Evropská digitální knihovna rukopisů

Projekt Manuscriptorium vytváří virtuální badatelské prostředí, které poskytuje přístup k existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Tyto historické zdroje, jinak rozptýlené v různých digitálních knihovnách po celém webu, jsou nyní dostupné v jednotném rozhraní jedné digitální knihovny. Služba poskytuje snadný přístup k více než 5 milionům digitálních obrazů. 
 

09/09/2013 - 17:14

Kolekce digitalizovaných rukopisů uložených v Knihovně Národního muzea byla rozšířena o dva graduály, důležité zejména pro oblast hudební vědy, ale také pro dějiny výtvarného umění. Kodex XIII A 5 je nejspíše českého původu z 15. století, rukopis XIII A 14 byl napsán také v 15. století asi v Bavorsku, snad v premonstrátském klášteře ve Windbergu.

09/09/2013 - 17:05

Zpřístupnění rukopisných fondů Vědecké knihovny v Olomouci pokračovalo trojicí kodexů českého původu ze 13.-15. století. Nejstarší z nich je Historia scholastica Petra Comestora, dále jde o zpovědní příručku Raymunda z Pennaforte Summa de casibus poenitentiae a antifonář, rozšířený o další části rovněž pro liturgické užití.

09/09/2013 - 16:47

Sbírky Západočeského muzea v Plzni jsou mezi nově digitalizovanými dokumenty zastoupeny rukopisy i tisky. V případě rukopisů jde o soubor pěti modlitebních knížek, převážně českého původu z druhé poloviny 18. století, tisky jsou tematicky heterogennější - tři konvoluty obsahují inkunábule i staré tisky vytištěné v Německu, Belgii, Itálii a rovněž dva tisky z oficíny Daniela Adama z Veleslavína.

19/08/2013 - 09:37

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým byla v Manuscriptoriu zpřístupněna kolekce několika desítek mapových dokumentů z fondů Národní knihovny. Použití velkoformátového skeneru umožnilo zpřístupnit mapové listy v jediném obrazu, a z toho důvodu byly nově digitalizovány i některé z již dříve publikovaných dokumentů.

07/06/2013 - 15:23

Ze sbírek Národní knihovny České republiky byl zpřístupněn tematicky homogenní soubor zlomků inkunábulí. Jeho část pochází ze staršího fondu NK, část byla zakoupena s inkunábulemi a tisky kláštera v Teplé. Po obsahové stránce jde především o fragmenty minucí a pranostik.

05/06/2013 - 17:05

Z fondu Královské kanonie premonstrátů na Strahově bylo digitalizováno šest rukopisů. Jde o středověký český překlad části bible, právní sborník a Passionstraktat Heinricha ze St. Gallen, lékařský sborník a misál z první poloviny 16. století a soubor básní humanisty Jana Rosacia.

02/04/2013 - 09:16

Devět českých paměťových institucí spojilo síly v projektu Staré mapy (www.staremapy.cz), jehož cílem je zvýšit úroveň zpřístupnění digitalizovaných mapových sbírek. Knihovny a muzea vyzývají veřejnost ke spolupráci při odkrývání zapomenutého obsahu starých map. Uživatelé tak mohou poznávat zastřené stopy dávné minulosti v současné krajině a přitom přispět k lepší dostupnosti vzácných děl.

13/02/2013 - 16:50

Nově bylo zpřístupněno devět středověkých rukopisů z fondu Vědecké knihovny v Olomouci. Po obsahové stránce jde o rukopisy kazatelské, teologické, biblické a liturgické, v jednom jsou zapsány soubory listů sv. Jeronýma. Všechny kodexy jsou českého původu z doby od počátku 14. do druhé poloviny 15. století, zčásti s výzdobou iniciál.

10/01/2013 - 13:29

Nově zpřístupněnou kolekci tvoří jen šest rukopisů ze sbírek Národní knihovny ČR, z nichž většina se do jejích fondů dostala z pražské lobkowiczké knihovny. Tři kodexy zastupují kazatelskou literaturu, dalším je pak německý překlad cestopisu Jana Mandevilla. Poslední dva rukopisy obsahují mj. důležité prameny k dějinám augustiniánského kláštera v Třeboni (XIV.G.17) a soubor náboženských akt a dekretů z počátku 17. století (XVII.A.16).

14/11/2012 - 10:23

Většina nově digitalizovaných písemností pochází ze sbírek Národní knihovny ČR. Z památek české literatury byly zpřístupněny mj. dva sborníky textů Tomáše ze Štítného (tzv. jindřichohradecký a jezuitský), dva rukopisy Kroniky Bartoše písaře a rukopis Starých letopisů českých. Tematicky homogenní kolekci představují fragmenty tištěných minucí a pranostik z konce 15. a počátku 16. století, pocházející z knihovny kláštera v Teplé.