehožto dnes, ač neduostojní, za krále svatým mazáním jsme zmazali, duostojný mazání toho užitek daj a moc. Ustanov, hospodine, kněžstvo na rameni jeho, aby byl silen, spravedliv, věrný, rozšafný, neustávalý, nerozpačlivý, království jeho a lidu tvého zprávce, nevěrných výbojce a spravedlnosti následovník, a zaslúžení a provinění odplatce, a církve tvé svaté a víry křesťanské obránce, k ozdobě a [chvále] jména tvého slavného, skrze Krista pána našeho. Amen.

pNum_38A dokonajíce modlitby, držením před ním subtile a ďalmaky arcibiskup požehná, řékaje tuto modlitbu: Bože, králi králuov a pane panujících, skrze něhožto králi kralují, a zákonuov ustaviteli práva konají, rač milostivě požehnati toto královo rúcho, a daj, aby sluha tvuoj, král náš N., jenž je má nositi, okrášlením dobrých mravuov a svatých skutkuov před obezřením tvým stkvěl se, a po časném životě věčnú chválu, ješto času nemá, bez konce držal, skrze Krista pána našeho. Amen.

pNum_39Učině požehnání rúcha, obleče jej v ně a ihned jemu bude mazati ruce, řékaje tuto modlitbu: Mazáni buďte ruce tyto olejem svaceným, kterýmžto mazáni byli králové a proroci, a jakožto mazal Samuel Davida za krále, aby byl požehnaný a ustavený král v tomto království nad lidem tiemto, kterýžto hospodin buoh tvuoj dal tobě k opravování a k vládení. To on rač dáti, jenž s otcem a svatým duchem živ jest a kraluje na věky věkuov. Amen.

pNum_40Potom die: Hospodin s vámi. Responsorium. I s duchem tvým.

pNum_41Modlitba: Obezři, všemohúcí hospodine, jasným zrakem tohoto slavného [197v]krále N., a jakož s požehnal Abrahama, Izáka a Jakuba, takéž jeho štědrým požehnáním duchovní milosti se vší plností tvé moci obvlažiti a obliti rač. Daj jemu, prosíme, z rosy nebeské a z tučnosti země obížnost obilé, vína, oleje a všeho ovoce hojnost, a z štědrosti božského daru dlúhé časy, aby za jeho kralování bylo zdraví těl u vlasti, a pokoj neporušený v království, a duostojnost slavná králové sieni najvětším bleskem králové moci všech se stkvěla v noci světlostí najsvětlejší, aby se sklnula a stkvěním přestkvúcím, jakožto bleskem najvětší světlosti oblita viděna byla. Daj jemu, všemohúcí bože, aby byl přesilný ohrance vlasti, utěšitel kosteluov a klášteruov svatých, s převelikú milostí králového darování, aby byl silnější všech králuov, přemahatel vrahuov, na súzení odbojujících a pohanských národuov; a buď svým nepřátelóm velmi hrozný přenajvětší silú králové moci, knížatóm a převysokým pánóm a věrným svého království tak byl veleben, mil a lítostiv, aby se jeho všickni báli a jej milovali, a králové z ledví jeho skrze jeho budúcí časuov budúcích aby vyšli, a tak království zde mohl zpravovati všecko, aby po slavných časích a šťastných tohoto věku radosti věčné u věčném blahoslavenství míti zaslúžil. A to on rač dáti, jenž jest živ a kraluje věky věkoma. Amen.

pNum_42Modlitba: Ducha svatého milost pokory naší řádem v tě obižná sstup, aby jakožto rukama našima neduostojnýma zmazán olejem přirozeným tučníš zevnitř, takéž jeho nevědomým mazáním mazán jsa, utučněn býti zaslúžil vnitř, a jeho duchovním mazáním svrchovaně všudy zmazán jsa, neslušností se varoval vší myslí a jimi hrdati se naučil anebo mohl, a užitečné věci duše tvé ustavičně mysliti, činiti i žádati mohl, s pomocí hospodina našeho Ježíše Krista, jenž z bohem otcem a s týmž svatým duchem kraluje na věky věkoma. Amen.

