Evropská digitální knihovna rukopisů

Projekt Manuscriptorium vytváří virtuální badatelské prostředí, které poskytuje přístup k existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Tyto historické zdroje, jinak rozptýlené v různých digitálních knihovnách po celém webu, jsou nyní dostupné v jednotném rozhraní jedné digitální knihovny. Služba poskytuje snadný přístup k více než 5 milionům digitálních obrazů. 
 

01/04/2014 - 15:27

Nově zpřístupněné dokumenty tvoří homogenní soubor starých tisků ze sbírek Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. Jde o jazykově česká a německá, převážně historická díla 16.-18. století, kartografické prameny zastupuje Neuer Atlas uber die gantze Welt Johanna Baptista Homanna z roku 1714.

07/01/2014 - 15:34

Nově zpřístupněné středověké rukopisy pocházejí ze sbírek Národní knihovny České republiky, a to jak z jejího kmenového fondu, tak z pražské lobkowiczké knihovny. První část je zastoupena především sborníky kazatelskými, mezi jejichž autory se objevují mj. Peregrin z Opole a Konrád Waldhauser, a díly teologickými a astronomickými. Z druhé skupiny byl digitalizován rukopis Tripartitus moralium, který patřil Václavu Korandovi mladšímu, a slovník Ex quo.

11/11/2013 - 13:01

Digitalizace fondů ve správě Muzea Brněnska pokračovala dalšími středověkými kodexy knihovny kláštera v Rajhradě. Po obsahové stránce jde o rukopisy liturgické (antifonář R 17, pontifikál R 401) a sborníky děl Francesca Petrarky (R 357), k nimž jsou v dalších kodexech doplněny i jiné texty (v R 358 mj. formulářová sbírka Summa Cancellariae Caroli IV., v R 349 mariánská oficia a modlitby).

11/11/2013 - 12:57

Největší část nově zpřístupněných dokumentů představují středověké rukopisy Národní knihovny České republiky. Obsahově jde o díla teologická, filosofická a kazatelská. Řada z nich má vztah k pražské univerzitě: výklad Aristotelových knih De caelo et mundo v kodexu V.E.11 byl v Praze přednášen, bakalář svobodných umění Václav v Praze napsal rukopis VIII.F.20, konvolut VIII.H.32 daroval Karlově koleji císař Karel IV. S českým prostředím souvisí i mystický spis Malogranatum, který napsal neznámý opat zbraslavského kláštera a jehož části jsou opsány v IX.A.7 a VIII.B.30.

11/11/2013 - 12:52

Národní archiv zpřístupnil další část fondu Zámecká knihovna Valdštejnů na zámku v Doksech, obsahující tisky z období třicetileté války. Jde jak o letákovou literaturu, tak o knižní publikace. Jednotlivé tituly pocházejí z Německa, Anglie a Itálie z rozmezí let 1626-1635.

11/11/2013 - 12:49

Z fondu Národní lékařské knihovny Praha se v roce 2013 digitalizoval konvolut T 58 s díly Josefa Schmida Examen chirurgicum a Instrumenta chirurgica, vytištěnými v Augsburgu v roce 1649.

08/10/2013 - 16:38

Nově digitalizovanou kolekci představují převážně rukopisy ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha. Jejich časový rozsah sahá od druhé poloviny 17. do počátku 19. století. Částečně jde o prameny s významným podílem obrazového materiálu (nákresy děl IIR A 463, fortifikací IIR G 36/1-2, IIR F 544, s doprovodným textem IIR A 251, obléhacích prací IIR F 372, pochodových a bitevních uskupení IIR G 51), psané prameny většinou obsahují záznamy k vojenským konfliktům (severní válka IIR G 437, rusko-turecká válka roku 1769 IIR F 485) nebo seznamy důstojníků (IIR B 1576, IIR C 3260).

09/09/2013 - 18:06

Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., přispěl k rozšíření obsahu Manuscriptoria tisky, mezi nimiž vyniká inkunábule Liber chronicarum Hartmanna Schedela z roku 1497 a konvolut map Čech, Moravy, Slezska a Polska z 18. století. Další staré tisky obsahují edice historických pramenů, díla historiografická, genealogická, věnovaná městskému právu a další.

09/09/2013 - 17:49

Největší počet nově zpřístupněných dokumentů je uložen ve sbírkách Národní knihovny ČR. Především jde o středověké rukopisy, doba jejich vzniku sahá od 12. do 15. století. Kromě kodexů, které patřily teologovi Václavu Korandovi mladšímu a staly se součástí univerzitní knihovny snad po jeho smrti v roce 1519, byly digitalizovány také rukopisy z knihovny kláštera v Oseku a z bývalé pražské lobkowiczké knihovny. Po obsahové stránce jde o heterogenní soubor, v němž převažuje literatura teologická, ale jsou zastoupeny také rukopisy liturgické, gramatické, církevně právní, historiografické a sbírky kázání. Pokračovalo rovněž zpřístupnění novověkých rukopisů Slovanské knihovny, zvláště z dřívějších sbírek M. Rešetara a A. D. Grigorjeva.

09/09/2013 - 17:27

Digitalizované hudebniny ze sbírek Hudebního oddělení Národní knihovny ČR pocházejí převážně z poslední čtvrtiny 18. století, eventuálně z první čtvrtiny století následujícího. Z autorů je nejčastěji zastoupen Josef Mysliveček, ale také Wolfgang Amadeus Mozart, Christoph Willibald Gluck a další.