Vybrané starší aktualizace

Naprostá většina nově digitalizovaných dokumentů pochází ze sbírek Národní knihovny ČR. Zpřístupněné kodexy jsou často iluminátorsky zdobené. Jejich obsahové spektrum je značně široké: od bible a rukopisů liturgických (misály cisterciáckých klášterů a pražské diecéze) přes drobné kodexy hodinek, modliteb a žalmů (zde vyniká Modlitební knížka krále Ladislava Pohrobka, Teplá MS.c.87) po rukopisy teologické (řada z nich pochází z knihovny kláštera augustiniánů kanovníků v Třeboni), právní a rétorické. Velmi významný pro dějiny české literatury je rukopis XVII.B.13, který obsahuje Českou nedělní postilu Jana Husa, a sborník morálních a středověkých "beletristických" textů XVII.B.6, v němž jsou kromě dalších drobných děl...

Nejrozsáhlejší soubor nově digitalizovaných dokumentů pochází ze sbírek Národní knihovny České republiky. Jejich velkou část tvoří iluminované kodexy. Obsahově homogenní skupinu představují původem francouzské knihy hodinek z bývalé pražské lobkowiczké knihovny, z nichž nejvýše je hodnocena výzdoba rukopisu XXIII.F.198 z doby kolem roku 1420. Další iluminované rukopisy obsahují Bibli nebo její části (Osek 72, XXIII.B.1), jiné jsou často uvedeny iniciálou s vyobrazením autora, tak najdeme v rukopise XIII.B.14 Bartoloměje z Urbina nebo v kodexu VIII.C.3 Johna Wyclifa. K nejstarším latinským zlomkům náleží fragment žaltáře, pocházející z Řezna z konce 8. století (III.F.22). Hebrejské rukopisy zastupuje Chebská bible (XVIII.F.6), pro dějiny české literatury je významný...

Největší část nově digitalizovaných dokumentů tvoří rukopisy ze sbírek Národní knihovny České republiky. Převážně jde o kodexy teologického a liturgického obsahu, často iluminované - z hlediska dějin knižní malby je nejzajímavější tzv. Kutnohorský graduál (ve skutečnosti antifonář, signatura XXIII.A.2), množstvím ilustračních kreseb je doplněno i dílo Tomáše z Cantimpré De natura rerum libri XX (X.A.4). Středověkou "zábavnou" literaturu zastupuje...