pNum_43Modlitba jakožto dřéve: Bože, jenž lidu mocí ráčíš […, ] a tu modlitbu dokonaje, promění hlas, a die výše, podlé obyčeje prefací:

pNum_44Po všecky věky věkuov. Amen. Hospodin buď s vámi. I s duchem tvým. Vzhůru srdce máme ku pánu Bohu. Díky vzdáváme pánu Bohu našemu. [198r]Hodné a spravedlivé jest. Jistě hodné a spravedlivé jest, pravé a spasitedlné. My tobě vždycky a všudy díky vzdáváme. Hospodine, svatý otče, všemohúcí věčný bože, zvolených sílo, pokorných výsosti, jenž na počátce skrze prolití potopy hříchy světa trestal, a skrze holubici, větev olivy nesúcí, pokoj zemiem navrácený ukázal s. A opět Arona, sluhu tvého, skrze mazání oleje knězem s ustanovil; a potom skrze též masti vlití na opravování lidu Izrahelskému kněží a krále i proroky zčinil a obličej církve v oleji obveselovati prorockým hlasem sluhy tvého Davida zvěstoval: prosíme, všemohúcí otče, aby skrze tohoto stvoření tučnost tohoto sluhu tvého N. posvětiti ráčil tvým požehnáním a skrze něho v podobenství holubice pokoj spravedlnosti lidu jemu poddanému dáti, a příklady Aronovy v boží službě snažně následovati, a království výsosti v radách, v umění a spravedlnosti súdy všudy odjíti a obličej veselosti skrze toho oleje mazání a tvé požehnání s tvú pomocí všie osadě hotov mieti kaž, a jenž si studnice nepotuchlé světlosti, a počátek věčné dobroty, králuov utěšitel, dobrého všeho přidavatel a duostojenství dařitel, tvé nevypravené milosti sliby všemi prosíme, aby sluhu tvého N., jehož s králového duostojenství jeho výsosti chtěl povýšiti, múdrostí a všech jiných ctností okrasú učiň okrášlena, a proto že ť jest tvuoj dar, že kraluje, buď tvé milosti, aby to šťastně činil, aby v základu víry, naděje a milosti ustaven jsa, hříchuov plzkosti odtržen jsa, nad vidomými i nevidomými vrahy vítěz učiněn, poddaného lidu přispořením, prospěšenstvím a bezpečenstvím obveselen, s nimi pochotným milováním sjednán, pominutého království bez viny držal, od věčného neskonaných radostí tvú milostí došel, skrze Krista pána našeho, skrze něhožto velebnost tvú chválé anjelé, modlé se panství, třesú se mocnosti, nebesa i nebeské ctnosti, i blahoslavená serafin s tovaryšným veselím svítí, s nimižto i naše hlasy aby dopustiti kázal, prosíme, pokorným vyznávaním řkúce: (Potom die kuor) Svatý, svatý, svatý!

pNum_45To skonaje arcibiskup, [198v]vloží na kníže královský plášť, řka: Vezmi plášť na čtyři hrany udělaný, skrze něžto srozuměj, že čtyři cesty světa božské moci jsú poddány, a nižádný muož šťastně kralovati na zemi, leč by jemu moc kralování byla dána s nebe.

pNum_46Požehnání meče králového. Uslyš, prosíme, hospodine, prosby naše, aby ten meč, jímžto tento sluha tvuoj N. žádá se opásati, velebností tvé pravice požehnati a posvětiti ráčil, aby obrana a zaclonění mohl býti kosteluov, vdov, sirotkuov i všech bohu slúžících, proti ukrutnosti pohanské strach a síla, skrze Krista pána našeho. Amen.

pNum_47Potom od biskupuov vezme meč, a s mečem, aby věděl, že jemu jest všecko království poručeno, když die arcibiskup: Vezmi meč skrze ruce biskupovy, kterakž kolivěk neduostojně, však náměstvím a mocí svatých apoštoluov posvěceně, tobě královsky dán a našeho požehnání úřadem, na obránění svaté boží církve božsky zjednán. A buď pamětliv toho, o němžto žaltářník prorokoval, řka: Opaš se mečem tvým na ledví tvé přemocně, aby jím a skrze něj moc spravedlnosti činil, těžkost zlosti mocně zkazil nebo zrušil, a svatú boží církev i její věrné zasloňoval a obraňoval, ani méně pod věrú křivé křesťany, nežli křesťanského jména vrahy tupil a rušil. Vdovám a sirotkuom milostivě pomáhaj a jich braň, opuštěné oprav, opravené chovaj, msti nespravedlnosti, potvrď dobře zpuosobené: aby to čině, moci vítězstvím oslaven a spravedlnosti následovník výborný, s tohoto světa spasitelem, jehožto podobenství ve jméno držíte, bez skonání zaslúžil kralovati, jenž s otcem v jednotě ducha svatého kraluje na věky.

pNum_48Opásán pak mečem, takéž od nich vezme náramky, kdyžto die arcibiskup takto: Vezmi náramky přísnosti a múdrosti a božského oklíčení znamení, skrze něžto aby rozuměl, že všecka učinění tvá proti nepřátelóm vidomým nebo nevidomým mohú býti ohrazena skrze Krista pána našeho.

