Seznam všech kolekcí měsíce

Srbské rukopisné dědictví není rozsáhlé, protože jeho větší část byla postupně zničena následkem řady historických událostí. Základním rysem srbských rukopisů je reflexe světonázoru pravoslavného křesťanství, ať již jsou jednotlivá zpracovávaná témata jakákoli. Dá se říci, že srbské rukopisy uchovávají strukturu, podobu a obsah byzantského literárního kánonu a odpovídají jeho původním záměrům. Národní knihovna Srbska v Bělehradě navzdory ztrátám z první a totálnímu zničení za druhé světové války spravuje důležitou cyrilskou rukopisnou sbírku, z větší části srbsko-slovanskou. Nyní zahrnuje...
Během projektu EMBARK koordinovaném Národní knihovnou České republiky a financovaném Evropskou komisí (září 2010 – duben 2012) získalo Manuscriptorium dalšího nového partnera, jímž je bulharská Veřejná knihovna „Ivana Vazova“ v Plovdivu. Veřejná knihovna „Ivana Vazova“ byla založena roku 1879. Je veřejnou, obecnou a vědeckou knihovnou a slouží jako druhý národní depozitář bulharské tištěné...
Knihovna Batthyaneum, pobočka Národní knihovny Rumunska, byla zřízena v Albě Iulii (Gyulafehérvàr/Alba Carolina Carlsburg/ Weissenburg), opevněném městě, ve středověku metropoli celé země, výjimečné rezidenci katolických transylvánských biskupů. Je umístěna v bývalém kostele trinitářského řádu a vedle knih v ní najdeme také archivní a muzejní sbírky. Knihovnu na konci 18. století založil hrabě Ignác Batthy...
Většina rukopisů této virtuální sbírky je z fondu Národní knihovny České republiky; další rukopisy jsou z Univerzitní knihovny v Bratislavě a jednotlivé tituly též ze Západočeského muzea v Plzni a z Národní knihovny Kazachstánu v Almaty. Charakteristika sbírky Národní knihovny České republiky Sbírka perských rukopisů je co do obsahu velmi rozmanitá, velkou většinu však tvoří poezie. Můžeme v n...
Virtuální kolekce arabských rukopisů v Manuscriptoriu sestává z rukopisů z Národní knihovny ČR a z Bašagićovy sbírky islámských rukopisů z Univerzitní knihovny v Bratislavě. Bašagićova sbírka, zapsaná do seznamu písemného dědictví „Paměti světa“, obsahuje jedinečné rukopisy a základní díla středověké odborné islámské literatury i beletrie od 12. do 19. století a najdeme v ní...
Rukopisy Trojicko-sergijevské lavry z města Sergijev Posad, které jsou uloženy v Ruské státní knihovně v Moskvě. Jde o část sbírek jednoho z nejvýznamnějších ruských klášterů, na jehož náklady byly rukopisy digitalizovány. V Manuscriptoriu jsou zpřístupněny se souhlasem obou ruských institucí. V Manuscriptoriu lze rovněž nalézt slovanské rukopisy z institucí z dalších zemí střední a východní Evropy. Prohl...