aktualizace

Informace o aktualizaci.

The greater proportion of the newly digitised documents comprises manuscripts from the holdings of the National Library of the Czech Republic. These are principally codices with theological and liturgical content, many illuminated. From the perspective of the history of book illumination the most interesting of them is the so-called Kutná Hora Gradual (actually an antiphonary: shelf mark XXIII.A.2), and abundant illustrative drawings also complement the work by Tomáš z Cantimpré De natura rerum libri XX (X.A.4). Medieval “recreational” literature is represented by the Chronicle of Alexander the Great, depicting the ruler in the first initial (XVII.H.4). Two friendship albums of different content were compiled by Jaroslav Lavín z Ottenfeldu and Přibík Jeníšek z Újezda. Contributions from the holdings of the National Museum Library include the Diary of Squire Jaroslav on the journey of a Bohemian emissary to the king of France in the year 1464 (I F 47). Digitisation of the holdings of the library of the Institute of Military History in Prague has also continued, as well as of collections of leaflets from the era of the Thirty Years War in the National Archives (Wallenstein Library in Doksy Chateau) and several individual items have also been contributed by the Museum of Western Bohemia in Pilsen.

Continue reading...
      
Tags: |

Největší část nově digitalizovaných dokumentů tvoří rukopisy ze sbírek Národní knihovny České republiky. Převážně jde o kodexy teologického a liturgického obsahu, často iluminované - z hlediska dějin knižní malby je nejzajímavější tzv. Kutnohorský graduál (ve skutečnosti antifonář, signatura XXIII.A.2), množstvím ilustračních kreseb je doplněno i dílo Tomáše z Cantimpré De natura rerum libri XX (X.A.4). Středověkou "zábavnou" literaturu zastupuje Kronika o Alexandru Velikém s vyobrazením panovníka v úvodní iniciále (XVII.H.4). Obsahově odlišné jsou dva štambuchy, jejichž pořizovateli byli Jaroslav Lavín z Ottenfeldu a Přibík Jeníšek z Újezda. Ze sbírek Knihovny Národního muzea pochází mj. Deník panoše Jaroslava o cestě českého poselstva k francouzskému králi roku 1464 (I F 47). Pokračovala rovněž digitalizace fondů knihovny Vojenského historického ústavu v Praze a letákové literatury z období třicetileté války ze sbírek Národního archivu (fond Zámecká knihovna Valdštejnů na zámku v Doksech), několika jednotlivostmi přispělo také Západočeské muzeum v Plzni.

Continue reading...
      
Tags: |