pNum_49Požehnání prstene králového: Požehnaj, hospodine, a posvěť prsten tento a pošli nadeň sedmer duch tvuoj, jehožto sluha tvuoj požívaje, prstenem víry darován mocí najvyšieho bez hřiechu ostřéhán byl, a všecka požehnání, ješto v písmě božském nalezena jsú, naň štědře sstúpila, aby cožkolivěk posvětí, osvěceno ostalo, [199r]a cožkolivěk požehná, duchovním požehnáním požehnáno bylo, skrze Krista pána našeho. Amen.

pNum_50Když arcibiskup bude jemu vkládati prsten na ruku, die tuto modlitbu: Vezmi králového duostojenství prsten, a skrze něj v tobě křesťanské víry poznaj znamení. Neb jakožto dnes posazuji tě za hlavu a knieže království a lidu, takéž aby byl trvajicí přispořitel a ustanovitel křesťanství a křesťanské víry, aby šťasten v diele, bohat u vieře, s králem králuov radoval se skrze něho, jehožto jest čest a chvála na věky věkuov. Amen.

pNum_51Potom vezme meč, jímžto byl opásán, a jej bohu na oltáři ofěruje, jenž hrabie jiných vyší nebo větší, kterýž tu bude, vyplatí, a vyplatě před ním ponese. Když pak arcibiskup dá jemu žezlo a jablko, die takto: Vezmi žezlo, králové moci slovutný prut, to věz přijmi prut moci, kterýmžto aby sám se dobře zpravoval, svatú církev a lid křesťanský tobě od boha poručený královú mocí od zlých obraň, křivé tresci, pravé upokoj, aby pravú cestu držeti mohli, tvú pomocí oprav; a zčastného království do věčného vládařství s jeho pomocí došel, jehožto království trvá na věky věkuov. Amen.

pNum_52Opět die takto: Přijmi proto prut moci a pravdy, skrze něžto srozuměj, aby krásil o dobrotivých a skrotil zlé, bludné nauč cestě, k okluzným ruky podaj, rozptyl pyšné a zdvihni pokorné; ať by otevřel dveře pán náš Ježíš Kristus, jenž sám o sobě die: Já ť sem dveře, skrze mě ktož vejde, spasen bude. A on, jenž jest klíč Daviduov a žezlo domu Izrahelova, jenž otevře a žádný nezavře, buď tobě pomocník, jenž vyvodí svázaného z domu žaláře, sedícého v temnosci a v stínu smrti, aby ve všem následovati jeho zaslúžil, o němžto prorok David prorokoval, řka: Stolice tvá, bože, na věky věkoma; prut zpravení prut království tvého. A následuj onoho, jenž die: Miluj spravedlnost a nenáviď zlosti. Neb proto mazal tě buoh, buoh tvuoj olejem veselé na příklad onoho, jehožto před věkem zmazal byl nad účastníky jeho Jezu Krista pána našeho, jenž s otcem a s svatým duchem živ jest a kraluje na věky věkoma.[199v]Amen.

pNum_53Po žezlu arcibiskup die tuto modlitbu: Všemohúcí hospodine, studnice dobrého a všech, bože, ustaviteli prospěchuov, daj prosíme sluze tvému N. přijaté dobře zpravovati duostojenství, a od tebe jemu danú čest rač posíliti, ucti jeho mimo všecky krále, tvým jeho požehnáním vzbohať, a na stolici království ustavičenstvím stvrď, navštěv jeho v plodu, daj jemu dlúhost života, za dnuov jeho aby vzdy zchodila spravedlnost, aby s radostí a s veselím u věčném radoval se království skrze Krista pána našeho. Amen.

pNum_54Požehnání koruny královy nebo králové. Modlitba: Bože, tvých věrných koruno, jenž na hlavách jich postavuješ korunu drahého kamení, požehnaj a posvěť korunu tuto, aby jakožto ona rozličným kamením jest okrášlena, takéž sluhu tvého, nositel její, mnohých předrahých ctností darem tvú darující milostí byl naplněn, skrze Krista pána našeho. Amen.

