aktualizace

Informace o aktualizaci.

From the collections in the Museum of Jindřichův Hradec, a large collection of manuscripts and early printed books has been digitised. The earliest codices include a gradual from the beginning of the 16th century, used and complemented also in the next centuries (RK 533), and a breviary from 1521 (RK 001); later manuscripts are represented mainly by prayer books. The earliest printed book is Kniha lékařská [Medical Book] by Jan Černý (Niger), printed in Nuremberg in 1517 (S 0012); a collection of Latin occasional poetry comprises the binder’s volume S 0099. Other books printed in Czech and German come mainly from the eighteenth century, namely from the workshops of printers in Jindřichův Hradec: Jan Bedřich Jakeš, František Antonín Schönstein, Hynek (Ignác) Vojtěch and František Petr Hilgartner and Josef Alois Landfras.

 
Continue reading...
      
Tags: |
Ze sbírek Muzea Jindřichohradecka byla digitalizována početná kolekce rukopisů a starých tisků. K nejstarším kodexům patří graduál z počátku 16. století, používaný a doplňovaný i v dalších staletích (RK 533), a breviář z roku 1521 (RK 001), mladší rukopisy jsou zastoupeny zejména modlitebními knížkami. Nejstarším tiskem je Kniha lékařská Jana Černého, vytištěná v Norimberce v roce 1517 (S 0012), sborník latinské příležitostné poezie je obsahem konvolutu S 0099. Další jazykově české i německé tisky pocházejí hlavně z 18. století z oficín jindřichohradeckých tiskařů (Jana Bedřicha Jakeše, Františka Antonína Schönsteina, Hynka (Ignáce) Vojtěcha a Františka Petra Hilgartnerů a Josefa Aloise Landfrase).
 
Continue reading...
      
Tags: |
Další část nově zpřístupněných rukopisů z fondů Národní knihovny obsahuje především novověké opisy starších historických pramenů, pocházející z děčínské knihovny Thun-Hohensteinů (signatura XIX), opisem prací Bohuslava Balbína je dvojsvazkový rukopis XXIII.C.40. Digitalizované středověké kodexy jsou českého původu a vznikly v druhé polovině 14. a na začátku 15. století; obsahově jde o pestrou směs zahrnující díla kazatelská, mystická, přírodovědná, teologická i filosofická.
 
Continue reading...
      
Tags: |

From the collections of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové, a homogeneous group of five sheet-music codices that were created in the 16th century and at the beginning of the 17th century and belonged to the literati brotherhood at the choir of the church of the Holy Spirit in Hradec Králové (Hr 30–34) has been digitised. They contain records of individual voices of Latin polyphonic motets and songs or sacramental hymns.

Continue reading...
      
Tags: |

The digitisation of the National Archive collections continued by providing access to nine early printed books from the Waldstein Castle Library in the Doksy Chateau. They are all related to the events of the Thirty Year’s War, but they were printed in a broader time range (1629–1650) and in diverse lands (Germany, the Netherlands, Italy, England and Spain).

Continue reading...
      
Tags: |

The documents of the National Library of the CR that have recently been digitised comprise mainly medieval manuscripts with theological and homiletic content, usually coming from the Czech lands from the 14th century or the beginning of the 15th century. Medical (VII.H.16) and liturgical (processional VI.G.3b from the beginning of the 14th century from the monastery of St George’s monastery at Prague Castle) manuscripts are represented as well.

Continue reading...
      
Tags: |

In 2014, the Research Library in Olomouc digitised two manuscripts with theological and homiletic content. They both come from the second half of the 14th century; one formed part of the library of the Carthusian monastery in Prague – Smíchov (M I 326) while the other belonged to the monastery of the same order in Dolany (M II 246).

Continue reading...
      
Tags: |

Z fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové byl zpřístupněn homogenní soubor pěti notovaných kodexů, které vznikly v 16. nebo na začátku 17. století a patřily literátskému bratrstvu při kůru chrámu sv. Ducha v Hradci Králové (Hr 30-34). Po obsahové stránce jde o záznamy jednotlivých hlasů latinských vícehlasých mottet a písní nebo mešních zpěvů. 

Continue reading...
      
Tags: |

Digitalizace fondů Národního archivu pokračovala zpřístupněním devíti starých tisků ze souboru Zámecké knihovny Valdštejnů na zámku v Doksech. Všechny se vztahují k událostem třicetileté války, byly ale vytištěny v širším časovém rozmezí (1629-1650) a v řadě zemí (Německo, Nizozemí, Itálie, Anglie, Španělsko). 

Continue reading...
      
Tags: |

Vědecká knihovna v Olomouci v roce 2014 digitalizovala dva rukopisy s teologickým a homiletickýcm obsahem. Oba pocházejí z druhé poloviny 14. století, jeden byl součástí knihovny kláštera kartuziánů v Praze na Smíchově (M I 326), druhý patřil klášteru stejného řádu v Dolanech (M II 246). 

Continue reading...
      
Tags: |