Evropská digitální knihovna rukopisů

Projekt Manuscriptorium vytváří virtuální badatelské prostředí, které poskytuje přístup k existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Tyto historické zdroje, jinak rozptýlené v různých digitálních knihovnách po celém webu, jsou nyní dostupné v jednotném rozhraní jedné digitální knihovny. Služba poskytuje snadný přístup k více než 5 milionům digitálních obrazů. 
 

15/02/2011 - 15:46

Většina nově digitalizovaných dokumentů pochází ze sbírek Knihovny Národního muzea. Jde jednak o historiografická díla (např. autograf plzeňských pamětí Šimona Plachého z Třebnice v rukopise V B 1 nebo o sborník historických děl Sixta z Ottersdorfu v kodexu IV B 14), homogenní soubor představují husitika a zvláště díla Jana Rokycany (výklad na Matoušovo evangelium - XII D 3, postila - V B 21, výklad kanonických epištol a listů sv. Pavla - II D 1a a II D 1b). Rokycanův výklad na část evangelia sv. Jana obsahuje i jeden ze dvou zpřístupněných dokumentů nového přispěvatele - Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích (rukopis 1BE 33). Ze sbírek Národní knihovny ČR je možné zmínit např. dvojí hodinky, jedny z frankovlámské oblasti, druhé italského původu, snad z Luccy (Osek 65 a Osek 64), a Pernštejnskou bibli z roku 1471, obsahující text třetí redakce českého biblického překladu (XVII.A.7). Pokračovala i digitalizace hudebnin ze sbírek NK ČR a rukopisů z fondů Slovanské knihovny.

05/11/2010 - 10:17

Mezi nově digitalizovanými dokumenty jsou nejpočetněji zastoupeny rukopisy ze sbírek Knihovny Národního muzea a Královské kanonie premonstrátů na Strahově. U fondů KNM jde převážně o středověké rukopisy. Tématicky homogenní část tvoří kodexy s husitskými nebo protihusitskými texty (zvláště významný je husovský tzv.