pNum_55Potom pokropí svacenú vodú na korunu, a pokadí ji biskup anebo arcibiskup, i vstaví ji arcibiskup na hlavu přede všemi biskupy, a die tuto modlitbu: Vezmi korunu království, kterážto ač neduostojnýma, však biskupovýma rukama na tvú hlavu jest vstavena, skrze nižto svatosti chválu a čest a skutkuov moci zjevně znamenati rozuměj, a skrze ni tě účastníkem tajemství našeho nebuď nevědom. A tak jakožto my vnitřní pastýři a zprávce duše jsme rozuměni, takéž ty zevnitřní pravý boží následovník a hrdinný proti všem protivníkóm církve Kristovy obránce, a království tobě od boha daného a skrze úřad našeho požehnání místo apoštoluov i všech svatých poručeného statečný zprávce a kralovatel prospěšný vzdy byl, a mezi slavnými vítězi šlechetnostmi drahého kamení okrášlen a odplatú věčného štěstí korunován jsa, s vykupitelem a spasitelem Jezu Kristem, jehožto jméno a náměství nositi tě věřé, bez konce se radoval, jenž živ jest a kraluje buoh s bohem otcem na věky věkuov. Amen.

pNum_56Modlitba: Bože věčnosti, kníže moci, všech vrahuov přemahateli, požehnaj tohoto sluhu tvého N., tobě svú hlavu nakloňujícého, a v dlúhém zdraví a v prospěšném [200r]štěstí jej zachovaj, kdežkolivěk pomoci bude tvé žádati, brzo přispěj a zasloň i obraň. Daj jemu, prosíme, hospodine, bohatství milosti tvé, naplň v dobrém žádost jeho, korunuj jeho milosrdenstvím tvým, aby tobě hospodinu dobrotivým náboženstvím ustavičně slúžil, skrze Krista pána našeho. Amen.

pNum_57Potom počne kuor tuto antifonu: Zachovaj a buď muž, a drž přikázaní hospodina tvého, aby chodil po cestách jeho a střeh ustanovení jeho a přikázaní jeho a svědectví a súdy jeho, a kam se kolivěk obrátíš, potvrď tě buoh.

pNum_58Potom ihned dějí požehnání naň, to ješto na sněmě řékají: Požehnaj tebe hospodin, a ostřéhaj tě, a jakožto chtěl tě nad svým lidem býti králem aneb královú, takéž na tomto světě šťastným a věčného štěstí daj ť účastnost.

pNum_59Modlitba: Žákovstvo a lid, jehožto chtěl svú pomocí k tvému potvrzení sebrati, svým zpuosobením a tvým poručenstvím, přes dlúhé časy daj ť šťastně opraviti, aby božího napomínaní poslúchajíce, protivenství strádajíce, všeho dobrého plnost majíce, tvého přikázaní věrnú milostí poslúchajíce, na tomto světě tichosti požívajíce, věčné chvály nikdy nebyli odlúčeni. To on dáti rač, jenž kraluje na věky věkuov. Amen.

pNum_60Potom korunován poctivě od biskupuov, bude veden přes kuor od oltáře až do stolice, a kuor bude zpievati tuto responsoř: Žádaní duše jeho dal s jemu.

pNum_61Po responsoři die jemu arcibiskup takto: Stój a drž viec miesto […] až dotavadto otcovým nadstúpením držal, dědickým právem tobě oddané, skrze moc boha všemohúcího a nynější poručení naše, to věz všech apoštoluov i jiných sluh božích, a jimžto žákovstvo svatých oltářuov blíže uzříš, tiem jemu větší v miestech podobných čest ukázati pomni, a prostředník boží a lidský tě prostředníkem aneb prostřednicí žákovstva a osad učinil.

pNum_62Na tomto místě káže jemu siesti na stolici arcibiskup, řka: A na té královské stolici potvrď tebe buoh a v království věčném s sebú kralovati kaž Ježíš Kristus, pán náš, král králuov, pán panujících, jenž s tebú živ jest v jednotě ducha svatého buoh na věky věkuov. Amen.

pNum_63Tehdy dá jim mír s celováním; všechen pak žákovský zbor, takému zprávci [200v]raduje se, zvučici chválu a vysokým hlasem mužským zpievati budú: Tě, boha, chválíme. A obec pak: Hospodin, pomiluj ny.

pNum_64Slib a vyznávanie královo před stolicí, před bohem a před lidem i žákovstvem: Vyznávám a slibuji před bohem i anjely jeho nyní i potom vždycky zákon a spravedlnost i pokoj svaté boží církve a lidu mně poddanému podlé moci a vědomí zachovati a činiti, s zachováním milosrdného vzezření, jakož to s radú věrných našich najlépe nalezti moci budeme, a biskupuov, kosteluov božích duostojnú a řádnú čest ukazovati, a to což od ciesařuov a králuov kosteluov jim poručeným dáno aneb navráceno jest, bez porušení zachovati, opatóm a hrabiem i nádobám kostelním podobnú čest podlé rady věrných našich činiti. Amen.

