aktualizace

Informace o aktualizaci.

The manuscripts of the National Library of the Czech Republic that have recently been made accessible can be divided into three smaller groups. The largest group comes from the old Klementinum collection and includes medieval manuscripts of Czech origin. Their content is quite varied – they comprise theological, medical, astronomical as well as legal works. Manuscript VI.F.17 contains a collection of sermons, compiled by Mikuláš Mníšek, using also some texts of John Hus. Another three digitised codices come from the collections of the former Prague Lobkowicz Library – these are two manuscripts from the 12th–13th centuries acquired from the library of the Premonstratensian monastery in Weissenau and the so-called Heermann’s Rožmberk Chronicle. The smallest is the two-volume anti-Lutheran work Dictionarium Lutheri by Joseph Ernst Barisien.

 

Více...
      
Tags: |
Nově zpřístupněné rukopisy Národní knihovny ČR se dají rozdělit do tří menších skupin. Největší pochází ze starého klementinského fondu, jde o původem české středověké rukopisy, které jsou ale po obsahové stránce velmi různorodé - najdeme v nich díla teologická, lékařská, astronomická i právní, v rukopisu VI.F.17 je pak sbírka kázání, kterou sestavil Mikuláš Mníšek, zčásti i s využitím textů Jana Husa. Další tři digitalizované kodexy pocházejí z fondu bývalé pražské lobkowiczké knihovny - jde o dva rukopisy 12.-13. století získané z knihovny premonstrátského kláštera Weissenau a dále o tzv. Heermannovu Rožmberskou kroniku. Rozsahem nejmenší je pak dvojsvazkové protilutherské dílo Josefa Arnošta Barisiena Dictionarium Lutheri.
 
Více...
      
Tags: |
The Museum of the Brno Region continued in the digitisation of manuscripts from the library of the Benedictine Monastery in Rajhrad. Most of them originated in the Middle Ages and contain theological and preaching works. Yet the digitised items include also a missal of the Diocese of Passau (R 347), a binder’s volume comprising some anti-Hussite texts (R 409), and a collection of poems by Johannes Rosinus from the second half of the 16th century (R 583).
 
Více...
      
Tags: |
Two manuscripts from the 14th century which belonged to the monastery of the Augustinian Canons in Roudnice nad Labem in the Middle Ages were digitised from the collections of the National Museum Library. The first (XIII A 1) contains a collection of letters of Pope Gregory I, the second (XIII A 3) a commentary on the Gospels of Matthew and Mark by Thomas Aquinas.
 
Více...
      
Tags: |
The manuscripts of the National Library that have recently been made accessible can be divided into several groups. The largest of them comprises medieval codices mostly of Czech origin, whose content is quite varied: there are preaching and theological, but also legal, liturgical, medical, mathematical and astronomical texts. The most interesting manuscript in German (shelf mark XVI) are the town statutes of Horní Slavkov. The digitised items further included two volumes of the Memoirs of Vilém Slavata of Chlum and Košumberk from the collections of the Prague Lobkowicz Library and various copies of earlier historical sources from the Thun-Hohenstein Library in Děčín. Two manuscripts from the 17th and 18th centuries were made accessible also from collections of the Slavonic Library.
 
Více...
      
Tags: |

The greatest part of digitised manuscripts of the Military History Institute in Prague is formed by reports of Prince Albert Casimir August of Saxony, Duke of Teschen, on various military conflicts of the last quarter of the 18th century, accompanied by extensive map material and tabular overviews. Smaller volumes contain copies of military orders, reports on military campaigns and treatises on ammunition casting.

Více...
      
Tags: |
Ze sbírek Knihovny Národního muzea byly digitalizovány dva rukopisy ze 14. století, které ve středověku patřily klášteru augustiniánů kanovníků v Roudnici nad Labem. První (XIII A 1) obsahuje soubor listů papeže Řehoře I., druhý (XIII A 3) výklad Tomáše Akvinského na Matoušovo a Markovo evangelium.
 
Více...
      
Tags: |
Muzeum Brněnska pokračovalo ve zpřístupňování rukopisů knihovny benediktinského kláštera v Rajhradě. Jejich většina vznikla ve středověku a obsahuje teologická a kazatelská díla, digitalizován byl ale také misál pasovské diecéze (R 347), konvolut obsahující některé protihusitské texty (R 409) a sborník básní Jana Rosina z druhé poloviny 16. století (R 583).
 
Více...
      
Tags: |
Nově zpřístupněné dokumenty Národní knihovny je možné rozdělit do několika skupin. Nejrozsáhlejší tvoří středověké, převážně původem české kodexy, jejichž obsahová skladba je velmi různorodá: zastoupeny jsou texty kazatelské a teologické, ale i právní, liturgické, lékařské, matematické a astronomické. Z jazykově německých rukopisů (signatura XVI) je nejzajímavější text městských statut Horního Slavkova. Ze sbírek pražské lobkowiczké knihovny byly digitalizovány dva svazky Pamětí Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka, z děčínské thunovské knihovny různé opisy starších historických pramenů. Dva rukopisy 17. a 18. století byly zpřístupněny také z fondů Slovanské knihovny.
 
Více...
      
Tags: |

Nejrozsáhlejší část digitalizovaných rukopisů Vojenského historického ústavu Praha tvoří zprávy Alberta Kazimíra Sasko-Těšínského vztahující se k různým vojenským konfliktům poslední čtvrtiny 18. století, doprovázené i rozsáhlým mapovým materiálem a tabulkovými přehledy. Rozsahem menší svazky obsahují opisy vojenských rozkazů, zprávy o válečných taženích a pojednání o odlévání munice.

Více...
      
Tags: |