Evropská digitální knihovna rukopisů

Projekt Manuscriptorium vytváří virtuální badatelské prostředí, které poskytuje přístup k existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Tyto historické zdroje, jinak rozptýlené v různých digitálních knihovnách po celém webu, jsou nyní dostupné v jednotném rozhraní jedné digitální knihovny. Služba poskytuje snadný přístup k více než 5 milionům digitálních obrazů. 
 

03/09/2012 - 16:36

Nově digitalizované dokumenty jsou pestrou směsí jak pokud jde o tematické zaměření, tak ve vztahu k místu současného uložení. Mezi rukopisy Národní knihovny ČR převažují díla teologická a kazatelská (mj. jde o dvě postily Jana Rokycany a českou nedělní postilu Jana Husa). Bohemikální kazatelský sborník byl zpřístupněn rovněž z fondů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Pět kodexů ze sbírek Knihovny Národního muzea pochází ze 14. století a kromě výše uvedených oblastí obsahuje i texty církevního práva.

30/08/2012 - 10:46

Manuscriptorium integrovalo švýcarskou digitální knihovnu středověkých a raně novověkých rukopisů e-codices. Cílem projektu e-codices je poskytnout přístup ke všem švýcarským středověkým a vybraným raně novověkým rukopisům prostřednictvím digitální knihovny. Na stránkách e-codices najdeme kompletní digitální reprodukce rukopisů propojené s odpovídajícími odbornými popisy.

03/08/2012 - 19:26

Z fondů knihovny Královské kanonie premonstrátů na Strahově bylo zpřístupněno sedm rukopisů se širokým obsahovým i časovým záběrem: jde o památky české řeči a literatury (tzv. Starý zákon Dlabačův, tzv. Nový zákon strahovský, Životy svatých otců, kteří obývali na poušti, Barlaam a Josafat), rukopisy teologické a liturgické a svazek análů české jezuitské provincie pro léta 1730-1733.

03/08/2012 - 19:24

Ze sbírek Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě byly digitalizovány čtyři dokumenty, jeden rukopis a tři staré tisky nebo jejich konvoluty. Rukopis ST 795 obsahuje latinskou gramatiku hornolužické srbštiny, sestavenou Janem Jurijem Prokopiem Hanschkem, s níž tematicky souvisí i tištěné dílo Jakuba Xavera Ticina Principia linguae Wendicae. Zbylé tisky obsahují gramatické spisy sestavené pro výuku na řádových

23/04/2012 - 16:00

Nově digitalizované dokumenty pocházejí ze sbírek hudebního oddělení Národní knihovny ČR. Jde až na výjimky o záznamy děl významných autorů, činných v druhé polovině 18. a na počátku 19. století (Jiří Ignác Linek (Linka), Václav Jan Kopřiva, Jakub Jan Ryba, Josef Mysliveček, Vincenc Mašek, František Xaver Brixi).

05/03/2012 - 16:11

Téměř všechny nové zpřístupněné dokumenty pocházejí ze sbírek Národní knihovny České republiky. Obsahově jde o různě zaměřené rukopisy, v nichž převažuje literatura teologická a kazatelská, zastoupeny jsou ale i texty z oblasti filosofie a přírodních věd.

25/01/2012 - 13:54

Větší část nově digitalizovaných středověkých rukopisů ze sbírek Moravské zemské knihovny v Brně pochází z fondu knihovny kláštera františkánů v Moravské Třebové. Jde o oblíbenou výkladovou literaturu - výklad na knihu Job Řehoře I. a postilu Mikuláše z Lyry, doplněnou ve dvou kodexech o další texty.

25/01/2012 - 13:53

Další fáze zpřístupnění fondů Národní knihovny ČR se orientovala na rukopisy a tisky, v nichž jsou obsaženy často unikátní jednolisty 15. století - obsahově jde u těchto dokumentů nejčastěji o kodexy liturgické, knížky modliteb a hodinek a nábožensky vzdělavatelskou literaturu. Kromě převažující latiny je v těchto případech v jazycích rukopisů zastoupena poměrně hojně i čeština a němčina.

15/12/2011 - 11:17

Univerzitní knihovna v Budapešti zpřístupnila dalších 20 rukopisů ze své sbírky, která je se svými 185 kodexy nejvýznamnější kolekcí tohoto druhu na území dnešního Maďarska. Mezi zpřístupněnými rukopisy najdeme také 13 exemplářů z tzv. Biblioteca Corviniana (Cod. Lat.

25/11/2011 - 13:54

Uvedené mapy doplňují v minulých letech jen výběrově představenou kolekci samostatných listů starých map a plánů Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR. Tento fond vznikl v průběhu dvacátého století povinnými výtisky, koupěmi, dary, výměnami, dodatečně zpracovávanými fondy z tzv. staré zásoby, konfiskáty a ojedinělými exempláři převedenými z původních oddělení knihovny. Nyní je tato sbírka plně digitalizována, včetně map Moravy ze sbírky významného komeniologa prof. Šmahy a celistvého exempláře prvního vydání Müllerovy mapy Čech.