[scroll to TOC]
Řád na požehnání králové,

pNum_65kterúžto mají světiti ihned, když skoná svěcení královo, tiemto činem. Ihned korunovavše jeho, a ji když požehnati a korunovati káže: tehdy prostovlasá s odkrytú hlavú dvěma biskupoma bude dovedena před oltář, a tu položéci se před oltářem, má se modliti; kterážto od biskupuov zdvižena s modlitby, má opět hlavy pokloniti. To učiníce, arcibiskup die tuto modlitbu:

pNum_66Všemohúcí věčný bože, studnice a počátku vší dobroty, jenž ženského národu křehkosti nezamítaje některaké protivíš se, ale milostivě přijímaje radějí zvoluješ, a jenž mdlé světa zvoluje, silné všeliké pohaněti s umyslil, jenž také věčné chvály a moci tvého vítězství, v ruce Judit ženy, když židovského lidu nad ukrutným nepřítelem kralovati chtěl, […,] vzezři, prosíme, hospodine, na modlitbu pokory naší, na tuto sluhu tvú N., kterúžto pokorným náboženstvím za královú jsme volili, požehnání tvých dary rozmnož, a ji pravicí tvé moci vždycky a všudy obklič; buď stínem tvého daru odevšad mocně zasloněna, aby vidomého i nevidomého vraha zlosti vítězsky vybojovati mohla, a s Sárú a s Rebekú, s Liú a s Ráchel, poctivými a blahoslavenými ženami, plodem života svého obtížena neb vzplozena býti zaslúžila, na okrášlení všeho království a stavu svaté boží církve [201r]opravování a také zaslonění, skrze Krista pána našeho, jenž z neporušeného blahoslavené panny Marie břicha narodiv se, navštieviti a obnoviti tento svět ráčil jest, jenž s tebú živ jest v jednotě ducha svatého buoh a kraluje na věky věkuov. Amen.

pNum_67Opět jiné žehnání před oltářem též královny před knížaty a pány skrze arcibiskupa řkúcího: Bože, jenž sám máš nemsrtedlnost a v světlosti přebýváš neupřistúpené, jehožto rozšafnost v svém zpuosobení nemýlí se, jenž s učinil, ješto budúcí sú, a zuoveš ta, ješto sú, jakžto ta, ješto nejsú, jenž pyšné pravým skrovenstvím s kněžství smietáš, a pokorné milostivě na výsost vzvodíš: nevypraveného milosrdenství tvého pokorně prosíme, aby jakžto Hester královnu dle židovského zdravie z vězení nebo z uokov zproštěnú od krále Asverovy komňaty a království jeho účastnosti jíti s kázal, takéž tuto sluhu tvú pokory naší požehnáním a křesťanské osady dle k spasení k duostojnému a vysokému krále našeho zdávaní milosrdně jíti puojč, aby v králového manželství slibu všudy přebývajíci stydliva, blízkú panenství palmu zdrženie mohla obdržeti, a pánu bohu živému a pravému ve všem a nade všecko slíbiti se ustavičně žádala, a tebú nadechnutím, což tobě libo jest, vším srdcem skonala.

pNum_68Znamenati jest, že sukně králové i košile mají býti otevřené napřed i nazad až do pasu; a kněz arcibiskup má ji mazati na kříž svatým olejem na hlavě a na prsech i na pleci, a řéci, když ji maže, takto: Ve jméno otce i syna i ducha svatého prospěj tobě toto mazání svatého oleje ke cti a k věčnému potvrzení na věky věkuov. Amen.

pNum_69Po tom pomazání modlitba: Svatého ducha milost, pokory naší úřadem, v tě plna vstup, a jakožto rukama našima neduostojnýma olejem přirozeným omyta tučníš zevnitř, takéž jeho nevidomým mazáním zmazaná utučněna býti zasluž vnitř, a jeho duchovním mazáním svrchovaně vždycky omyta, neslušnosti varovati se a hrdati naučila vší [201v]myslí, nebo mohla, a užitečné duše tvé vždycky mysliti, žádati i činiti mohla, s pomocí hospodina našeho Jezu Krista, jenž z bohem otcem a svatým duchem kraluje na věky věkuov. Amen.

pNum_70Modlitba: Všemohúcí věčný bože, připlovúcí duch tvého požehnání na sluhu tvú N. pro nás, jenž se modlíme, milostivě vli, a kteráž skrze ruce našeho vložení dnešní den králová ustavena jest, svěcení tvého duostojna a zvolena aby ostala a nikdy potom od tvé milosti odlúčena nebyla jakožto neduostojná, skrze Krista pána našeho. Amen.

