Licenční ujednání pro užití databáze Manuscriptorium

  1. Data Manuscriptoria jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb. na ochranu autorských práv ve znění pozdějších dodatků a doplňků a ustanoveními mezinárodních smluv o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o právu duševního vlastnictví.
  2. Tímto licenčním ujednáním se poskytuje nevýhradní právo je užít v rozsahu a způsobem dle tohoto ujednání dohodnutým. Uživatel je oprávněn užívat data Manuscriptoria v souladu s jeho určením, (tj. pro svou potřebu, k vnitřním účelům a ke studijním účelům prezenčním způsobem).
  3. Data Manuscriptoria ani jejich část v původní, či jakkoli pozměněné formě uživatel nesmí: jakýmkoliv způsobem rozmnožovat a rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, poskytovat na ně licenci ani je jiným způsobem převádět distribuovat v samostatných produktech ani sdělovat veřejnosti prostřednictvím jakýchkoliv médií.
  4. Veškerá práva týkající se dat Manuscriptoria jsou vyhrazena pouze poskytovateli (Národní knihovně ČR). Tato práva neomezují práva uživatele k vlastním datům poskytnutým do Manuscriptoria.
  5. Osoby využívající data Manuscriptoria jsou povinny dodržovat autorský zákon a nesou za jeho porušení samostatnou odpovědnost.
  6. Poskytovatel (Národní knihovna ČR) prohlašuje, že data obsažená v Manuscriptoriu jsou nezměněnou podobou dokumentů ve stavu, v jakém byly poskytnuty do Manuscriptoria. Veškerá data jsou poskytována „jak stojí a leží“, bez jakékoli záruky ze strany poskytovatele. Poskytovatel ani subjekty, které poskytly podklady pro vznik Manuscriptoria neodpovídají za kvalitu, pravost a stav zde uložených dat, případné vady právní či faktické, a nejsou odpovědné za vznik případných škod vzniklých jakýmkoli užitím dat Manuscriptoria ve vztahu k třetím osobám.