Evropská digitální knihovna rukopisů

Projekt Manuscriptorium vytváří virtuální badatelské prostředí, které poskytuje přístup k existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Tyto historické zdroje, jinak rozptýlené v různých digitálních knihovnách po celém webu, jsou nyní dostupné v jednotném rozhraní jedné digitální knihovny. Služba poskytuje snadný přístup k více než 5 milionům digitálních obrazů. 
 

24/11/2011 - 11:55

Nově digitalizované dokumenty Národní knihovny tvoří především opisy 18. století ze sbírek hudebního oddělení - jde hlavně o díla Františka Xavera Brixiho a v menší míře Jana Křtitele Vaňhala. Z fondů Slovanské knihovny byly zpřístupněny dva chorvatské rukopisy s díly Ivana Gunduliće a Junije Palmotiće.

15/11/2011 - 12:32

Homogenní digitalizovanou kolekci představuje 19 rukopisů z fondů Vojenského historického ústavu Praha. Jejich časový rozsah sahá od první poloviny 17. do počátku 19. století. Jde zejména o deníkové záznamy vojenských operací nebo obléhání, ale také o popisy vojenských cvičení, teoretická díla týkající se dělostřelby a stavby fortifikací, nákresy opevnění a seznamy důstojníků.

01/11/2011 - 11:53

Ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci byly digitalizovány čtyři z jejích nejvzácnějších rukopisů: dvojdílná Bible olomoucká z roku 1417 s převážně první redakcí českého biblického překladu (M III 1/I, II), tzv. Misál písaře Štěpána z doby kolem roku 1400, významný svojí iluminátorskou výzdobou (M III 6), a letní část graduálu premonstrátského kláštera v Louce z roku 1499, iluminovaná Egidiem Hasem, který ve své tvorbě spojuje jihoněmeckou tradici obohacenou o inspiraci italskými renesančními vzory. Bible olomoucká a graduál loucký zároveň patří do seznamu kulturních památek České republiky.

01/11/2011 - 11:17

Ze sbírek knihovny Západočeského muzea v Plzni byly digitalizovány dva staré tisky: slovník Lactifer, vytištěný v Plzni Mikulášem Bakalářem v roce 1511, a konvolut děl převážně antických autorů, tištěných v Lipsku Jakobem Tannerem v letech 1508-1510, doplněný i hojnými rukopisnými přípisky.

26/09/2011 - 09:14

Většina nově zpřístupněných dokumentů pochází ze sbírek Národního archivu - jde převážně o letákovou literaturu a drobné tisky z období třicetileté války jednak z fondu knihovny Národního archivu, jednak z fondu Zámecká knihovna Valdštejnů na zámku v Doksech. Dalším digitalizovaným rukopisem je jeden ze svazků análů české kapucínské provincie zahrnující léta 1783-1786."

12/08/2011 - 14:38

Tématicky homogenní kolekci tvoří 14 digitalizovaných map ze sbírek knihovny Západočeského muzea v Plzni. Jednotlivé mapy vznikaly v časovém období 1781-1842 (většina, jejichž autorem je Emanuel Recht, ve třetím desetiletí 19. století) a zachycují Plzeň a její okolí.

12/08/2011 - 14:24

Většina nově zpřístupněných dokumentů pochází ze sbírek Knihovny Národního muzea a Královské kanonie premonstrátů na Strahově. U první z nich jde výlučně o středověké kodexy, mezi nimiž jsou zastoupena i díla autorů husitského období (postily Mikuláše Biskupce z Pelhřimova a Petra Chelčického, krátké lékařské texty Zikmunda Albíka z Uničova). Pro dějiny české literatury je významný tzv. glosovaný žaltář s českými meziřádkovými překlady z počátku 14. století, pocházejícími z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě (XIV D 13), v roce 1397 vznikl německý rukopis s textem Buch der Natur Konráda z Megenbergu. Z fondů strahovské knihovny byla digitalizována zejména diaria klementinské jezuitské koleje zachycující období 1691-1726, dále zprávy jezuitských misionářů a tzv. strahovský rukopis Knihy tovačovské. Pokračovala rovněž digitalizace rukopisů ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi (latinský graduál z roku 1530 z dílny Jana Táborského) a oborově orientovaných lékařských a balneologických tisků uložených v Národní lékařské knihovně Praha a Muzeu Karlovy Vary.

03/06/2011 - 12:47

Nejrozsáhlejší kolekci mezi nově zpřístupněnými dokumenty tvoří rukopisy a inkunábule ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci. Rukopisy pocházejí z knihovny kartuziánského kláštera v Dolanech a později v Olomouci, obsahově jde o různé kodexy teologické, homiletické i právní.

03/06/2011 - 12:45

Nově aktualizované dokumenty jsou tématicky homogenní - jde o tištěná nebo méně často rukopisná mapová díla. Jejich většina pochází ze sbírek Národní knihovny České republiky.

27/05/2011 - 10:21

Národní knihovna České republiky v roce 2010 digitalizovala svoji sbírku univerzitních grafických tezí. Tato sbírka světového významu byla právě zapsána do celosvětového registru programu Paměti světa UNESCO. Všech 526 tezí je nyní zpřístupněno v Manuscriptoriu.