pNum_71Po této modlitbě dá králové žezlo arcibiskup, jiného zpuosobení než královo žezlo, ale prut podobný prutu královu, bez modliteb, a pak vloží prsten na prst její arcibiskup, řka takto:

pNum_72Vezmi prsten víry, znamení přísnosti, kterýmžto aby mohla všech kacířských zlostí varovati se, a pohanské národy mocí boží tisknúti a ku poznání pravdy přijíti, skrze Ježíše Krista, pána našeho. Amen.

pNum_73Modlitba: Bože, jehožto jest všecka moc a duostojenství, daj sluze své N., znamením tvé víry, prospěšné její duostojenství skonání, v němžto aby tobě vždycky ustavičně ostala, a tobě ustavičně slíbiti se zdala, skrze Krista pána našeho. Amen.

pNum_74Požehnání koruny králové počíná se takto: Bože, tvých věrných koruno, jenž na hlavě jich pokládáš korunu z kamení drahého, požehnaj a posvěť korunu tuto, aby jakožto ona rozličným drahým kamením jest okrášlena, takéž sluha tvá, noscě její, mnohým drahého kamením ctností darem tvú štědrú milostí naplněna byla, skrze Krista pána našeho. Amen.

pNum_75Tehdy má jie vstavena býti koruna na hlavu od arcibiskupa, kterúžto vstavenú mají vzdržovati se všech stran šlechtici čeští. Arcibiskup pak má řéci, vstavuje korunu, tuto modlitbu: Vezmi korunu chvály, čest veselé, aby stkvúcí stkvěla se a věčným radováním korunována byla. Amen.

pNum_76Modlitba: Úřadem našeho duostojenství za královú slovutně požehnaná, vezmi korunu králového zvýšení, kterážto ač neduostojnýma, však biskupovýma rukama na tvú hlavu vstavena jest; a protož jakožto vevnitř zlatem a drahým [202r]kamením okrášlena stkví se, takéž vnitř zlatem múdrosti a ctnostmi drahého kamení okrášlena býti snaž se, aby po záští tohoto světa, s múdrými pannami choti věčnému, hospodinu našemu Jezu Kristovi, duostojně a slavně vstřéci vyjdúci, nebeského království sieni ve dveře zaslúžila vjíti, s pomocí pána našeho Jezu Krista, jenž s bohem otcem a s svatým duchem živ jest a kraluje na věky věkuov. Amen.

pNum_77Modlitba: Všeho, hospodine, studnice dobrého, a všeho prospěšenství dárce, daj sluze tvé N. došlé dobře zpravovati duostojenství, aby od tebe jie danú chválu dobrými skutky mohla utvrditi, skrze Krista pána našeho. Amen.

pNum_78Po té modlitbě šlechtici, ješto korunu vzdržují, dovedú ji k stolici, poctivě připravené, a tu ji posadí; a s ní bude šlechetná abatyše svatého Jiří na Praze zákona svatého Benedikta, kterážto pro své duostojenství pozvána a prošena při korunování králové vždy má býti; a okolo ní stanú šlechtici a paní urozené království Českého. Pak v obětování a míru nošení a božího těla přijímaní ovšem řád králový dřéve znamenaný zachován má býti.

pNum_79Žehnání korúhve: Nakloň, hospodine, ucho tvé k modlitbě naší pokory, a skrze orodování svatého Michala archanjela tvého a pána nebeských ctnoscí, daj nám pomoc pravice tvé, aby jakož s požehnal Abrahama nad pěti králi svítězujícého, a Davida krále, v chvále tvého jména vítězské boje činícého, požehnati a posvětiti rač tuto korúhev, kterúžto na obranu svaté církve proti nepřátelské ukrutnosti nosie, aby ve jmě tvé věrní a obraňující lidu tvého po nie jdúcí skrze moc svatého kříže vítězství nad nepřáteli dobyvše, radovali se, jenž s otcem a s svatým duchem živ jsi a kraluješ na věky věkuov. Amen.

pNum_80Tuto se dokonává korunování. A potom budú čísti čtení svatého Matúše:

pNum_81Za onoho času odšedše zákonníci, učinili radu, aby Ježíše popadli v řeči. I poslali služebníky své s herodiánskými, řkúce: Mistře, víme, že si spravedlivý a cestě boží v pravdě učíš, a není tobě péče o žádném, ani hledíš na osobu lidskú: sluší li daň dáti ciesaři, čili nic? Poznav [202v]pak zlost jich Ježíš, vece: Co mne pokúšíte, pokrytci? Ukažte mi peníz platní. A oni okázali mu peníz. I vece jim Ježíš: Čí jest tento obraz a nápis? Řekli jemu: Ciesařuov. Tehdy vece jim: Protož dajte, co jest ciesařovo, ciesaři, a což jest božího, bohu.

