aktualizace

Informace o aktualizaci.

Zpřístupněné dokumenty Národní knihovny České republiky tvoří převážně středověké rukopisy s teologickým nebo kazatelským obsahem, pocházející obvykle z českých zemí z konce 14. nebo začátku 15. století. Zastoupeny jsou ale i kodexy lékařské (VII.H.16) a liturgické (procesionál VI.G.3b z počátku 14. století z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě). Tři rukopisy z fondů bývalé děčínské knihovny Thun-Hohensteinů obsahují novověké opisy různých historických pramenů, dva rukopisy byly digitalizovány také ze sbírek Slovanské knihovny. 

Continue reading...
      
Tags: |

A major part of the recently digitised manuscripts of the National Library of the Czech Republic are codices of the former Prague Lobkowicz Library. A homogeneous collection is formed by eleven volumes of historical works and excerpts (XXIII.C.5/1–11) from the property of Thomas Anton Putzlacher; many of which contain works by the historian Jan Florián Hammerschmidt. Further manuscripts of the Lobkowicz collection come from the library of the Premonstratensian monastery in Weissenau and were written in the 12th–15th centuries. Six other manuscripts, written in German, contain also the three-volume chronicle of the Benedictine Emmaus Monastery, capturing the period of 1877–1930 (XVI.A.81–XVI.A.83). Last six manuscripts come from the 15th century and, with the exception of the Latin Historia destructionis Troiae by Guido de Columnis (VIII.B.17), these are exegeses of the Bible, mainly of the Book of Psalms.

Continue reading...
      
Tags: |

The digitisation of the collections of the Music Department of the National Library of the CR continued with four printed books; some of the codices were complemented by handwritten additions. Two of the books made accessible are binder’s volumes of voice books of vocal polyphony coming from the 16th century and printed in Germany and Switzerland; the Czech hymnal from 1727 was printed in the Old Town of Prague; and the last printed book was made in London in 1781.

Continue reading...
      
Tags: |

Two alba amicorum in the collections of the North Bohemian Museum in Liberec were digitised: the album of Philippe Casimir Le Pieque (Inv. No. ST 307) comprises inscriptions from 1756–1762, made in various parts of Germany; 14 of them are accompanied by illustrations. The inscriptions in the album of Johann August Werlisch (Inv. No. ST 302) come from Nuremberg and Leipzig from 1774–1776 and two of them are decorated.

Continue reading...
      
Tags: |

The Museum of West Bohemia in Pilsen digitised illuminated manuscript fragments and early printed books in 2014. Most fragments come from a sheet-music liturgical codex and comprise small cut-out initials; other fragments come from the period between the 15th century and 1745. The early printed books were made in Germany (Wittenberg, Leipzig) and Switzerland (Basel) in 1504–1517.

Continue reading...
      
Tags: |

Západočeské muzeum v Plzni v roce 2014 digitalizovalo jednak iluminované zlomky rukopisů, jednak staré tisky. Většina zlomků pochází z notovaného liturgického kodexu a jde o vyřezané drobné iniciály, další fragmenty vznikly v období od 15. století do roku 1745. Staré tisky pocházejí z území Německa (Wittemberg, Lipsko) a Švýcarska (Basilej) z rozmezí let 1504-1517. 

Continue reading...
      
Tags: |

Ze sbírek Severočeského muzea v Liberci byly zpřístupněny dva památníky. Památník Philippa Casimira Le Pieque (inv. č. ST 307) obsahuje zápisy z let 1756-1762, vzniklé na různých místech Německa, 14 z nich je doprovázeno ilustracemi. Záznamy v památníku Johanna Augusta Werlische (inv. č. ST 302) pocházejí z Norimberku a Lipska z rozmezí let 1774-1776 a dva z nich jsou také doplněny výzdobou.

Continue reading...
      
Tags: |

Digitalizace fondů Hudebního oddělení Národní knihovny ČR pokračovala čtyřmi tisky, některé z kodexů byly doplněny i rukopisnými dodatky. U dvou zpřístupněných knih jde o konvoluty hlasových knih vokální polyfonie, pocházející ze 16. století a tištěné v Německu a Švýcarsku, český kancionál z roku 1727 byl vytištěn na Starém Městě pražském a poslední tisk vznikl v Londýně v roce 1781.

Continue reading...
      
Tags: |

Velkou část nově zpřístupněných rukopisů Národní knihovny České republiky představují kodexy bývalé pražské lobkowiczké knihovny. Homogenní soubor tvoří jedenáct svazků historických děl a výpisků (XXIII.C.5/1-11) z majetku Tomáše Antonína Putzlachera, řada z nich obsahuje práce historika Jana Floriána Hammerschmidta. Další rukopisy lobkowiczkého souboru pocházejí z knihovny premonstrátského kláštera ve Weissenau a byly napsány v rozmezí 12.-15. století. Mezi šesti dalšími, jazykově německými kodexy je i třísvazková kronika benediktinského kláštera v Emauzích, zachycující období 1877-1930 (XVI.A.81-XVI.A.83). Posledních šest rukopisů pochází z 15. století a kromě latinské Historie destructionis Troiae Guidona de Columnis (VIII.B.17) jde o biblické výklady, převážně Knihy žalmů.

Continue reading...
      
Tags: |

Four manuscripts of the Royal Canonry of Premonstratensians at Strahov have been digitised. The earliest of them is a collection of the works of St John Cassian, written in the monastery of Hradisko near Olomouc in the 1130s–40s (DA III 25). The collection DA IV 42 comes from the library of the monastery in Weissenau. The Bible DA IV 22 was made in the Czech lands. Salzburg seems to be the place of origin of the catalogue of the local bishops and archbishops (DA II 28) created after 1615, which is complemented by their coats of arms.

Continue reading...
      
Tags: |