pNum_82Znamenati jest, když budú čísti čtení, král i králová mají složiti koruny své. A když odečtú čtení, větčí mezi arcibiskupy nebo biskupy vezme kniehy čtení, i donese králi, aby celoval, a potom králové, potom arcibiskupovi, ješto mši slúží.

pNum_83Credo dějí. Ofertoř: Slyš hlas modlitby mé, králi muoj a bože muoj! Nebo k tobě modliti se budu, hospodine!

pNum_84Po ofertoři šlechtici a páni povedú krále k oltáři, korunu jeho před ním nesúce; král pak má ofěrovati chléb bielý, s stříbrnicí plnú vína, a zlato, jakožto královému duostojenství zdáti se bude podobno. A králová takéž bude ofěrovati. A jdúce k oltáři, i zase se vracujíce, meč vytržený ponesú před králem. Secretum.

pNum_85Daj, prosíme, hospodine, obětované posvěť, aby i nám jednorozeného tvého tělo a krev bylo, i sluze tvému králi našemu N., na obdržení duše i těla zdravie, a na skonání poručeného úřadu, tě darujícím, vždycky prospievali, skrze téhož Krista pána našeho. Amen.

pNum_86Slovutné požehnání na krále a na lid, před Agnus dei: Všemohúcí bože, ducha tvého nás zbohať veselím, a králi našemu cierkevnému pokoje požívati daj tichosti. Amen. Anjela svého svatého všudy jemu stráži daj a obránci, a tak jemu jako nám ctností svatých daj posílnění. Amen. Okolek království jeho za dnuov jeho pokoj obklič poctivý, a kamžkolivěk se obrátí, jeho protivníkuov mysl umdlena buď smucující, a všeho v nás duchovenství hojnost buď skrovna. Amen. To on dáti rač, jenž s otcem a s duchem svatým živ jest a kraluje na věky věkuov. Amen.

pNum_87Jiné žehnání na krále: Všemohúcí buoh, jenž tě lidu svého chtěl býti zprávcí, on tě nebeským požehnáním světě, věčného království daj ť býti účastníkem. Amen. A puojč tobě proti všem viery křesťanské nepřátelóm vidomým i také nevidomým vítězství slavné a pokoje i odpočinutí cierkevného šťastného tě učiň dalece i široce základcí. Amen. Aby to vládařství království držíce, lid tobě poddaný kře[203r]sťanského zákona práva ostřéhaje, odevšad bezpečen, pokoje tichého požíval, a tě v zboru svatých ustaviti ráčil, a věčným štěstím tudiež za jedno s tebú radovati se zaslúžil. To on dáti rač, jehožto království a ciesařství bez konce trvá na věky věkuov. Amen.

pNum_88Opět jest znamenati, že ten, jenž jest dal králi čtení celovati, má po Pax domini vzíti mír od arcibiskupa mši slúžícého, a nésti králi i králové s kníhami, a po něm všickní i biskupové dadie celování míru jeden po druhém králi na své stolici sedícému.

pNum_89Opět znamenaj, že po umytí arcibiskupovu neb po mši, zdáli se podobné, opět kniežata nebo šlechtici přivedú krále před oltář, a tu přijme tělo a krev boží z ruky arcibiskupovy mši slúžícého.

pNum_90 Communio: Urozuměj volánie mé, přichyl se k hlasu modlitby mé, králi muoj a bože mój, nebo k tobě zmodlím se, hospodine!

pNum_91 Complenda: Toto nás, hospodine, obcování učisť od hříchu, a sluhu tvého N., krále našeho, ode všeho obraň protivenství, aby církevného pokoje obdržal tichost, a po dokonání tohoto světa k věčnému došel dědictví, skrze pána našeho Ježíše Krista, jenž s tebú živ jest a kraluje buoh v jednotě ducha svatého po všecky věky věkuov. Amen.

pNum_92Tuto se dokonává řád korunování králova i králové Českého království.

pNum_93Tuto se pak počíná řád obláčení králového, k jeho velebnosti ukázaní neb k súdu. Ale dřéve, než obleče se, před rúchem die tento žalm: Proč sú se rydali národové; a onoho žalmu tyto verše: Strach boží svatý bydlí na věky věkoma; práva hospodinova věrna sama v sobě, až do konce toho žalmu, a potom ihned oblekú jej.

pNum_94A najprvé, obláče se v sukni, die: Abych miloval pravdu a nenáviděl zlosti, protož zmazal mě buoh, buoh muoj, olejem veselé nad dědice mé.

pNum_95Potom obuje se v střevíce královské, řékaje tento žalm: Sviecení nohám mým slovo tvé a světlo stezkám mým; přisáhl sem a ustavil [203v]sem ostřéhati súduov spravedlnosti tvé. Ponížen sem až ovšem, hospodine, obživ mě podlé slova tvého. Volnosti úst mých dobře libé učiň, hospodine, a súduov tvých nauč mě. Duše má v rukú mú vezdy, a zákona tvého nezapomněl sem. Položili sú hříšníci osidlo mně, a od přikázaní nezblúdil sem. Dědinú získal sem svědectví tvá na věky, nebo veselé srdce mého jsú. Přichýlil sem srdce mé k činění spravedlností tvých u věk pro odplatu.

pNum_96Potom vezme náramky, řka: Jenž učí k šermování ruce mé a prsty mé k bojování; a položil jest jakožto lučiště mosazné ramena má.

pNum_97Potom vezme ďalmatyku, řékaje:

pNum_98Nalez mě hospodin, sluhu svého, olejem svatým svým zmazal ruce mé, ruka pak jeho bude pomáhati mně.

pNum_99Potom vezme prsten, řékaje: Vezmu královského duostojenství prsten a křesťanské víry znamení.

pNum_100Potom vezme plášť s záponú, řékaje: Oblekl mě hospodin v rúcho zlatem tkané, a nesmírnými záponami okrášlil mě.

pNum_101Potom vstaví korunu na hlavu, řékaje: Pomenšil si mne málem méně od anjeluov, chválú a ctí korunoval si mě, a ustavil si mě nad diela rukú tvú. Ztučnil si v oleji hlavu mú, a čieše má zapojující kterak přesvětlá jest, a milosrdenství tvé následuje mne po všecky dni života mého.

pNum_102Potom vezme žezlo, řékaje: Metla tvá a kyj tvuoj, ta mě utěšila sú, metla zpravení, metla království tvého.

pNum_103Potom vezme jablko, řékaje: Lid, kterýžto s posadil v rukú, zdráv učiň, hospodine, a požehnaj dědicství tvému, a vládni jimi, a pozdvihni jich až na věky.

pNum_104Potom, k stolici jda, dí: Hospodin chuda činí a vzbohacuje, ponižuje i povyšuje: vzkřešuje od země pracného a z bláta vyvodí chudého; aby jej posadil s knížaty a stolici chvály držal. A chvály božie držely jsú stežeje země, a uložil na nich svět; nohy svatých svých zachová a nemilostiví ve tmách skrčie se; neb v síle své mocen bude [204r]muž. Hospodina budú se báti protivníci jeho, a nad nimi bude zvučeti v nebesích: hospodin bude súditi kraje země a dá vladení králi svému a povýší rohu mazaného svého.

pNum_105Po oblečení die žalm: Hospodine, v moci tvé uzdravuje se král, a na spasiteli tvém veselí se náramně.

pNum_106Než má li býti súd, před žalmem má řéci: Proč sú se vzrydali národové, blažený muž, jenž neodstúpil po radě nemilostivých.

Hlavní obraz -
Náhled -
Galerie
O dokumentu
Identifikace
  • Knihovna Národního muzea v Praze
  • V B 24
Odkazy
Nástroje
Navigace
Nalistovat začátek dokumentu Listovat rychle zpět Listovat dozadu Listovat vpřed Listovat rychle vpřed Nalistovat konec dokumentu
Jump to
Nalistovat zadanou stranu/folio
Obraz
Přiblížit Oddálit
Virtuální dokument
Předat obraz do virtuálního dokumentu v M-Toolu Přidat stránku/folio do výběru Prolistovat výběr Uložit jako virtuální dokument Zrušit výběr
Nastavení pracovní plochy
Zarovnat okna

Obraz byl již součástí výběru.


Obraz byl úspěšně přidán do výběru.
Počet vybraných obrazů:

Prosím čekejte...
Opravdu chcete vyprázdnit výběr obrazů?

Bylo nalezeno více stran/folií se stejným jménem ().
Bude zobrazen pouze první výskyt.

Je nám líto, daný obraz nebyl nalezen. ().
Prosím nalistujte jej ručně..


Je nám líto, nedaří se přistoupit k obrazu v partnerské repository.

Prosím zkuste stranu/folio zobrazit znovu, případně nahlašte chybící obrázek..


Děkujeme! Administrátoři Manuscriptoria obdrží Vaši zprávu